Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chojna, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452053/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zaopatrywanie pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. w olej napędowy oraz benzynę bezołowiową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 812416522

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowiańska 1

1.5.2.) Miejscowość: Chojna

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-500

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 4141644

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pukchojna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pukchojna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaopatrywanie pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. w olej napędowy oraz benzynę bezołowiową

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc32295b-6a5a-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.pukchojna.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
https://epuap.gov.pl/wps/portal
www.bip.pukchojna.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
4. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. Składanie dokumentów innych niż oferty.
10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków odbywa się elektronicznie za pośrednictwem: a) dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal; b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego: sekretariat@pukchojna.pl. Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w
formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
11. W przypadku korzystania z rozwiązania wskazanego w ust. 10 lit a) SWZ dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
12. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 10 lit b) SWZ adres poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., ul. Słowiańska 1, 74 – 500 Chojna, NIP 858-16-63-165.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z IOD możliwy jest pod nr telefonu 91 414 16 44.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) ustawa z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
b) ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych;
c) ustawa z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
d) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
5) Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 Ustawy. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy.
7) Posiada Pani/Pan prawo:
a) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może, zgodnie z art. 75 Ustawy, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 Ustawy wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
c) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 Ustawy wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8) Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy.
12) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/DE/02/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część „A” zamówienia – dostawa oleju napędowego (B7):
1) przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego w ilości ok. 85.000 litrów specjalistycznymi środkami transportowymi Wykonawcy do zbiornika oleju napędowego o pojemności 3.500 litrów zainstalowanego w siedzibie Zamawiającego przy ul. Słowiańskiej 1 w Chojnie,
2) dostarczany olej napędowy musi spełniać wymogi jakościowe określone dla paliw ciekłych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2020 r., poz. 727) oraz PN-EN 590,
3) dostarczony olej napędowy (letni lub zimowy w zależności od pory roku) powinien spełniać wszystkie wymagane normy jakościowe i posiadać wymagane atesty,
4) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do każdej dostawy świadectwo jakości dostarczonego paliwa wydane przez akredytowane laboratorium,
5) jednorazowa dostawa oleju napędowego do Zamawiającego w ilości nie mniejszej niż 2.000 litrów w godzinach 700 - 1500 na podstawie ustnych lub pisemnych zamówień złożonych przez Zamawiającego z 24 godzinnym wyprzedzeniem, częstotliwość dostaw oleju napędowego wg potrzeb Zamawiającego,
6) przyjęcie dostawy odbywać się będzie na zasadzie rzeczywistej ilości oleju napędowego w jednostce miary: litr, ustalonej na podstawie zalegalizowanego urządzenia pomiarowego zainstalowanego na środku transportowym Wykonawcy, która będzie podstawą do wystawienia ilości na fakturze,
7) zakup mniejszej ilości paliwa niż wskazana w pkt 1 ilość szacunkowa nie może być podstawą do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podane ilości paliw są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego paliwa uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp.
Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium (w %)
1
Cena ryczałtowa brutto oferty
60
2
Termin płatności faktury
40
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Ilość punktów dla każdej oferty będzie wyliczana wg poniższego wzoru:
najniższa cena ofertowa
a) Cena ryczałtowa brutto oferty = ------------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej
termin płatności podany w badanej ofercie
b) Termin płatności faktury = -------------------------------------------------- x 40 pkt
najdłuższy termin płatności
4. W kryterium „Cena ryczałtowa brutto oferty”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
5. W zakresie kryterium „termin płatności faktury” – maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której Wykonawca zaoferował najdłuższy termin płatności. Zaoferowany termin płatności faktury nie może być dłuższy niż 30 dni i nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia dostawy oraz doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Oferty, w których nie zostanie zaoferowany termin płatności faktury lub będzie on krótszy niż 14 dni otrzymają ilość pkt 0 w tym kryterium.
6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria łącznie) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
8. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część „B” zamówienia – tankowanie benzyny bezołowiowej Pb 95 (E5):
1) Przedmiotem zamówienia jest tankowanie na stacjach benzynowych Wykonawcy benzyny bezołowiowej Pb 95 w ilości ok. 5.000 litrów
2) Zakup benzyny bezołowiowej Pb 95 dokonywany będzie bezgotówkowo za pomocą kart wystawionych na okaziciela. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, cena 1 litra paliwa i wartość zakupu paliwa po uwzględnieniu oferowanego upustu).
3) Karty wydawane będą Zamawiającemu bezpłatnie, a w razie ich utraty, uszkodzenia lub zablokowania, Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne nieodpłatnie. Wykonawca zapewni blokadę karty po zgłoszeniu jej utraty w sieci punktów sprzedaży.
4) Wykonawca winien dysponować stacją paliw na terenie m. Chojna, umożliwiających pobieranie paliwa do pojazdów oraz sprzętu Zamawiającego.
5) Tankowana benzyna bezołowiowa Pb 95 musi spełniać wymogi jakościowe określone dla paliw ciekłych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2020 r., poz. 727) oraz PN-EN 228,
6) Tankowana benzyna bezołowiowa Pb 95 powinna spełniać wszystkie wymagane normy jakościowe i posiadać wymagane atesty,
7) Zakup mniejszej ilości paliwa niż wskazana w pkt 1 ilość szacunkowa nie może być podstawą do roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Podane ilości paliw są wielkościami szacunkowymi służącymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilość zakupionego paliwa uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Lp.
Nazwa kryterium
Znaczenie kryterium (w %)
1
Cena ryczałtowa brutto oferty
60
2
Termin płatności faktury
40
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
3. Ilość punktów dla każdej oferty będzie wyliczana wg poniższego wzoru:
najniższa cena ofertowa
a) Cena ryczałtowa brutto oferty = ------------------------------------------- x 60 pkt
cena oferty badanej
termin płatności podany w badanej ofercie
b) Termin płatności faktury = -------------------------------------------------- x 40 pkt
najdłuższy termin płatności
4. W kryterium „Cena ryczałtowa brutto oferty”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
5. W zakresie kryterium „termin płatności faktury” – maksymalną liczbę punktów uzyska oferta, w której Wykonawca zaoferował najdłuższy termin płatności. Zaoferowany termin płatności faktury nie może być dłuższy niż 30 dni i nie może być krótszy niż 14 dni, licząc od dnia dostawy oraz doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Oferty, w których nie zostanie zaoferowany termin płatności faktury lub będzie on krótszy niż 14 dni otrzymają ilość pkt 0 w tym kryterium.
6. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria łącznie) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
7. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
8. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
9. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który posiada odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie RP oznacza, że posiada koncesję na sprzedaż i obrót paliwami ciekłymi.
3) uprawnień sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek.
4) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie – w części „A” przetargu Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w/w warunek. W części „B” przetargu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje stacją paliw zlokalizowaną na terenie miasta Chojna.
2. Zamawiający może, oceniając zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) aktualną koncesję wydaną przez Urzęd Regulacji Energetyki na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
2) Oświadczenie o dysponowaniu stacją benzynową zlokalizowaną na terenie miasta Chojna, wg wzoru stanowiącego zał. nr 10 do SWZ – dotyczy części „B” przetargu,
3) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ),
4) Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XVIII ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz
postanowień projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo