Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zamość, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00450715/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy sosów, mieszanek przypraw i mieszanek przypraw korzennych – wraz z rozładunkiem w magazynach 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w zakresie 4 (czterech) części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 061402337

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 2F

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 261181536

1.5.8.) Numer faksu: 261181607

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 32wog.zampub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.32wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy sosów, mieszanek przypraw i mieszanek przypraw korzennych – wraz z rozładunkiem w magazynach 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w zakresie 4 (czterech) części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11533888-6a39-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450715

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00086277/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.24 Dostawa sosów, mieszanek przypraw i mieszanek przypraw korzennych.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/32wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/32wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu przez Wykonawcę oferty jest platforma zakupowa https://portal.smartpzp.pl/32wog . 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej https://portal.smartpzp.pl/32wog. 2. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiającego komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: 32wog.zampub@ron.mil.pl
Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie ani logowania do Systemu.
4. Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań w ramach postępowania. 5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są za pośrednictwem systemu, w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.
6. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Wykonawców konieczne jest posiadanie co najmniej jednego podpisu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej “RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu, ul. Wojska Polskiego 2F, 22 – 400 Zamość;
2) Inspektor ochrony danych osobowych w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Zamościu kontakt e-mail: 32wog.iodo@ron.mil.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: sukcesywne dostawy sosów, mieszanek przypraw i mieszanek przypraw korzennych – wraz z rozładunkiem w magazynach 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego zlokalizowanych w kompleksach wojskowych znajdujących się w rejonie działania 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu: Hrubieszów, Lublin, Zamość, Chełm, w zakresie 4 (czterech) części: CZĘŚĆ NR 1: Zamość, CZĘŚĆ NR 2: Lublin,
CZĘŚĆ NR 3: Chełm, CZĘŚĆ NR 4: Hrubieszów nr sprawy: ZP/TP/72/2022, prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.);
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) W odniesieniu do Pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
- W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/72/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sosów, mieszanek przypraw
i mieszanek przypraw korzennych do miejscowości Zamość - sos grzybowy, sos do sałatek, sos boloński, barszcz czerwony – instant, żurek - instant, bulion drobiowy, rosół wołowym, majonez jednoporcjowy, majonez, musztarda jednoporcjowa, ketchup jednoporcjowy, przyprawa do zup w płynie, przyprawa do mięs, przyprawa uniwersalna, przyprawa gyros, ocet, koncentrat pomidorowy, kwasek cytrynowy spożywczy, liść laurowy, majeranek, kminek cały, ziele angielskie, borowik suszony, podgrzybek suszony, czosnek, papryka chili, papryka słodka, bazylia, oregano, carry, koperek suszony, natka pietruszki suszona, włoszczyzna suszona, kolendra, cynamon, zioła prowansalskie, pieprz czarny mielony, pieprz ziołowy, pieprz cytrynowy.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1 określają: 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 1, – stanowiący Załącznik nr 1a do SWZ; 5) Wykaz asortymentowo-ilościowy do poszczególnych miejsc dostaw
w zakresie części nr 1 – stanowiący Załącznik nr 2a do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 15871200-6 - Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach niniejszego Zamówienia z prawa opcji (prawo opcji - 100% zamówienia podstawowego) w zakresie nieprzekraczającym asortymentu i ilości zawartych w załączniku nr 1 do oferty tj. Formularzu cenowym – odpowiednio do części, kolumna „ZAKRES PRAWA OPCJI”.
2. Żywność zakupiona w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.
3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej wartości określonej w § 4 ust. 3 wzoru umowy w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać do dnia 30 listopada 2023r.
5. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach i terminach dostarczenia dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę telefonicznie. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania Umowy.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy będzie się należeć wynagrodzenie według cen jednostkowych jak dla zamówienia gwarantowanego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął KRYTERIUM -
najniższa cena. WAGA - 100 %
2. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która zawiera najniższą cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sosów, mieszanek przypraw
i mieszanek przypraw korzennych do miejscowości Lublin - sos grzybowy, sos do sałatek, sos boloński, sos sojowy jasny, sos czosnkowy, sos 1000 wysp, sos chili, barszcz czerwony – instant, barszcz czerwony koncentrat w płynie, żurek na zakwasie koncentrat, żurek - instant, bulion drobiowy, bulion drobiowy – kostka, rosół wołowym, majonez jednoporcjowy, majonez, musztarda jednoporcjowa, musztarda, ketchup jednoporcjowy, ketchup, przyprawa do zup w płynie, przyprawa do mięs, przyprawa uniwersalna, przyprawa gyros, przyprawa do flaków, ocet, ocet jabłkowy, koncentrat pomidorowy, kwasek cytrynowy spożywczy, liść laurowy, majeranek, tymianek, kminek cały, ziele angielskie, podgrzybek suszony, rozmaryn, czosnek, papryka chili, papryka słodka, bazylia, oregano, carry, kurkuma, koperek suszony, natka pietruszki suszona, włoszczyzna suszona, kolendra, cynamon, zioła prowansalskie, pieprz czarny mielony, pieprz ziołowy, pieprz cytrynowy, imbir mielony, lubczyk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 2 określają:
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 2 – stanowiący Załącznik nr 1b do SWZ; 6) Wykaz asortymentowo-ilościowy do poszczególnych miejsc dostaw w zakresie części nr 2 – stanowiący Załącznik nr 2b do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 15871200-6 - Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach niniejszego Zamówienia z prawa opcji (prawo opcji - 100% zamówienia podstawowego)
w zakresie nieprzekraczającym asortymentu i ilości zawartych w załączniku nr 1 do oferty tj. Formularzu cenowym – odpowiednio do części, kolumna „ZAKRES PRAWA OPCJI”.
2. Żywność zakupiona w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.
3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej wartości określonej w § 4 ust. 3 wzoru umowy w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać do dnia 30 listopada 2023r.
5. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach
i terminach dostarczenia dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę telefonicznie. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania Umowy.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy będzie się należeć wynagrodzenie według cen jednostkowych jak dla zamówienia gwarantowanego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął KRYTERIUM -
najniższa cena. WAGA - 100 %
2. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która zawiera najniższą cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sosów, mieszanek przypraw
i mieszanek przypraw korzennych do miejscowości Chełm - sos grzybowy, sos do sałatek, sos boloński, sos czosnkowy, sos 1000 wysp, sos chili, sos meksykański, sos słodko-kwaśny, barszcz czerwony – instant, barszcz czerwony koncentrat w płynie, żurek - instant, bulion drobiowy, bulion drobiowy – kostka, rosół wołowym, majonez jednoporcjowy, majonez, musztarda jednoporcjowa, musztarda, ketchup jednoporcjowy, ketchup, przyprawa do zup w płynie, przyprawa do mięs, przyprawa uniwersalna, przyprawa gyros, ocet, ocet jabłkowy, koncentrat pomidorowy, kwasek cytrynowy spożywczy, liść laurowy, majeranek, tymianek, kminek cały, ziele angielskie, borowik suszony, podgrzybek suszony, rozmaryn, czosnek, papryka chili, papryka słodka, bazylia, oregano, carry, kurkuma, włoszczyzna suszona, kolendra, cynamon, zioła prowansalskie, pieprz czarny mielony, pieprz ziołowy, pieprz cytrynowy, imbir mielony, lubczyk, gałka muszkatołowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 3 określają: 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 3 – stanowiący Załącznik nr 1c do SWZ; 7) Wykaz asortymentowo-ilościowy do poszczególnych miejsc dostaw
w zakresie części nr 3 – stanowiący Załącznik nr 2c do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 15871200-6 - Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach niniejszego Zamówienia z prawa opcji (prawo opcji - 100% zamówienia podstawowego)
w zakresie nieprzekraczającym asortymentu i ilości zawartych w załączniku nr 1 do oferty tj. Formularzu cenowym – odpowiednio do części, kolumna „ZAKRES PRAWA OPCJI”.
2. Żywność zakupiona w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.
3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej wartości określonej w § 4 ust. 3 wzoru umowy w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać do dnia 30 listopada 2023r.
5. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach
i terminach dostarczenia dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę telefonicznie. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania Umowy.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy będzie się należeć wynagrodzenie według cen jednostkowych jak dla zamówienia gwarantowanego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął KRYTERIUM -
najniższa cena. WAGA - 100 %
2. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która zawiera najniższą cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sosów, mieszanek przypraw
i mieszanek przypraw korzennych do miejscowości Hrubieszów - sos grzybowy, sos do sałatek, sos boloński, sos sojowy jasny, sos czosnkowy, sos 1000 wysp, sos chili, sos meksykański, sos słodko-kwaśny, barszcz czerwony – instant, barszcz czerwony koncentrat w płynie, żurek na zakwasie koncentrat, żurek - instant, bulion drobiowy, rosół wołowym, majonez jednoporcjowy, musztarda jednoporcjowa, musztarda, ketchup jednoporcjowy, ketchup, przyprawa do zup w płynie, przyprawa do mięs, przyprawa uniwersalna, przyprawa gyros, przyprawa do flaków, ocet, koncentrat pomidorowy, kwasek cytrynowy spożywczy, liść laurowy, majeranek, ziele angielskie, borowik suszony, podgrzybek suszony, czosnek, papryka chili, papryka słodka, bazylia, oregano, pieprz czarny mielony, pieprz ziołowy, pieprz cytrynowy, gałka muszkatołowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 4 określają:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części nr 4 – stanowiący Załącznik nr 1d do SWZ; 8) Wykaz asortymentowo-ilościowy do poszczególnych miejsc dostaw
w zakresie części nr 4 – stanowiący Załącznik nr 2d do SWZ;

