Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Reda, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00451962/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Przedszkole nr 1 w Redzie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola nr 1 w Redzie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 1 w Redzie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381031726

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gniewowska

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586783395

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@przedszkole1.reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: przedszkole1.reda.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola nr 1 w Redzie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31ce6d87-6a3b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451962

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040041/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup i dostawa żywności dla Przedszkola nr 1 w Redzie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pośrednictwem:
7.1.1. Platformy miniPortal , która jest dostępna pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
7.1.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, na adres skrzynki: /P1REDA/
7.1.3. poczty elektronicznej kierowanej na adres: administracja@przedszkole1.reda.pl
7.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
7.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
7.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
7.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7.7. W przypadku zastosowania kwalifikowanego podpisu elektronicznego Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów formatem PAdES lub XAdES.
7.8. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania się.
7.9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P1.1.241.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 373638,98 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 11

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

nabiał

4.2.5.) Wartość części: 49619,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Określone ilości w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby dni nauki oraz liczby korzystających z obiadów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy. Jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od ilości określonej w przedmiocie zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów spożywczych, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(C min/C of) x 60 = C - liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie
15.2.2 W kryterium Termin rozpatrzenia reklamacji (Og)
15.2.2.1 Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
Ocena oferty dokonywana będzie w następujący sposób:
Wykonawca w pkt IV Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ proponuje Zamawiającemu czas reakcji na zgłoszenie reklamacji dotyczącej wadliwego jakościowo lub ilościowo towaru. Czas ten nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty według następującej gradacji:
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 40pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 30 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 20 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godziny do 4 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 10 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 4 godziny od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 0 pkt
1 punkt = 1%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Całkowita ocena danej oferty dokonana będzie według wzoru:
W = C + Og
W – suma punktów uzyskanych przez badanego Wykonawcę kryterium nr 1 i nr 2
C – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 1
Og - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

sok

4.2.5.) Wartość części: 13797,9 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15320000-7 - Soki owocowe i warzywne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Określone ilości w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby dni nauki oraz liczby korzystających z obiadów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy. Jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od ilości określonej w przedmiocie zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów spożywczych, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(C min/C of) x 60 = C - liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie
15.2.2 W kryterium Termin rozpatrzenia reklamacji (Og)
15.2.2.1 Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
Ocena oferty dokonywana będzie w następujący sposób:
Wykonawca w pkt IV Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ proponuje Zamawiającemu czas reakcji na zgłoszenie reklamacji dotyczącej wadliwego jakościowo lub ilościowo towaru. Czas ten nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty według następującej gradacji:
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 40pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 30 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 20 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godziny do 4 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 10 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 4 godziny od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 0 pkt
1 punkt = 1%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Całkowita ocena danej oferty dokonana będzie według wzoru:
W = C + Og
W – suma punktów uzyskanych przez badanego Wykonawcę kryterium nr 1 i nr 2
C – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 1
Og - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jajka

4.2.5.) Wartość części: 6880,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Określone ilości w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby dni nauki oraz liczby korzystających z obiadów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy. Jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od ilości określonej w przedmiocie zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów spożywczych, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(C min/C of) x 60 = C - liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie
15.2.2 W kryterium Termin rozpatrzenia reklamacji (Og)
15.2.2.1 Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
Ocena oferty dokonywana będzie w następujący sposób:
Wykonawca w pkt IV Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ proponuje Zamawiającemu czas reakcji na zgłoszenie reklamacji dotyczącej wadliwego jakościowo lub ilościowo towaru. Czas ten nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty według następującej gradacji:
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 40pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 30 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 20 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godziny do 4 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 10 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 4 godziny od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 0 pkt
1 punkt = 1%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Całkowita ocena danej oferty dokonana będzie według wzoru:
W = C + Og
W – suma punktów uzyskanych przez badanego Wykonawcę kryterium nr 1 i nr 2
C – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 1
Og - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

pieczywo

4.2.5.) Wartość części: 19353,85 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15811000-6 - Pieczywo

