Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Czernikowo, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00450765/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Czernikowo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Czernikowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866761

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Czernikowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-640

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 54 287 50 01

1.5.8.) Numer faksu: 54 230 50 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@czernikowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernikowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddc7c72c-699e-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00450765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049943/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany ze środków UE na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/691037

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo.
Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie (awaryjnie), komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@czernikowo.pl
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo –aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
• komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
• zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
• włączona obsługa JavaScript,
• zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
• szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.,
• oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Głównego Urzędu Miar.
8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
10. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli są wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
11. W sprawach nieuregulowanych powyżej, zastosowanie mają zapisy SWZ, w szczególności postanowienia rozdziału 13 „Informacje o środkach komunikacji elektronicznej przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania… ”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. „RODO”, informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Wójt Gminy Czernikowo, ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo;
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób - listownie na adres: ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@czernikowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IWP.271.1.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 35 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ), działających w technologii zraszanych złóż biologicznych, z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do gruntu za pomocą systemu drenażu.
2. Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 - Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków (lub równoważnej) oraz posiadać oznakowanie CE – potwierdzone pełnymi raportami z badań wykonanych przez laboratoria notyfikowane przez Komisją Europejską.
3. Roboty budowlane będą wykonywane na działkach, należących do mieszkańców w następujących miejscowościach gminy Czernikowo: Czernikowo, Czernikówko, Jackowo, Kiełpiny, Kijaszkowo, Kijaszkówiec, Łazy, Makowiska, Mazowsze, Mazowsze-Parcele, Ograszka, Osówka, Rozstrzały, Steklin-Kolonia, Steklinek, Wygoda i Zimny Zdrój. Wykaz miejscowości wraz z numerami działek, na których zostanie przeprowadzona inwestycja, stanowi załącznik nr 12 do SWZ.
4. Ścieki oczyszczone w PBOŚ muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
Wartości substancji zanieczyszczających w odprowadzanych ściekach nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających dla RLM oczyszczalni ścieków poniżej 2000 tj.:
• BZT5 – 40 mg O2/l
• ChZTCr - 150 mg O2/l
• zawiesiny ogólne - 50 mg/l.
5. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
• roboty przygotowawcze – wytyczenie geodezyjne obiektów oczyszczalni, zabezpieczenie placu budowy,
• roboty ziemne dla zbiornika oczyszczalni, przepompowni ścieków, drenażu rozsączającego oraz przyłącza kanalizacyjnego i przyłącza elektrycznego,
• wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z budynku mieszkalnego,
• montaż zbiornika,
• montaż przepompowni,
• wykonanie przyłącza elektrycznego,
• wykonanie systemu drenażu do odprowadzenia ścieków oczyszczonych do gruntu, odpowiednio do warunków gruntowych każdej z PBOŚ,
• wykonanie wentylacji,
• zapewnienie miejsca poboru próbek ścieków surowych i oczyszczonych,
• wykonanie niezbędnych prób i pomiarów,
• rozruch techniczny i technologiczny kompletnej oczyszczalni,
• uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót oraz przywrócenie go do stanu pierwotnego.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera:
• dokumentacja projektowa obejmująca 35 indywidualnych projektów budowlano-wykonawczych przydomowych oczyszczalni ścieków,
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
• wzór umowy,
• przedmiar robót.
7. Załączony do SWZ przedmiar robót ma jedynie charakter informacyjny. Zawarte w przedmiarze pozycje mają być jedynie pomocą w kalkulacji kosztów inwestycji, wobec tego jest on jedynie dokumentem wspomagającym wycenę. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i innymi dokumentami zamówienia jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu.
8. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany będzie również do:
1) wykonania dokumentacji fotograficznej prowadzonych robót obejmującej w szczególności udokumentowanie fotograficzne:
• terenu przed rozpoczęciem robót,
• wykonanych wykopów,
• wykonania posadowienia i obsypki zbiornika i przepompowni,
• wykonanego systemu drenażu (w sposób pokazujący grubości poszczególnych warstw),
• ułożenia instalacji zasilającej elektroenergetycznej,
• terenu po zakończeniu realizacji robót,
2) przeprowadzenia indywidualnych szkoleń użytkowników wszystkich wybudowanych oczyszczalni z zakresu ich obsługi wraz z przekazaniem instrukcji obsługi i konserwacji PBOŚ – potwierdzonego na piśmie przez użytkowników,
3) dostarczenia wpisanej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy inwentaryzacji powykonawczej w ilości 3 egz. dla każdej z lokalizacji niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak, niż 30 dni od dnia wykonania zamówienia,
4) wykonania raportu porealizacyjnego, w którym zaprezentowane zostaną wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania parametrów oczyszczania ścieków, tj. osiągnięcia efektu ekologicznego, polegającego na uzyskaniu parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311) lub aktem prawnym go zastępującym w przypadku utraty mocy ww. rozporządzenia. Na potwierdzenie tego Wykonawca przedstawi wyniki badań ścieków oczyszczonych (BZT5, ChZTCr i zawiesiny) przez wszystkie przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków wykonane przez laboratorium posiadające stosowną akredytację.
Raport należy wykonać po upływie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wybudowanych oczyszczalni. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu raport w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5) bezpłatnego serwisowania oczyszczalni w okresie gwarancyjnym. Wymagane jest wykonanie minimum jednego przeglądu serwisowego w roku, każdej z wybudowanych PBOŚ (w zakres wykonywanego serwisu nie wlicza się kosztu wywozu osadów). W przypadku gdy częstotliwość wykonywania czynności serwisowych wymagana przez producenta urządzeń jest większa, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń. Serwis należy wykonywać zgodnie ze wskazówkami producenta przez profesjonalne autoryzowane przez producenta oczyszczalni ekipy serwisowe.
6) składania Zamawiającemu w okresie gwarancyjnym informacji o przeprowadzonych serwisach gwarancyjnych, z potwierdzeniem wykonania serwisu przez użytkownika w terminie 14 dni od dnia wykonania czynności serwisowych.
9. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsc realizacji przedmiotu zamówienia, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w postępowaniu.
10. Zamawiający ustala minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy, a maksymalny na 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Okres gwarancji”.
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach w postaci liczby całkowitej. Minimalny okres jaki może zaoferować Wykonawca to 36 miesięcy, a maksymalny okres wynosi 60 miesięcy.
Gwarancja obejmuje wykonane prace budowlane oraz zastosowane materiały i urządzenia. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru i przekazania w użytkowanie całego przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.
12. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).
13. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, a w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1360 z późn. zm.) i ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie.
14. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej tj. zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
15. Podstawowe wymagania techniczne i użytkowe – parametry równoważności.
Wymaga się aby zaoferowane urządzenia, spełniające wymogi zharmonizowanej normy PN-EN 12566-3+A2:2013 lub równoważnej, sygnowane znakiem CE, posiadały następujące parametry:
• zbiornik wykonany z GRP lub stali nierdzewnej,
• układ oczyszczania zamknięty w jednym zbiorniku z możliwością wykonania zagłębienia rurociągu dopływowego nie mniej niż 1,0m od dna rury do rzędnej terenu,
• brak dyfuzorów napowietrzających,
• brak elektrozaworów, oraz sterownika,
• wywóz osadów dla oczyszczalni do 6 RLM, zgodnie z DTR z częstotliwością nie większą niż raz na 12 miesięcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

