Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Strzelce Opolskie, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00451575/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POWIAT STRZELECKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych o charakterze powszechnym w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zam. w zakresie (...) odbioru przesyłek pocztowych oraz ich zwrotów w 2023r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT STRZELECKI

1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Organizacyjny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412651

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jordanowska 2

1.4.2.) Miejscowość: Strzelce Opolskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-100

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.7.) Numer telefonu: 77 440 17 55

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatstrzelecki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatstrzelecki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451575

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00430498/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze do 2000 g oraz paczki pocztowe o masie do 1000 g według:
a) rodzaju:
- przesyłki listowe nierejestrowane, tj. przesyłki nadane i doręczone bez pokwitowania,
- przesyłki listowe rejestrowane tj. przesyłki nadane i doręczone za
pokwitowaniem,
- przesyłki listowe rejestrowane, za potwierdzeniem odbioru,
- paczki;
b) kategorii:
- przesyłki ekonomiczne,
- przesyłki priorytetowe;
- przesyłki kurierskie.
2. W ramach wszystkich rodzajów przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Zamawiający przewiduje nadanie przesyłek, których nadanie będzie miało skutek doręczenia zgodnie art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego lub ewentualnie innych analogicznych przepisów.
3. Przesyłki, których nadanie będzie miało skutek doręczenia zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego lub ewentualnie innych analogicznych przepisów będą doręczane przez Wykonawcę z zachowaniem terminów i trybów określonych w przytoczonych przepisach.
4. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego doręczane będą do każdego miejsca w kraju i zagranicą zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 listopada 2012. Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

5. Realizacja przedmiotowej usługi odbywać się będzie na podstawie właściwie przygotowanych przesyłek do nadania oraz zestawień ilościowych, w przypadku listów nierejestrowanych i zestawień z wyszczególnieniem adresatów, w przypadku listów rejestrowanych. Zestawienia będą sporządzane w 2 egzemplarzach –
po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia wzoru zestawień z Wykonawcą.
6. Nadawca umieszcza na przesyłce listowej lub paczce nazwę odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w książce nadawczej) oraz pełną nazwę i adres zwrotny Nadawcy. Zamawiający będzie stosował znaki opłaty pocztowej służące
do potwierdzenia opłat dotyczących usług pocztowych i oznaczenia umożliwiającego identyfikację umowy, na podstawie której świadczone są usługi pocztowe. Obowiązek właściwego przygotowania przesyłki oraz sporządzenie powyższych zestawień ciąży na Zamawiającym.
7. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.
8. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego pod warunkiem ich przygotowania.
9. Opakowanie przesyłek listowych – koperta Zamawiającego powinna być odpowiednio zabezpieczona (zaklejona). Opakowanie paczki – sztywne pudełko lub inne opakowanie, które zabezpiecza przed dostępem do zawartości oraz uniemożliwia uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania.
10. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której na opakowaniu przesyłek nadawanych przez Zamawiającego i na dowozie nadania przesyłek Zamawiającego oraz na zwrotnym poświadczeniu/potwierdzeniu odbioru były inne dane niż dane adresowe Zamawiającego.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowozie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający, zaś oznaczenia nadawcy na kopercie będą wskazywały na to, że Zamawiający nie jest nadawcą przedmiotowej korespondencji.
12. Wykonawca zapewnia możliwość odbioru przesyłek od Zamawiającego z miejsca jego siedziby przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Odpowiednio przygotowane przesyłki listowe i paczki Wykonawca będzie odbierał
od Zamawiającego raz dziennie (w dniach i godzinach pracy Zamawiającego), a Wykonawca potwierdzi ich odbiór – pieczęcią, podpisem, datą na kopii zestawień.
13. Nadanie przesyłek będzie każdorazowo potwierdzane przez Wykonawcę poprzez określenie daty nadania. Potwierdzenie dokonywane będzie w prowadzonej przez Zamawiającego książce nadawczej.
14. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowanie przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
15. W ramach świadczenia ww. usług Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania przesyłek do siedziby Zamawiającego minimum raz dziennie (w dniach i godzinach pracy Zamawiającego).
16. Przedmiot zamówienia obejmuje zwrot do siedziby nadawcy niedoręczonych przesyłek niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, po dwukrotnym siedmiodniowym ich awizowaniu zgodnie z przepisami kpc i kpa.
17. Zamawiający we własnym zakresie zapewni sobie druki zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek z potwierdzenie odbioru do przesyłek doręczanych
za zasadzie:
a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1540 późn. zm.),
b) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Po zmianie:
1. Przez przesyłki pocztowe będące przedmiotem zamówienia rozumie się przesyłki listowe w obrocie krajowym i zagranicznym o wadze do 2000 g oraz paczki pocztowe o masie do 1000 g według:
a) rodzaju:
- przesyłki listowe nierejestrowane, tj. przesyłki nadane i doręczone bez pokwitowania,
- przesyłki listowe rejestrowane tj. przesyłki nadane i doręczone za pokwitowaniem,
- przesyłki listowe rejestrowane, za potwierdzeniem odbioru,
- paczki;
b) kategorii:
- przesyłki ekonomiczne,
- przesyłki priorytetowe;
- przesyłki kurierskie.
2. W ramach wszystkich rodzajów przesyłek za zwrotnym potwierdzeniem odbioru Zamawiający przewiduje nadanie przesyłek, których nadanie będzie miało skutek doręczenia zgodnie art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego lub ewentualnie innych analogicznych przepisów.
3. Przesyłki, których nadanie będzie miało skutek doręczenia zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego lub ewentualnie innych analogicznych przepisów będą doręczane przez Wykonawcę z zachowaniem terminów i trybów określonych w przytoczonych przepisach.

