Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Oświęcim, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00450564/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
SUKCESYWNE ZAKUPY PALIW ROZLICZANYCH ZA POMOCĄ KART PALIWOWYCH
DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304409

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WYSOKIE BRZEGI 4

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitaloswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitaloswiecim.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE ZAKUPY PALIW ROZLICZANYCH ZA POMOCĄ KART PALIWOWYCH
DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ba38887-6a35-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450564

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051200/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.28 SUKCESYWNE ZAKUPY PALIW ROZLICZANYCH ZA POMOCĄ KART PALIWOWYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace na portalu https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawcy pod adresem: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego/Deklaracja dostępności.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim;
• inspektor ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu dostępny jest pod numerem tel. 33 8448 487, adres email: iod@szpitaloswiecim.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: ZOZ.DZP.271.52.TP.2022 SUKCESYWNE ZAKUPY PALIW ROZLICZANYCH ZA POMOCĄ KART PALIWOWYCH DO POJAZDÓW I URZĄDZEŃ ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji:
Dalsze zapisy znajdują się w SWZ Rozdział XXII RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOZ.DZP.271.52.TP.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 262920,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest są sukcesywne zakupy paliw rozliczanych za pomocą kart paliwowych do pojazdów i urządzeń Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, obejmujące:
1) Olej napędowy ON: 33.600 l;
2) Benzyna bezołowiowa PB 95: 2.160 l.

Powyższe ilości paliw są ilościami orientacyjnymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej - zgodnie z zapisami zawartymi w formularzu cenowym stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.

2. Olej napędowy i benzyna bezołowiowa Pb 95 muszą spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r., (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz odpowiednio norm PN-EN 228+A1:2017-06, PN-EN 590+A1:2017-06. Ilekroć w treści SWZ przedmiot zamówienia zostałby opisany przez wskazanie nazw, patentów, norm, znaków towarowych lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego w rozumieniu ustawy Pzp o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych, takich samych lub zbliżonych do tych, który został wskazany SWZ.

3. Wykonawca zapewni możliwość bezgotówkowego dokonywania zakupów paliw na stacjach paliwowych będących częścią sieci za pomocą tzw. kart paliwowych, których łącznie przez cały okres umowy zostanie wydanych nie więcej niż 20.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowy

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uprawniającą do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami, wymaganą przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór określa Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków składa każdy w Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, uprawnień oraz sytuacji ekonomicznej: aktualna koncesja na obrót paliwami, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki uprawniająca do wykonywania działalności w zakresie obrotu paliwami, wymagana przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy
formularz cenowy
pełnomocnictwo

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
to Zamawiający może zażądać przed podpisaniem Umowy przedłożenia kopii umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia (art. 59 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 12


1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez strony w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp.
2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z poźn. zm.),
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 14 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
3. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w punkcie poprzedzającym, skutkujących istotną zmianą kosztów wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, każda ze Stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te zmiany, może wystąpić do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
4. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów dokonujących te zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownej kalkulacji na pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania żądania.
5. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy w przypadku nie wyczerpania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 7. Na wniosek Zamawiającego może być zawarty aneks o przedłużeniu trwania umowy na warunkach z niej wynikających do czasu wyczerpania asortymentu i wartości umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://szpitaloswiecim.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

Zobacz inne

Prawo