Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bytom, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452139/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rewitalizacja podobszaru 8 w Bytomiu, w tym przestrzeni Nowej Kolonii Robotniczej w dzielnicy Bobrek - III.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu

1.2.) Oddział zamawiającego: MZDIM Bytom

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240136989

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Smolenia 35

1.4.2.) Miejscowość: Bytom

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzdim.bytom.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mzdim-bytom.logintrade.net/rejestracja/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452139

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00415743/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 10:00

Po zmianie:
2022-11-29 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 10:15

Po zmianie:
2022-11-29 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-22

Po zmianie:
2022-12-28

Zobacz inne

Prawo