Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łęczyca, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452407/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MIASTO ŁĘCZYCA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Łęczyca w latach 2023 2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ŁĘCZYCA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 610018479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. Konopnickiej 14

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 721 03 00

1.5.8.) Numer faksu: 24 721 03 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: okubas@leczyca.info.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Łęczyca w latach 2023 2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96d430f0-6a5b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452407

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000480/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Łęczyca w latach 2023 2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywa się w języku polskim drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca .
2. Ofertę oraz oświadczenia o braku podstaw wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć, pod
rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w
postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za
pośrednictwem platformazakupowa.pl.
4. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY
MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące
sporządzenia i przesłania oferty oraz pozostałych dokumentów w tym podmiotowych środków dowodowych zostały określone w
SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.19 ust.1 PZP obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy95/46/WE(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), został spełniony w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.2.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Łęczyca w latach 2023 - 2024.

5.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) całodobowe przyjmowanie telefonicznych interwencji zgłoszonych przez przedstawicieli Miasta Łęczyca wyłapywanie zwierząt bezdomnych;
2) podejmowanie akcji wyłapywania zwierzęcia w ciągu maksymalnie godziny od przyjęcia zgłoszenia;
3) odebranie psa poszkodowanego w wyniku zdarzenia drogowego w ciągu maksymalnie 30 minut od przyjęcia zgłoszenia;
4) przyjmowanie bezdomnych zwierząt do schroniska i utrzymywanie ich do czasu:
– wydania (adopcji),
– uśpienia (w przypadkach koniecznych: zwierzęta agresywne i chore, których utrzymanie przy życiu wiązałoby się z cierpieniem, ślepych miotów w przypadku bezdomnych zwierząt, które są przewożone do schroniska dla zwierząt),
– naturalnej śmierci;
5) współorganizowanie z przedstawicielami Miasta Łęczyca akcji porządkowych – wyłapywania zwierząt wraz z przewiezieniem pochwyconych zwierząt do schroniska;
6) odbiór zwierząt (wcześniej pochwyconych) z miejsca ich tymczasowego przetrzymywania – wskazanego przez upoważnionych przedstawicieli Miasta Łęczyca, w terminie 24 godzin od zgłoszenia;
7) bezpłatne przewiezienie i przejęcie bezdomnych zwierząt ze schroniska obecnie przetrzymującego te zwierzęta najpóźniej do 30 grudnia 2022 r.;
8) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, w szczególności poprzez umieszczanie na stronie internetowej schroniska dla zwierząt informacji ze zdjęciem i opisem zwierzęcia odłowionego na terenie miasta Łęczyca;
9) realizacja adopcji psów z terenu miasta Łęczyca na poziomie, co najmniej 8 psów w skali roku kalendarzowego:
10) wykonywanie wymaganych zabiegów lekarsko-weterynaryjnych oraz usług pielęgnacyjnych uwzględnionych w umowie, stanowiącej załącznik do niniejszego zapotrzebowania.

5.3. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiące załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający w prowadzonym postępowaniu ustalił warunki udziału dotyczące:
16.2.1. W zakresie doświadczenia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał przynajmniej dwie usługi opieki nad zwierzętami bezdomnymi przez okres co najmniej 12 miesięcy każda usługa, obejmujące, minimum 30 zwierząt bezdomnych – każda usługa (według stanu na 31 grudnia danego roku kalendarzowego).

16.2.2. W zakresie zdolności technicznej Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jednym środkiem transportu do przewozu zwierząt spełniającym warunki określone w rozporządzeniu wskazanym w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r., poz. 572), tj. wyposażonym w:
a) minimum dwie klatki o wielkości umożliwiającej zachowanie naturalnej pozycji stojącej, bez ograniczenia w żaden sposób ich naturalnych ruchów, psów każdej rasy,
b) zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierzęcia przed wpływami atmosferycznymi,
c) wentylację, która pozwala na utrzymanie odpowiedniej temperatury,
d) podłogę z nawierzchnią zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny.

16.2.3. W zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawca wykaże, że:
a) posiada uprawnienia do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt,
b) posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny schroniska,
c) posiada uprawnienia do transportu zwierząt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy o
potwierdzeniu aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw wykluczenia, o którym mowa w art. 125 PZP -
według wzoru określonego w Załącznikach do SWZ.
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument składa każdy Wykonawca.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
3. Decyzji wydanej przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce świadczonych usług, w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, zgodnie z przepisami ustawy dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 i poz. 1768).
4. Decyzji powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzająca spełnianie wymagań weterynaryjnych w zakresie transportu zwierząt określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1570).
5. Decyzji właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii nadającej weterynaryjny numer identyfikacyjny schroniska, zgodnie z art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1570).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy 2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania - odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, 3) Pełnomocnictwo jeżeli ofertę, oświadczenie i inne
dokumenty składa osoba nie uprawniona do reprezentacji podmiotu (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z dokumentacją zamówienia,
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
- dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia i spełnienia warunku udziału, dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu; - dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ
znajdujących się na stronie prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

Zobacz inne

Prawo