Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00451975/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji pn. Odbudowa jazu na rzece Żurawianka Główna w km 0+507, gm. Płońsk, pow. płoński

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368302575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 59a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-848

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi_warszawa@wody.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wody.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka wodna i utrzymanie wód

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji pn. Odbudowa jazu na rzece Żurawianka Główna w km 0+507, gm. Płońsk, pow. płoński

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81d35f79-698a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451975

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00068742/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.174 Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji pn. Odbudowa jazu na rzece Żurawianka Główna w km 0+507, gm. Płońsk, pow. płoński

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.wody.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z
zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia – zwanej dalej „SWZ” – komunikacja w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Instrukcji dla Wykonawców. Instrukcja korzystania z Platformy
znajduje się pod adresem:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla wykonawcow/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z
ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 SWZ), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy
również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych
razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. Do
zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781 ustawy Kodeks Cywilny). Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w
następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB. Sposób sporządzania oraz sposób
przekazywania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020, poz. 2452).
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.99.2022/ZZC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji pn. Odbudowa jazu na rzece Żurawianka Główna w km 0+507, gm. Płońsk, pow. płoński

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Pełnienie nadzoru autorskiego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 710 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 112 ust. 2 pkt 4 uPzp, a w szczególności:
1) zdolności technicznej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował co najmniej
1 (jedno) zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej
(w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego) na budowę, odbudowę lub rozbudowę jednej budowli hydrotechnicznej piętrzącej (z wyłączeniem zastawek, przepusto-zastawek, budowli ziemnych) o wysokości piętrzenia wód co najmniej 1,0 m.
Przez jedno zamówienie należy rozumieć jedną umowę, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej (w szczególności projektu budowlanego
i wykonawczego).
Wykonawca musi wskazać nazwę zadania, spełniającego ww. warunek, wraz z opisem zakresu robót, których dotyczyło zamówienie, określić rodzaj robót (tj. budowa, odbudowa lub rozbudowa), rodzaj budowli, wysokość piętrzenia budowli oraz wskazać czy opracowano projekt budowlany i wykonawczy.
2) zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej, określone obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
ze zm.), zgodne z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi do projektowania, wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadającymi im uprawnieniami wydanymi obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz przepisów ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646) i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Osoba ta musi spełniać poniższe wymagania:
a) przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego i jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej (w dniu zawarcia umowy oraz przez okres trwania zamówienia podstawowego i zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji, projektant musi być czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego),
b) posiada, co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta
w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub jej odpowiadającej, zgodnie
z wymogiem opisanym w pkt 2) powyżej,
c) w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert
w niniejszym postępowaniu, zrealizował co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego) na budowę, odbudowę lub rozbudowę jednej budowli hydrotechnicznej piętrzącej (z wyłączeniem zastawek, przepusto-zastawek, budowli ziemnych) o wysokości piętrzenia wód co najmniej 1,0 m.
Przez jedno zamówienie należy rozumieć jedną umowę, której przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej (w szczególności projektu budowlanego i wykonawczego).
W odniesieniu do pkt 2) lit. b) Wykonawca musi wykazać, że osoba przewidziana do pełnienia funkcji projektanta posiada uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji projektanta w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej przez okres (liczony w miesiącach i latach) co najmniej trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu – należy podać datę (dzień, miesiąc
i rok) wydania uprawnień budowlanych do pełnienia funkcji projektanta
w ww. zakresie.
W odniesieniu do pkt 2) lit. c) Wykonawca musi wskazać nazwę zadania, na którym pełnił funkcję projektanta, spełniającego ww. warunek, wraz z opisem zakresu robót, których dotyczyło zamówienie, określić rodzaj robót (tj. budowa, odbudowa lub rozbudowa), rodzaj budowli, wysokość piętrzenia budowli oraz wskazać, czy opracował projekt budowlany i wykonawczy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2200 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy określone w art. 455 ust. 1 uPzp zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ttps://przetargi.wody.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

Zobacz inne

Prawo