71351810-4 - Usługi topograficzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ich waga są następujące: Cena (C) – 60%; Okres gwarancji (G) – 40%, przy czym 1% odpowiada 1 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 punktów.
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Łączna liczba uzyskanych punktów będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:
LP = C + G
gdzie:
• LP – łączna liczba punktów badanej oferty,
• C – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Cena”,
• G - liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Okres gwarancji”.
2. Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Sposób oceny ofert szczegółowo opisano w rozdziale 18 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ,
• spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
4.1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (zrealizował i zakończył) co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie biologicznej / biologicznych oczyszczalni ścieków i wartości brutto nie mniejszej niż 200 000,00 zł.
Uwaga:
• przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie do podpisania protokołu końcowego odbioru robót,
• przez jedno zadanie należy rozumieć robotę budowlaną (wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie), zrealizowaną w oparciu o jedną umowę cywilnoprawną (nie dopuszcza się sumowania umów),
• dla potrzeb oceny spełnienia warunku określonego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do waluty podany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
4.2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi tj.: minimum 1 (jedną) osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 7.2.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.2.3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.3., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 7.2.4. stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - Załącznik nr 4 do SWZ.
Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą nw. przedmiotowych środków dowodowych, służących potwierdzeniu zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:
• Deklaracja Właściwości Użytkowych potwierdzająca zgodność zaoferowanej oczyszczalni ścieków z obowiązującą zharmonizowaną normą PN-EN 12566-3+A2:2013, wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• DTR, karty katalogowe, opisy zaoferowanej biologicznej oczyszczalni ścieków.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

