Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Trzebnica, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00451777/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2022/2023 z podziałem na zadania.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932712041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łączna 1c

1.5.2.) Miejscowość: Trzebnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713870617

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: drogi@powiat.trzebnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.drogi.trzebnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2022/2023 z podziałem na zadania.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1558034e-6a54-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451777

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016539/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 ZUD wojewódzkich w sezonie 2022/2023 z podziałem na zadania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Artur Kanicki, nr tel. 71 3870617.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/drogi_trzebnica.
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w zakresie:
- przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;
- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;
- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych;
- przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy;
- przesyłania odwołania/inne
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Trzebnicy;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: drogi@powiat.trzebnica.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, a w przypadku zawarcia umowy również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy zawartej w wyniku wyboru w postępowaniu oferty jako najkorzystniejszej.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DTiZP/200/25/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:
Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego w sezonie zimowym 2022/2023 z podziałem na zadania:
zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 i nr 340 - czas pracy 200 godz. i całomiesięczny dyżur.
Uwaga:
Podany powyżej czas pracy jest szacunkowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu ilościowego usług i z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia, w tym z tytułu wynagrodzenia lub odszkodowania.
2.Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem dla poszczególnych zadań:
Zadanie 2
Drogi wojewódzkie: nr 342 (od granic miasta Wrocławia do skrzyżowania z drogą nr 340 w Obornikach Śląskich - rondo), nr 340 (od skrzyżowania z drogą powiatową Brzeg Dolny – Godzięcin do ronda w m. Oborniki Śląskie), - długość 23,753 km

L p Nr drogi Odcinek km
STANDARD III
1 342 Granica miasta Wrocławia – do skrzyżowania z drogą woj. nr 340 na rondzie w Obornikach Śląskich 11,947
2 340 od skrzyżowania z drogą powiatową Brzeg Dolny – Godzięcin do ronda w m. Oborniki Śląskie 11,806
Razem 23,753 km


