Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Stargard, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00451873/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa sprzątania nieruchomości administrowanych przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: STARGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811192960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. ANDRZEJA STRUGA, nr 29

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 915784750

1.5.8.) Numer faksu: 915771535

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@tbs.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbs.stargard.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa sprzątania nieruchomości administrowanych przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6bc40973-6a54-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451873

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/tbs.stargard

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: przekazywane są wyłącznie
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej ON (OpenNexus), zwanej dalej:„Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs.stargard

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej OpenNexus
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcjach zawartych na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje lub
https://docs.google.com/document/d/1S_1GyJ5TQoDkIwMQKOcKtU31hkOVU3ZEMqrSXyA2g8w/edit#heading=h.6jynaot9cbnq
W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji,
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty … kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W oparciu o art. 13 i 14 RODO oraz wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób wyznaczonych do reprezentacji i kontaktu w sprawach zawierania i
realizacji umów, przedkładamy informację o przetwarzaniu danych tychże osób:
1) Administratorem danych osób wskazanych powyżej jest Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (zwane
STBS lub Administratorem) z siedzibą przy ul. Andrzeja Struga 29, 73-110 Stargard, telefon: 91 819 24 20; fax: 91 577 15 35;
www.tbs.stargard.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej
iod@tbs.stargard.pllub siedziby Administratora (patrz pkt 1).
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją umowy- podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawno-podatkowych oraz obowiązku ich archiwizacji - podstawa prawna: art.
6 ust. 1it. c RODO.
4) W przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą przechowywane najpierw przez okres jej realizacji, następnie dla celów
podatkowych przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończono realizację umowy; dla celów realizacji ciążących na
Administratorze obowiązków prawnych przez czas niezbędny dla realizacji tych obowiązków, w tym m.in. w celu realizacji obowiązku
ich archiwizacji u Administratora przez okres przyjęty u Administratora w Instrukcji Kancelaryjnej. W przypadku gdy nie dojdzie do
zawarcia umowy, dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z obowiązku ich archiwizacji u Administratora - zgodnie z
przyjętymi zasadami
w Instrukcji Kancelaryjnej.
5) Administrator otrzymał dane osobowe od osób wyznaczonych u kontrahenta do realizacji zadań związanych z zawieraniem umów
- podanie danych jest niezbędne do podjęcia u Administratora czynności związanych z zawarciem umowy a ich niepodanie
uniemożliwi realizację tychże czynności.
6) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wyznaczonym u Administratora do zadań związanych z realizacją umowy,
przy czym z tymi podmiotami zawarte są umowy powierzenia lub udostępniania danych lub podmiotom uprawnionym z mocy prawa.
7) Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, przenoszenia,
wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia - o ile przepisy szczególne nie wykluczają realizacji tego prawa. Prawa te
mogą być realizowane bezpośrednio
u Administratora np. poprze wysyłanie wiadomości na adres iod@tbs.stargard.pl. W przypadku uznania, że dane przetwarzane są
niezgodnie z prawem, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
przy ul. Stawki 2.
8) Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani nie dokonuje profilowania z wykorzystaniem przekazanych danych osobowych.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W oparciu o art. 13 i 14 RODO oraz wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
w zakresie realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób wyznaczonych do reprezentacji i kontaktu w sprawach zawierania i
realizacji umów, przedkładamy informację o przetwarzaniu danych tychże osób:
1) Administratorem danych osób wskazanych powyżej jest Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (zwane
STBS lub Administratorem) z siedzibą przy ul. Andrzeja Struga 29, 73-110 Stargard, telefon: 91 819 24 20; fax: 91 577 15 35;
www.tbs.stargard.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej
iod@tbs.stargard.pllub siedziby Administratora (patrz pkt 1).
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) podjęcia działań związanych z zawarciem i realizacją umowy- podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawno-podatkowych oraz obowiązku ich archiwizacji - podstawa prawna: art.
6 ust. 1it. c RODO.
4) W przypadku zawarcia umowy, dane osobowe będą przechowywane najpierw przez okres jej realizacji, następnie dla celów
podatkowych przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończono realizację umowy; dla celów realizacji ciążących na
Administratorze obowiązków prawnych przez czas niezbędny dla realizacji tych obowiązków, w tym m.in. w celu realizacji obowiązku
ich archiwizacji u Administratora przez okres przyjęty u Administratora w Instrukcji Kancelaryjnej. W przypadku gdy nie dojdzie do
zawarcia umowy, dane będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z obowiązku ich archiwizacji u Administratora - zgodnie z
przyjętymi zasadami
w Instrukcji Kancelaryjnej.
5) Administrator otrzymał dane osobowe od osób wyznaczonych u kontrahenta do realizacji zadań związanych z zawieraniem umów
- podanie danych jest niezbędne do podjęcia u Administratora czynności związanych z zawarciem umowy a ich niepodanie
uniemożliwi realizację tychże czynności.
6) Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wyznaczonym u Administratora do zadań związanych z realizacją umowy,
przy czym z tymi podmiotami zawarte są umowy powierzenia lub udostępniania danych lub podmiotom uprawnionym z mocy prawa.
7) Osobom, których dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, przenoszenia,
wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia - o ile przepisy szczególne nie wykluczają realizacji tego prawa. Prawa te
mogą być realizowane bezpośrednio
u Administratora np. poprze wysyłanie wiadomości na adres iod@tbs.stargard.pl. W przypadku uznania, że dane przetwarzane są
niezgodnie z prawem, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
przy ul. Stawki 2.
8) Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, ani nie dokonuje profilowania z wykorzystaniem przekazanych danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TT-ZP-13/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 525995,21 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sprzątanie budynków i terenów przylegających do budynków oraz innych terenów ogólnodostępnych będących własnością Miasta -Gminy Stargard