• Deklaracja Właściwości Użytkowych potwierdzająca zgodność zaoferowanej oczyszczalni ścieków z obowiązującą zharmonizowaną normą PN-EN 12566-3+A2:2013, wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• DTR, karty katalogowe, opisy zaoferowanej biologicznej oczyszczalni ścieków.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia i dokumenty dołączane do składanej oferty:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Dowód wniesienia wadium - oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, jeśli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia.
3. Przedmiotowe środki dowodowe:
• Deklaracja Właściwości Użytkowych potwierdzająca zgodność zaoferowanej oczyszczalni ścieków z obowiązującą zharmonizowaną normą PN-EN 12566-3+A2:2013, wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• DTR, karty katalogowe, opisy zaoferowanej biologicznej oczyszczalni ścieków.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
• Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
• Wykonawcy składają Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w pkt 5.2.4. – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
• Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
• Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.
6. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty:
• odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
• dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę,
• stosowne pełnomocnictwo(a) potwierdzające, że dana osoba niewymieniona w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności jest upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu; dotyczy również osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 6, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100).
2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 11.6.2. i 11.6.3. oraz w pkt 11.7.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
• pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: KBS Aleksandrów Kuj. Nr rachunku 39 9537 0000 2114 0030 0520 0018,
• gwarancjach bankowych,
• gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).
4. Wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku kwotą wadium, jeżeli wpływ środków pieniężnych nastąpi przed upływem terminu składania ofert. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernikowo”. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.3.2. – 11.3.4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, taka gwarancja lub poręczenie musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego do zapłaty kwoty pieniężnej, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium określonej w pkt 11.1.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli Zamawiający określi warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.2., to jest on spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.5.3 i 7.5.4., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie składa Pełnomocnik w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 7 do SWZ.
6. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, natomiast w odniesieniu do warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunków przez Wykonawców.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7.2. i 7.3. SWZ, przy czym:
• podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7.2. SWZ składa każdy z nich,
• podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7.3. SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.2. SWZ.
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czernikowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą sankcyjną”, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra SWiA na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę prowadzoną przez Ministra SWiA lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
• wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę prowadzoną przez Ministra SWiA lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy Pzp, a przed podpisaniem umowy, przekazać Zamawiającemu:
• dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w Rozdziale 12 SWZ;
• oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, dotyczące przesłanek wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – aktualne na dzień złożenia – Załącznik nr 10 do SWZ;
• skrócony raport z badań lub protokół z oceny właściwości wyrobu lub inny dokument wystawiony przez notyfikowane laboratorium, potwierdzający zgodność zaoferowanej oczyszczalni ścieków z obowiązującą zharmonizowaną normą PN-EN 12566-3+A2:2013;
• kosztorys ofertowy na kwotę zaproponowaną w ofercie przetargowej;
• kopię wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, dotyczące osoby, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o której mowa w pkt 5.2.4.2.;
• kopię aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy, obejmującą następujący zakres ochrony:
- odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie lub mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności będącej przedmiotem zamówienia co najmniej do limitu w wysokości 200 tys. PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- szkody wyrządzone przez Podwykonawców – co najmniej do limitu w wysokości 200 tys. PLN – jeżeli Wykonawca planuje wykonanie robót przy udziale Podwykonawców.
• umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),
• informacje niezbędne do wpisania do treści umowy.

Zobacz inne

Prawo