3. Zamówienie obejmuje:
- odśnieżanie jezdni przy użyciu własnego sprzętu,
- posypywanie materiałami szorstkimi występującej śliskości zimowej, gołoledzi i lodowicy zgodnie z Załącznikiem nr 2 i 3 aneksu nr 4 z dnia 19.10.2022r. do porozumienia nr DSDiK/15/2020 z dnia 26.05.2020 r. (stanowiącym załącznik nr 1 do wzoru umowy, oraz w miejscach ustalonych wg zgłoszenia Dyspozytury i Inspektora DSDiK Wrocław.
1) Utrzymanie dróg ma być zgodne z odpowiadającymi standardami oraz załączoną mapą, które stanowią załącznik do umowy.
2) Wykonawca będzie zgłaszał każdy wyjazd sprzętu na podany numer telefonu dyżurnemu ZDP. W komunikacie będzie zobowiązany podać imię i nazwisko, nr rejestracyjny sprzętu oraz czas rozpoczęcia i zakończenia posypywania na drodze na wygranym zadaniu.
3) Wyjazd sprzętu odbywać się będzie na zlecenie dyżurnego ZDP i monitorowany będzie GPS. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazu pracy sprzętu, w którym podany będzie numer rejestracyjny samochodu/ciągnika, trasa, ilość godzin i stan pogody oraz inne istotne informacje, np. które drogi są zawiewane, gdzie wystąpiła gołoledź itp. Zamieszczone w wykazie godziny pracy sprzętu na dane zadanie winny być potwierdzone kartami drogowymi. Dokumenty te, po zatwierdzeniu przez pracownika ZDP, stanowić będą podstawę rozliczenia wykonawcy z przedmiotu zamówienia i wystawienia faktury.
4) Czas posypywania lub odśnieżania liczony będzie od momentu wjazdu na drogę na wygranym zadaniu aż do zakończenia na ostatnim odcinku drogi na wygranym zadaniu. Z naliczonego czasu zostanie odjęty czas przejazdu i ponownego załadunku materiału.
5) Po podpisaniu umowy na ZUD w ciągu 7 dni wykonawca podstawi jednostkę sprzętową w celu stwierdzenia 100 % gotowości sprzętu do świadczenia usług.
6) Na całość zadania materiał zapewnia Zamawiający.
7) Wykonawca wskaże miejsce składowania materiału do ZUD - nie dalej niż 35 km od granic administracyjnych Trzebnicy.
8) Materiał przekazywany będzie protokolarnie.
9) Wykonawca poda w ofercie cenę pracy sprzętu za 1 godz. i za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru.
10) W cenę pracy sprzętu i za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru wliczone są wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy, w tym załadunku materiału.
11) Przez pojęcie „miesiąca kalendarzowego pełnienia dyżuru” rozumie się pozostawanie w gotowości do świadczenia usługi w wymiarze 24 godzin na dobę w każdym dniu miesiąca w bazie Wykonawcy.
12) W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązywania się z prac objętych zamówieniem wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody i krzywdy poniesione przez użytkowników dróg.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- SWZ,
- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszej SWZ),
- załącznik nr 1 do wzoru umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena za 1 godzinę pracy sprzętu na wygranym zadaniu (Cr) = 40 pkt
- Cena - stawka za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy (Cd) na wygranym zadaniu = 30 pkt
- Czas rozpoczęcia pracy przy ZUD (posypywania lub odśnieżania) przez jednostkę sprzętową na drodze na wygranym zadaniu (R) = 30 pkt
2. Kryterium cena za 1 godzinę pracy sprzętu na wygranym zadaniu (Cr):
Kryterium „Cr” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za 1 godzinę pracy sprzętu na wygranym zadaniu, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 40 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cr min
Cr = -------------- x 40 pkt
Cr o
Cr - ilość punktów przyznana ofercie za kryterium ceny brutto za 1 godzinę pracy sprzętu na wygranym zadaniu,
Cr min - najniższa cena brutto za 1 godzinę pracy sprzętu na wygranym zadaniu z ocenianych ofert (zł),
Cr o - cena brutto za 1 godzinę pracy sprzętu na wygranym zadaniu badanej oferty (zł).
3. Kryterium cena - stawka za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy (Cd) na wygranym zadaniu:
Kryterium „Cd” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto - stawki miesięcznej za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty wg następującego podziału:
- 2.000,00 zł brutto otrzyma 30 punktów,
- 2.500,00 zł brutto otrzyma 15 punktów,
- 2.700,00 zł brutto otrzyma 0 punktów,
Wykonawca może zaproponować wyłącznie następujące stawki za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy:
- 2.000,00 zł brutto ,
- 2.500,00 zł brutto,
- 2.700,00 zł brutto,
Inna proponowana stawka za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę – oferta otrzyma 0 pkt. W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakową wartość, wszyscy otrzymają liczbę punktów w danym kryterium.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 30 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
Cd min
Cd = -------------- x 30 pkt
Cd o
gdzie:
Cd - ilość punktów przyznana ofercie za kryterium ceny brutto - stawki miesięcznej za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy,
Cd min - najniższa cena brutto - stawka miesięczna za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy (zł),
Cd o - cena brutto - stawka miesięczna za miesiąc kalendarzowy pełnienia dyżuru sprzętu z obsługą w bazie Wykonawcy badanej oferty (zł).
4. Kryterium „pracy przy ZUD (posypywania lub odśnieżania) przez jednostkę sprzętową na drodze na wygranym zadaniu (R)”:
W zakresie kryterium R przyjmuje się, że czas na załadunek, dojazd na rozpoczęcie akcji na zadaniu wynosi:
- 1,5 godz. otrzyma 0 punktów,
- 1 godz. otrzyma 30 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas rozpoczęcia pracy

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena za pełnienie dyżuru

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 100.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował:


Zadanie nr 2- zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg wojewódzkich: nr 342 (od granic miasta Wrocławia do skrzyżowania z drogą nr 340 w Obornikach Śląskich - rondo), nr 340 (od skrzyżowania z drogą powiatową Brzeg Dolny – Godzięcin do ronda w m. Oborniki Śląskie), jednym samochodem do zwalczania śliskości zimowej z zamontowaną piaskarką i pługiem odśnieżnym typ średni, , lub jednym ciągnikiem z zamontowaną piaskarką oraz pługiem klinowym lub lemieszowym, z napędem na obie osie o mocy min. 115 KM i osiągającym prędkość minimum 40 km/godz.,

Wykonawca zobowiązany jest używać jednostek sprzętowych udostępnionych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w celu realizacji zadania, wyłącznie na rzecz Zamawiającego.
Sprzęt Wykonawcy biorący udział w przetargu musi posiadać własny system monitorowania pracy sprzętu (typu GPS). Koszty z tym związane ponosi Wykonawca oraz gwarantuje jego sprawność.
W przypadku wygrania zadania przy podpisaniu umowy należy podać adres strony internetowej celem monitorowania przejazdów jednostki sprzętowej biorącej udział w akcji.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczeniu z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczeniu z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych , jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę: 100.000,00 zł.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

Zobacz inne

Prawo