4.2.6.) Główny kod CPV: 15871200-6 - Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania w ramach niniejszego Zamówienia z prawa opcji (prawo opcji - 100% zamówienia podstawowego)
w zakresie nieprzekraczającym asortymentu i ilości zawartych w załączniku nr 1 do oferty tj. Formularzu cenowym – odpowiednio do części, kolumna „ZAKRES PRAWA OPCJI”.
2. Żywność zakupiona w ramach prawa opcji musi spełniać wszystkie wymogi jak dla zamówienia gwarantowanego.
3. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
4. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej wartości określonej w § 4 ust. 3 wzoru umowy w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać do dnia 30 listopada 2023r.
5. Zamawiający o zamiarze skorzystania z prawa opcji, jego zakresie, miejscach
i terminach dostarczenia dostaw opcjonalnych powiadomi Wykonawcę telefonicznie. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania Umowy.
6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy będzie się należeć wynagrodzenie według cen jednostkowych jak dla zamówienia gwarantowanego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął KRYTERIUM -
najniższa cena. WAGA - 100 %
2. Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która zawiera najniższą cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów:
w zakresie części nr 1,2,3,4
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada
a) AKTUALNĄ DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ WŁAŚCIWEGO ORGANU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - jeżeli ustawa nakłada obowiązek takich uprawnień;
lub ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU ZAKŁADÓW zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej - jeżeli ustawa nakłada obowiązek takich uprawnień.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
w zakresie części nr 1,2,3,4
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże, że posiada - Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia posiadający rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego oraz spowodowane przez nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia - opiewający na sumę gwarancyjną nie mniejszą iż:
 30.000,00 zł dla CZĘŚCI 1
 20.000,00 zł dla CZĘŚCI 2
 20.000,00 zł dla CZĘŚCI 3
 20.000,00 zł dla CZĘŚCI 4
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać powyższy zakres ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy ww. dokument straci ważność w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument ważny na kolejny okres trwania umowy, przed wygaśnięciem ważności poprzedniego dokumentu.
W sytuacji, gdy fakt opłacenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie będzie wynikał z samej treści dokumentu, Wykonawca winien załączyć inny dokument potwierdzający jego opłacenie a tym samym potwierdzające jego aktualność.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
w zakresie części nr 1,2,3,4
a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje: co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu artykułów żywnościowych objętych zamówieniem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych;
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp wykonawca winien złożyć - Oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
Oświadczenie należy złożyć z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to odrębnych przepisów:
w zakresie części nr 1,2,3,4
a) AKTUALNA DECYZJA ADMINISTRACYJNA WŁAŚCIWEGO ORGANU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia nie zwierzęcego lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - jeżeli ustawa nakłada obowiązek takich uprawnień;
lub ZAŚWIADCZENIE O WPISIE DO REJESTRU ZAKŁADÓW zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej - jeżeli ustawa nakłada obowiązek takich uprawnień.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
w zakresie części nr 1,2,3,4
b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia posiadający rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego oraz spowodowane przez nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia - opiewający na sumę gwarancyjną nie mniejszą iż:
 30.000,00 zł dla CZĘŚCI 1
 20.000,00 zł dla CZĘŚCI 2
 20.000,00 zł dla CZĘŚCI 3
 20.000,00 zł dla CZĘŚCI 4
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać powyższy zakres ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy. W przypadku, gdy ww. dokument straci ważność w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument ważny na kolejny okres trwania umowy, przed wygaśnięciem ważności poprzedniego dokumentu.
W sytuacji, gdy fakt opłacenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nie będzie wynikał z samej treści dokumentu, Wykonawca winien załączyć inny dokument potwierdzający jego opłacenie a tym samym potwierdzające jego aktualność.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
w zakresie części nr 1, 2,3,4

