Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Trzebnica, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00451233/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Gminnego Żłobka i Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzebnicy oraz Klubu Dziecięcego w Ligocie w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932099617

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. marsz. Józefa Piłsudskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Trzebnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 3120259

1.5.8.) Numer faksu: 71 3120259

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zapo.trzebnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zapo.trzebnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do Gminnego Żłobka i Gminnego Przedszkola Nr 1 w Trzebnicy oraz Klubu Dziecięcego w Ligocie w 2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8b1de6f-6a47-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451233

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067432/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przygotowanie i dostarczenie posiłków do Gminnego Żłobka i Gminnego Przedszkola nr 1 w Trzebnicy oraz Klubów Dziecięcych w 2023 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/trzebnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Za pośrednictwem profilu Nabywcy dopuszczana jest również jest również komunikacja elektroniczna pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail: przetargi@zapo.trzebnica.pl. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pomocą Platformy. Ofertę należy składać poprzez Platformę w sposób opisany w rozdz. XII SWZ.
1. Oferty, oświadczenia, o których mowa w rozdz. X ust. 1 SWZ, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. X ust. 2 SWZ, oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX ust. 4 SWZ, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 3 SWZ, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy PZP, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 t.j.).
2. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 1, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach określonych w ust. 1 lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
4. Wykonawca może przekazywać dokumenty w postępowaniu w formacie poddającym dane kompresji. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z
5. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu wymienionym w ust. 1 występują: .rar .gif .bmp. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
7. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X ust. 1 SWZ, składa się, pod rygorem nieważności w jednej z następujących form:
a. w formie elektronicznej - elektroniczny oryginał pliku opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym,
b. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym,
c. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że: administratorem przekazanych w ofercie oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych jest Kierownik ZAPO w Trzebnicy, dane będą przetwarzane w ZAPO pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica; kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Trzebnica: iod@um.trzebnica.pl;
• dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w ramach postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w związku z powinnością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z obowiązujących aktów prawnych, w celu:- prawidłowego, zgodnego z przepisami ustawy PZP oraz przepisami wykonawczymi do wskazanej ustawy, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzenia czynności kontrolnych, wypełnienia obowiązków wynikających z dostępu do informacji publicznej,
• odbiorcami danych osobowych zawartych w dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy PZP, a także po zakończeniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach dostępu do informacji publicznej, z wyłączeniem danych skutecznie zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa. Zamawiający zwraca uwagę, że nie wszystkie dane osobowe zawarte w ofercie złożonej w postępowaniu mogą zostać zastrzeżone. Zakres danych osobowych, które nie mogą podlegać zastrzeżeniu określa art. 222 ust. 5 ustawy PZP (nazwy(firmy) oraz adresy Wykonawców). Wszelkie dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym do ich przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem;
• dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w art. 78 ustawy PZP, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami prawa. W przypadku, gdy zamówienie jest współfinansowane ze środków UE, dane będą przechowywane przez okres trwałości projektu, wynikający z umowy o dofinansowanie.
• obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych uniemożliwia prawidłowe złożenie oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadkach określonych przez Zamawiającego (konkretne wymagania w danym postępowaniu) niepodanie części danych uniemożliwi również ocenę złożonych ofert w ramach przyjętych przez Zamawiającego kryteriów oceny, jak również weryfikację spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu;
• w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, jak również dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;
• wszystkie osoby fizyczne, których dane osobowe są wymienione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZAPO.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i dostawa posiłków do Gminnego Żłobka i Gminnego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy. Zadanie polega na przygotowaniu i dostawie trzech gotowych posiłków do Gminnego Żłobka i Gminnego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy, które mieszczą się przy ul. 3-go Maja 4 w Trzebnicy w następujących szacunkowych ilościach:
Przedszkole
śniadania - 150 dzieci x 145 dni = 21 750 szt.
obiady (zestaw: zupa + drugie danie + kompot) - 150 dzieci x 145 dni = 21 750 szt. podwieczorek - 150 dzieci x 145 dni = 21 750 szt.
Żłobek
śniadania – 85 dzieci x 145 dni = 12 325 szt.
obiady (zestaw: zupa + drugie danie + kompot) – 85 dzieci x 145 dni = 12 325 szt.
podwieczorek - 85 dzieci x 145 dni = 12 325 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę oceniona zostanie oferta, która otrzymała najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamacje ilościowe i jakościowe.