4.2.5.) Wartość części: 170260,32 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg kolejności

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sprzątanie budynków i terenów przylegających do budynków należących do Stargardzkiego TBS Sp. zo.o., terenów przylegających do budynków administracyjnych przy Al. Żołnierza 11A, W. polskiego 47a, terenów ogólnodostępnych oraz terenu "Patio" w kwartale C

4.2.5.) Wartość części: 232475,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg kolejności

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sprzątanie targowiska i pawilonu socjalnego

4.2.5.) Wartość części: 82608,96 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: wg kolejności

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna
Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej , jeżeli wykaże , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie , wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę trwającą minimum 12 miesięcy odpowiadającą swoim rodzajem i wielkością usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia, Zamawiający rozumie przez to :
a) w zakresie zadania nr 1 i nr 2 sprzątanie wewnątrz budynków mieszkalnych, przylegających do nich terenów zewnętrznych oraz terenów ogólnodostępnych o łącznej powierzchni usług wykonywanych w ciągu każdego miesiąca co najmniej o
• łącznej powierzchni sprzątanej budynków 7 000m2 i terenów zewnętrznych 30 000 m2 w odniesieniu do Zadania nr 1 ,
• łącznej powierzchni sprzątanej budynków 8 000 m2 i terenów zewnętrznych 40 000 m2 w odniesieniu do Zadania nr 2
b) w zakresie zadania nr 3 sprzątanie parkingów i innych terenów ogólnodostępnych o łącznej powierzchni usług wykonywanych w ciagu każdego miesiąca co najmniej o łącznej powierzchni sprzątanej co najmniej 3500 m2 w odniesieniu do Zadania nr 3,
z podaniem dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy
W przypadku , gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie musi wykazać, ze spełnia powyższy warunek na sumę postawionych kryteriów wynikających z zadań nr 1, nr 2 nr 3, np. jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie nr 1 i zadanie nr 2 musi wykazać, ze posiada doświadczenie w sprzątaniu budynków o łącznej powierzchni 15 000 m 2 i terenów zewnętrznych o powierzchni 70 000 m2 . W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem , na rzecz którego usługi wskazane w wykazie , zostały wcześniej wykonane lub są wykonywane , Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów , o których mowa powyżej.
2) Zdolność zawodowa
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie sprzątania budynków i wszystkich terenów zewnętrznych administrowanych przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o.
Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy PZP wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania usługi zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co najmniej:
a) w przypadku zadania nr 1 - 7 osób
b) w przypadku zadania nr 2 – 4 osoby,
c) w przypadku zadania nr 3 – 1 osoba,
przez cały czas realizacji umowy o zamówienie publiczne, w wymiarze czasu pracy jeden etat dla każdego pracownika zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty.
W przypadku , gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie musi wykazać, ze spełnia powyższy warunek na sumę postawionych kryteriów wynikających z zadań nr 1, nr 2 nr 3,
UWAGA!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, wymagany warunek mogą spełniać łącznie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł brutto.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dowód opłacenia składki. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dowodów opłacenia składki. W przypadku niespełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej umowy ubezpieczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie , o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy pZP

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług,
wykaz osób
opłacona polisa OC

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia w zakresie sprzątania budynków i wszystkich terenów zewnętrznych administrowanych przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o.
Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy PZP wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania usługi zatrudniał na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co najmniej:
a) w przypadku zadania nr 1 - 7 osób
b) w przypadku zadania nr 2 – 4 osoby,
c) w przypadku zadania nr 3 – 1 osoba,
przez cały czas realizacji umowy o zamówienie publiczne, w wymiarze czasu pracy jeden etat dla każdego pracownika zgodnie z oświadczeniem załączonym do oferty.
W przypadku , gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie musi wykazać, ze spełnia powyższy warunek na sumę postawionych kryteriów wynikających z zadań nr 1, nr 2 nr 3,
UWAGA!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, wymagany warunek mogą spełniać łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje zmiany w treści umowy o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacji:
a) zmiany powierzchni sprzątanej dotyczącej tylko i wyłącznie adresów wg załącznika nr 1, oraz wynikającej z tego zmiany wynagrodzenia
b) zmiany przepisów obowiązujących dotyczących wysokości podatku VAT
c) podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy oraz zmiany podwykonawcy na etapie realizacji robót.
2. Stosownie do treści art. 455 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia określonego w § 11 ust.1 umowy w następujących przypadkach:
a) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
b) W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3 -5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej ON (OpenNexus), zwanej dalej: „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/tbs.stargard

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

najniższa cena

Zobacz inne

Prawo