a) WYKAZ NARZĘDZI, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami tj.:
• co najmniej jeden środek transportu przystosowany do przewozu artykułów żywnościowych objętych zamówieniem
– według wzoru Wykazu narzędzi…. – stanowiącego Zał. nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY
a) AKTUALNY CERTYFIKAT HACCP, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą;
lub
Zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 tj.);
lub
Protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład której wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymywania systemu HACCP na podstawie art. 59 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 tj.).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) AKTUALNY CERTYFIKAT HACCP, wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę certyfikującą;
lub
Zaświadczenie właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdrożonego systemu HACCP, wydane na podstawie art. 59 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 tj.);
lub
Protokół z kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jako organ urzędowej kontroli żywności, w skład której wchodzi punkt zawierający pozytywną ocenę opracowania, wdrożenia i utrzymywania systemu HACCP na podstawie art. 59 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021 tj.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) – zgodnie z art. 123 ustawy Pzp - Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Załącznik nr 7 do SWZ
Oryginał pełnomocnictwa w przypadku gdy ofertę i załączniki podpisuje ustanowiony pełnomocnik;
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, gdy zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy też wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, jakie konkretne roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają określeni wykonawcy – a więc kto co konkretnie zrobi w trakcie wykonywania zamówienia. (z treści oświadczenia winno wynikać, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - Załącznik nr 8 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

7) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ustawy Pzp, gdy zamawiający wymaga posiadania uprawnień zawodowych czy też wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a warunki udziału w postępowaniu spełniają tylko poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie, jakie konkretne roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają określeni wykonawcy – a więc kto co konkretnie zrobi w trakcie wykonywania zamówienia. (z treści oświadczenia winno wynikać, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - Załącznik nr 8 do SWZ.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale XII A pkt 4 ppkt 3) (oświadczenie) ppkt 7) (oświadczenie), XII B pkt 2 ppkt 1) (krk), ppkt 2) (ewidencja), ppkt 3) (oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej) składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ tj. Wzór umowy odpowiednio do danej części.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/32wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Zobacz inne

Prawo