Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rybno, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452536/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA RYBNO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Rybno oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYBNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148466

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Długa 20

1.4.2.) Miejscowość: Rybno

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-514

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: uzp@gminarybno.com

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminarybno.com

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452536

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00438275/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału dotyczące:
1) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b, obejmującego rodzaj odbieranych odpadów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),
b) posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa (BDO), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.);

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usług tożsamych z przedmiotem zamówienia polegających na świadczeniu usługi odbierania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych o wartości minimum 500 000,00 zł każda wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie;
b) dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, posiadające
następujące uprawnienia i doświadczenie:
- co najmniej 1 osobą posiadającą wyższe wykształcenie - pełniąca funkcję nadzoru w zakresie odbioru i transportu odpadów,
- co najmniej 3 osobami na stanowiskach robotniczych,
- co najmniej 2 osobami na stanowiskach robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami (potwierdzonymi zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów), tj. kierowcy samochodów specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C;
c) dysponuje niżej wymienionym sprzętem w celu wykonania zamówienia:
- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji „kompaktującej”.
Wszystkie pojazdy muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów dróg i ulic tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału dotyczące:
1) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) posiadanie wpisu do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b, obejmującego rodzaj odbieranych odpadów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),
b) posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego Marszałka Województwa (BDO), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) w zakresie transportu odpadów i odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);

3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) posiada doświadczenie polegające na wykonaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 usług tożsamych z przedmiotem zamówienia polegających na świadczeniu usługi odbierania odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych o wartości minimum 500 000,00 zł każda wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie;
b) dysponuje osobami, które skieruje do wykonania zamówienia, posiadające
następujące uprawnienia i doświadczenie:
- co najmniej 1 osobą posiadającą wyższe wykształcenie - pełniąca funkcję nadzoru w zakresie odbioru i transportu odpadów,
- co najmniej 3 osobami na stanowiskach robotniczych,
- co najmniej 2 osobami na stanowiskach robotniczych z wymaganymi kwalifikacjami (potwierdzonymi zaświadczeniami lub świadectwami ukończenia odpowiednich kursów), tj. kierowcy samochodów specjalistycznych posiadających prawo jazdy kategorii C;
c) dysponuje niżej wymienionym sprzętem w celu wykonania zamówienia:
- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji „kompaktującej”.
Wszystkie pojazdy muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do parametrów dróg i ulic tj. ich szerokości oraz gęstości zabudowy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) aktualny dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, obejmujący rodzaj odbieranych odpadów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),
2) aktualny dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego Marszałka Województwa (BDO), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.,
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wg załącznika nr 5 do SWZ. Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko usług faktycznie przez niego wykonanych.
4) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, tj. elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6 do SWZ,
5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 7 do SWZ,
6) Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Po zmianie:
1) aktualny dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, obejmujący rodzaj odbieranych odpadów komunalnych objętych niniejszym zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.),
2) aktualny dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego Marszałka Województwa (BDO), zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie transportu odpadów i odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wg załącznika nr 5 do SWZ. Uwaga: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz może dotyczyć tylko usług faktycznie przez niego wykonanych.
4) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, tj. elementów niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 6 do SWZ,
5) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 7 do SWZ,
6) Potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Zobacz inne

Prawo