Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00451689/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa instalacji elektrycznych w zakresie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w budynku Ośrodka Badawczo-Naukowego-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 211

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288981

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wybrzeże Ludwika Pasteura 1

1.4.2.) Miejscowość: Wrocław

1.4.3.) Kod pocztowy: 50-367

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: edyta.szyjkowska@umw.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umw.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451689

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00431013/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00060436/18/P

Po zmianie:
2022/BZP 00060436/19/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat (licząc wstecz od dnia,
w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego o wartości brutto co najmniej 500 000 zł* (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda,
b) dysponuje kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń, skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, który kierował co najmniej 1 (jedną) robotą budowlaną polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego o wartości brutto co najmniej 200 000 zł* (słownie: dwieście tysięcy złotych) – doświadczenie zawodowe kierownika budowy będzie punktowane w ramach kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy”,

* Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ:
• Przez budowę rozumie się, zgodnie z art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego: wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
• Przez przebudowę rozumie się, zgodnie z art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego: wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
• Przez uprawnienia budowlane rozumie się:
1) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w Prawie budowlanym oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane,
2) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1646),
3) lub prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej, w rozumieniu przepisów ustawy cytowanej w ppkt. II, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

Po zmianie:
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie: zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat (licząc wstecz od dnia,
w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 (trzy) roboty budowlane polegające na wykonaniu lub przebudowie lub modernizacji instalacji elektrycznych, każda o wartości brutto co najmniej 500 000 zł* (słownie: pięćset tysięcy złotych), które zawierały
w swym zakresie instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
b) dysponuje kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń, skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, który kierował co najmniej
1 (jedną) robotą budowlaną polegającą na wykonaniu lub przebudowie lub modernizacji instalacji elektrycznych o wartości brutto co najmniej 500 000 zł* (słownie: pięćset tysięcy złotych), która zawierała w swym zakresie instalacje oświetlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego – doświadczenie zawodowe kierownika budowy będzie punktowane w ramach kryterium „Doświadczenie zawodowe kierownika budowy”,

* Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

WYJAŚNIENIE POJĘĆ:
• Przez robotę budowlaną rozumie się, zgodnie
z art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego: budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
• Przez przebudowę rozumie się, zgodnie z art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego: wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;
• Przez uprawnienia budowlane rozumie się:
1) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o którym mowa w Prawie budowlanym oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831), lub uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo budowlane,
2) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. - Dz. U. z 2021 r., poz. 1646),
3) lub prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgranicznej, w rozumieniu przepisów ustawy cytowanej w ppkt. II, oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1117).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-01 09:00

Po zmianie:
2022-12-05 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-01 09:15

Po zmianie:
2022-12-05 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-30

Po zmianie:
2023-01-03

Zobacz inne

Prawo