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Określone ilości w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby dni nauki oraz liczby korzystających z obiadów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy. Jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od ilości określonej w przedmiocie zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów spożywczych, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(C min/C of) x 60 = C - liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie
15.2.2 W kryterium Termin rozpatrzenia reklamacji (Og)
15.2.2.1 Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
Ocena oferty dokonywana będzie w następujący sposób:
Wykonawca w pkt IV Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ proponuje Zamawiającemu czas reakcji na zgłoszenie reklamacji dotyczącej wadliwego jakościowo lub ilościowo towaru. Czas ten nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty według następującej gradacji:
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 40pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 30 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 20 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godziny do 4 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 10 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 4 godziny od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 0 pkt
1 punkt = 1%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Całkowita ocena danej oferty dokonana będzie według wzoru:
W = C + Og
W – suma punktów uzyskanych przez badanego Wykonawcę kryterium nr 1 i nr 2
C – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 1
Og - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ryba

4.2.5.) Wartość części: 39260 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03000000-1 - Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Określone ilości w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby dni nauki oraz liczby korzystających z obiadów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy. Jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od ilości określonej w przedmiocie zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów spożywczych, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(C min/C of) x 60 = C - liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie
15.2.2 W kryterium Termin rozpatrzenia reklamacji (Og)
15.2.2.1 Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
Ocena oferty dokonywana będzie w następujący sposób:
Wykonawca w pkt IV Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ proponuje Zamawiającemu czas reakcji na zgłoszenie reklamacji dotyczącej wadliwego jakościowo lub ilościowo towaru. Czas ten nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty według następującej gradacji:
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 40pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 30 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 20 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godziny do 4 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 10 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 4 godziny od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 0 pkt
1 punkt = 1%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Całkowita ocena danej oferty dokonana będzie według wzoru:
W = C + Og
W – suma punktów uzyskanych przez badanego Wykonawcę kryterium nr 1 i nr 2
C – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 1
Og - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

chipsy

4.2.5.) Wartość części: 4900 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15332000-4 - Przetworzone owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Określone ilości w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby dni nauki oraz liczby korzystających z obiadów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy. Jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od ilości określonej w przedmiocie zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów spożywczych, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(C min/C of) x 60 = C - liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie
15.2.2 W kryterium Termin rozpatrzenia reklamacji (Og)
15.2.2.1 Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
Ocena oferty dokonywana będzie w następujący sposób:
Wykonawca w pkt IV Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ proponuje Zamawiającemu czas reakcji na zgłoszenie reklamacji dotyczącej wadliwego jakościowo lub ilościowo towaru. Czas ten nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty według następującej gradacji:
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 40pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 30 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 20 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godziny do 4 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 10 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 4 godziny od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 0 pkt
1 punkt = 1%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Całkowita ocena danej oferty dokonana będzie według wzoru:
W = C + Og
W – suma punktów uzyskanych przez badanego Wykonawcę kryterium nr 1 i nr 2
C – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 1
Og - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

mrożonki

4.2.5.) Wartość części: 28792,85 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15331170-9 - Warzywa mrożone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Określone ilości w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby dni nauki oraz liczby korzystających z obiadów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy. Jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od ilości określonej w przedmiocie zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów spożywczych, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(C min/C of) x 60 = C - liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie
15.2.2 W kryterium Termin rozpatrzenia reklamacji (Og)
15.2.2.1 Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
Ocena oferty dokonywana będzie w następujący sposób:
Wykonawca w pkt IV Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ proponuje Zamawiającemu czas reakcji na zgłoszenie reklamacji dotyczącej wadliwego jakościowo lub ilościowo towaru. Czas ten nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty według następującej gradacji:
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 40pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 30 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 20 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godziny do 4 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 10 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 4 godziny od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 0 pkt
1 punkt = 1%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Całkowita ocena danej oferty dokonana będzie według wzoru:
W = C + Og
W – suma punktów uzyskanych przez badanego Wykonawcę kryterium nr 1 i nr 2
C – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 1
Og - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Mięso

4.2.5.) Wartość części: 58506,3 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Określone ilości w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby dni nauki oraz liczby korzystających z obiadów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy. Jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od ilości określonej w przedmiocie zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów spożywczych, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(C min/C of) x 60 = C - liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie
15.2.2 W kryterium Termin rozpatrzenia reklamacji (Og)
15.2.2.1 Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
Ocena oferty dokonywana będzie w następujący sposób:
Wykonawca w pkt IV Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ proponuje Zamawiającemu czas reakcji na zgłoszenie reklamacji dotyczącej wadliwego jakościowo lub ilościowo towaru. Czas ten nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty według następującej gradacji:
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 40pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 30 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 20 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godziny do 4 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 10 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 4 godziny od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 0 pkt
1 punkt = 1%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Całkowita ocena danej oferty dokonana będzie według wzoru:
W = C + Og
W – suma punktów uzyskanych przez badanego Wykonawcę kryterium nr 1 i nr 2
C – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 1
Og - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