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie i dostawa posiłków do Klubu Dziecięcego. Zadanie polega na przygotowaniu i dostawie trzech gotowych posiłków do Klubu Dziecięcego, który mieści się w Ligocie nr 29, w następujących szacunkowych ilościach:

śniadania – 12 dzieci x 145 dni = 1 740.
obiady (zestaw: zupa + drugie danie + kompot) – 12 dzieci x 145 dni = 1 740.
podwieczorek - 12 dzieci x 145 dni = 1 740.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę oceniona zostanie oferta, która otrzymała najwyższą ilość punktów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na reklamacje ilościowe i jakościowe

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
• posiada aktualną decyzję wydaną przez właściwą dla siedziby Wykonawcy Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną zatwierdzającą prowadzenie działalności w zakresie produkcji i dostarczania posiłków całodziennego wyżywienia dla dzieci;
• posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli urzędowej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy zamówienia polegające na wykonywaniu usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do szkoły lub przedszkola lub żłobka. Każde z zamówień powinno być wykonywane przez okres co najmniej 6 miesięcy i obejmować przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla co najmniej 200 dzieci;
• dysponuje jednym lub dwoma pojazdami służącymi do przewozu gotowych posiłków, dla których została wydana decyzja zatwierdzająca środek transportu na prowadzenie działalności polegającej na przewożeniu posiłków w termosach z zachowaniem właściwej temperatury dla poszczególnych potraw. Liczba pojazdów uzależniona jest od czasu transportu posiłków z miejsca ich przygotowania, które powinny być dostarczane nie wcześniej niż 15 minut przed podaną godziną, a godziny dostaw to: 7:50,8:00, 8:20, 10:50, 11:30, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30. Jeżeli czas transportu posiłków wynosi poniżej 20 minut to wymagany jest 1 pojazd, a jeżeli czas transportu posiłków wynosi powyżej 20 minut, to wymagane są dwa pojazdy.
• dysponuje pojazdem służącym do codziennego odbierania odpadów pokonsumpcyjnych niezależnie od ilości, lub ma podpisaną umowę z firmą która posiada stosowną koncesję na tego typu działalność.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualna decyzja wydana przez właściwą dla siedziby Wykonawcy Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną zatwierdzającą prowadzenie działalności w zakresie produkcji i dostarczania posiłków całodziennego wyżywienia dla dzieci;
b. zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających kontroli urzędowej organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
c. wykazu pojazdów;
d. wykazu usług z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;
e. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
- dla zadania I - 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych),
- dla zadania II - 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).
Łącznie dla wszystkich zadań wadium wynosi 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium w formie pieniądza wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy nr rachunku 23 9591 0004 2001 0000 4499 0104 z dopiskiem na przelewie:
„ Wykonywanie usługi przygotowywania oraz dostarczania posiłków do Gminnego Żłobka, Gminnego Przedszkola Nr 1 im. w Trzebnicy, oraz Klubu Dziecięcego w Ligocie
w 2023 r.”
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zmawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w rozdz. XI SWZ.
5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XIII. ust. 3 niniejszej SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
6. Skuteczne wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
7. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP. Wzór gwarancji wadialnej stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.
9. Okoliczności i zasady zwrotu lub zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy w zakresie:
a) zmiany podmiotu, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,
b) zmiany wartości Umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od towarów i usług, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia.
c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian.
d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiana te będą miały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian.
e) w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP.
f) zmiany wymagań w stosunku do posiłków w przypadku wejścia w życie nowych przepisów prawa, które opisują warunki jakim mają odpowiadać posiłki w placówkach oświatowych.
g) zmiany w zakresie realizacji Umowy przy udziale Podwykonawców - zmiany w tym zakresie nastąpić mogą z uwagi na zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy.
h) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2020 r. poz. 1342 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zmiany.
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy.
i) gdy nastąpi wpływ na należyte wykonanie umowy okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub związanych z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego państwa.
Strony po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 lub związane z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy lub innego państwa, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej je umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego lub jego części, uzgodnią odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/trzebnica na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania w miejscu „Formularz”, „Oferta/Wniosek Wykonawcy” dołączając do oferty wszystkie wymagane w ust. 6 podpisane pliki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Zobacz inne

Prawo