4. Przesyłki nadawane przez Zamawiającego doręczane będą do każdego miejsca w kraju i zagranicą zgodnie z uwzględnieniem ograniczeń w obrocie z poszczególnymi krajami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 23 listopada 2012. Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
5. Realizacja przedmiotowej usługi odbywać się będzie na podstawie właściwie przygotowanych przesyłek do nadania oraz zestawień ilościowych, w przypadku listów nierejestrowanych i zestawień z wyszczególnieniem adresatów, w przypadku listów rejestrowanych. Zestawienia będą sporządzane w 2 egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość uzgodnienia wzoru zestawień z Wykonawcą.
6. Nadawca umieszcza na przesyłce listowej lub paczce nazwę odbiorcy wraz z jego adresem (podany jednocześnie w książce nadawczej) oraz pełną nazwę i adres zwrotny Nadawcy. Zamawiający będzie stosował znaki opłaty pocztowej służące do potwierdzenia opłat dotyczących usług pocztowych i oznaczenia umożliwiającego identyfikację umowy, na podstawie której świadczone są usługi pocztowe. Obowiązek właściwego przygotowania przesyłki oraz sporządzenie powyższych zestawień ciąży na Zamawiającym.
7. Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia.
8. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego pod warunkiem spełnienia warunków formalnych.
9. Opakowanie przesyłek listowych – koperta Zamawiającego powinna być odpowiednio zabezpieczona (zaklejona). Opakowanie paczki – sztywne pudełko lub inne opakowanie, które zabezpiecza przed dostępem do zawartości oraz uniemożliwia uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, w której część przesyłek zostanie nadana przez inny podmiot na rzecz i w imieniu Zamawiającego, w wyniku czego na dowozie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający, zaś oznaczenia nadawcy na kopercie będą wskazywały na to, że Zamawiający nie jest nadawcą przedmiotowej korespondencji.
11. Wykonawca zapewnia możliwość odbioru przesyłek od Zamawiającego z miejsca jego siedziby przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Odpowiednio przygotowane przesyłki listowe i paczki Wykonawca będzie odbierał od Zamawiającego raz dziennie (w dniach i godzinach pracy Zamawiającego).
12. Nadanie przesyłek będzie każdorazowo potwierdzane przez Wykonawcę poprzez określenie daty nadania. Potwierdzenie dokonywane będzie w prowadzonej przez Zamawiającego książce nadawczej.
13. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowanie przez adresata potwierdzenie odbioru niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki.
14. Przedmiot zamówienia obejmuje zwrot do siedziby nadawcy niedoręczonych przesyłek niezwłocznie po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, po dwukrotnym siedmiodniowym ich awizowaniu zgodnie z przepisami kpc i kpa.
15. Zamawiający we własnym zakresie zapewni sobie druki zwrotnego potwierdzenia odbioru dla przesyłek z potwierdzenie odbioru do przesyłek doręczanych za zasadzie:
a) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 późn. zm.),
b) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 11:00

Po zmianie:
2022-11-28 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 11:30

Po zmianie:
2022-11-28 11:30

Zobacz inne

Prawo