warzywa i owoce

4.2.5.) Wartość części: 59735,3 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Określone ilości w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby dni nauki oraz liczby korzystających z obiadów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy. Jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od ilości określonej w przedmiocie zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów spożywczych, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(C min/C of) x 60 = C - liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie
15.2.2 W kryterium Termin rozpatrzenia reklamacji (Og)
15.2.2.1 Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
Ocena oferty dokonywana będzie w następujący sposób:
Wykonawca w pkt IV Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ proponuje Zamawiającemu czas reakcji na zgłoszenie reklamacji dotyczącej wadliwego jakościowo lub ilościowo towaru. Czas ten nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty według następującej gradacji:
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 40pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 30 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 20 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godziny do 4 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 10 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 4 godziny od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 0 pkt
1 punkt = 1%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Całkowita ocena danej oferty dokonana będzie według wzoru:
W = C + Og
W – suma punktów uzyskanych przez badanego Wykonawcę kryterium nr 1 i nr 2
C – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 1
Og - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

artykuły spożywcze

4.2.5.) Wartość części: 83433,48 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Określone ilości w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby dni nauki oraz liczby korzystających z obiadów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy. Jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od ilości określonej w przedmiocie zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów spożywczych, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(C min/C of) x 60 = C - liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie
15.2.2 W kryterium Termin rozpatrzenia reklamacji (Og)
15.2.2.1 Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
Ocena oferty dokonywana będzie w następujący sposób:
Wykonawca w pkt IV Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ proponuje Zamawiającemu czas reakcji na zgłoszenie reklamacji dotyczącej wadliwego jakościowo lub ilościowo towaru. Czas ten nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty według następującej gradacji:
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 40pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 30 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 20 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godziny do 4 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 10 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 4 godziny od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 0 pkt
1 punkt = 1%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Całkowita ocena danej oferty dokonana będzie według wzoru:
W = C + Og
W – suma punktów uzyskanych przez badanego Wykonawcę kryterium nr 1 i nr 2
C – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 1
Og - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

woda

4.2.5.) Wartość części: 9360 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 41000000-9 - Woda zlewnicza i oczyszczona

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Określone ilości w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ stanowią wielkość szacunkową, uzależnioną od liczby dni nauki oraz liczby korzystających z obiadów. Na podstawie wymienionych przesłanek określone w załączniku nr 1a do niniejszej SWZ szacunkowe ilości mogą ulec zmniejszeniu i mogą zostać zredukowane do faktycznych potrzeb.
3.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy. Jeżeli jego potrzeby rzeczywiste będą mniejsze od ilości określonej w przedmiocie zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od dalszych zakupów artykułów spożywczych, bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (60 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie całości zamówienia podaną przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
(C min/C of) x 60 = C - liczba punktów otrzymanych w kryterium cena
C min – najniższa cena z zaoferowanych
C of – cena w badanej ofercie
15.2.2 W kryterium Termin rozpatrzenia reklamacji (Og)
15.2.2.1 Zamawiający dokona oceny ww. kryterium na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w Formularzu ofertowym.
Ocena oferty dokonywana będzie w następujący sposób:
Wykonawca w pkt IV Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ proponuje Zamawiającemu czas reakcji na zgłoszenie reklamacji dotyczącej wadliwego jakościowo lub ilościowo towaru. Czas ten nie może być dłuższy niż 5 godzin od momentu zgłoszenia reklamacji.

Zamawiający przyzna Wykonawcom punkty według następującej gradacji:
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie do 1 godziny włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 40pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 1 godziny do 2 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego – 30 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 2 godziny do 3 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 20 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 3 godziny do 4 godzin włącznie od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 10 pkt
dostarczanie właściwych tj. wolnych od wad artykułów żywnościowych w czasie powyżej 4 godziny od zgłoszenia wady przez Zamawiającego– 0 pkt
1 punkt = 1%
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów.

Całkowita ocena danej oferty dokonana będzie według wzoru:
W = C + Og
W – suma punktów uzyskanych przez badanego Wykonawcę kryterium nr 1 i nr 2
C – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 1
Og - liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę badanej oferty w kryterium nr 2

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2.1. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż progi unijne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.2021 r. poz. 1129 z późn. zm., dalej jako „ustawa Pzp”), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

przepisy Kodeksu Cywilnego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Zobacz inne

Prawo