Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452629/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Krajowy Zasób Nieruchomości.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
usługi w zakresie doradztwa prawnego świadczonego sukcesywnie przez okres 12 miesięcy z podziałem na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Zasób Nieruchomości.

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 368112343

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowy Świat 19

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-029

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225115350

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kzn.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kzn.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

usługi w zakresie doradztwa prawnego świadczonego sukcesywnie przez okres 12 miesięcy z podziałem na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bbc8c2b0-6a44-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452629

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00078169/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi eksperckiej obsługi prawnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/kzn/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kzn.bip.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem:
- poczty e-mail: przetargi@kzn.gov.pl
oraz
- platformy zakupowej pod adresem https://portal.smartpzp.pl/kzn zwanej dalej Platformą.
Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://kzn.bip.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający opisał wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): j.w.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: P.ZP.260.02.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 270000 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 189000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany do udzielania porad prawnych wyjaśnień i informacji oraz reprezentowania KZN w organach spółek celowych mających siedziby w woj. zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz lubuskim.

4.2.5.) Wartość części: 105000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji polega na zwiększeniu wartości przedmiotowego zamówienia o maksymalnie 400% wartości zamówienia podstawowego w tej części w terminie trwania umowy lub maksymalnie 12 miesięcy po jej zakończeniu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej, gdzie 1 punkt wynosi 1 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kompetencje personelu

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach usługi Wykonawca będzie zobowiązany m. in. do reprezentowania KZN w organach spółek celowych, posiadających swoje siedziby na terenie woj.: dolnośląskiego i opolskiego.

4.2.5.) Wartość części: 84000 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79111000-5 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Prawo opcji polega na zwiększeniu wartości przedmiotowego zamówienia o maksymalnie 400% wartości zamówienia podstawowego w tej części w terminie trwania umowy lub maksymalnie 12 miesięcy po jej zakończeniu. Zamawiający może uruchomić opcję w dowolnym terminie mieszczącym się w okresie obowiązywania umowy. Po tym terminie prawo opcji wygasa.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100- punktowej, gdzie 1 punkt = 1 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: kompetencje personelu

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełni ww. warunek jeżeli:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę, na rzecz jednego podmiotu z jednostek sektora finansów publicznych, przez łączny i nieprzerwany okres przynajmniej 36 miesięcy w zakresie bieżącej obsługi prawnej na kwotę brutto przynajmniej 100 tys. złotych w wymiarze rocznym.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem.
b) dysponuje zespołem składającym się z co najmniej 2 osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, z których każda posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe i następujące kwalifikacje:
uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, zgodnie z ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz wpis na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu radcy prawnego lub
uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze oraz wpis na listę potwierdzającą wykonywanie zawodu adwokata lub
jest prawnikiem zagranicznym wykonującym stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych w Rzeczpospolitej Polskiej, oraz posiada wpis potwierdzający wykonywanie zawodu radcy prawnego lub adwokata.
Wskazana Osoba do realizacji zamówienia winna posiadać od momentu wpisu na listę radców prawnych (zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych) lub adwokatów (zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze) minimum 4 lata.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ (wzór niniejszego Oświadczenia, stanowi Zał. nr 4 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: dokumenty składane wraz z ofertą: 2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 7 i 8 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ (wzór niniejszego Oświadczenia, stanowi Zał. nr 4 do SWZ).
dokumenty składane na wezwanie: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) w zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- wykazu osób, zgodnie z treścią warunku wskazanego w rozdziale II podrozdziale 7 pkt 4) lit. a) SWZ - (Wzór niniejszego Wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- wykazu usług, zgodnie z treścią warunku wskazanego w rozdziale II podrozdziale 7 pkt 4) lit. b) SWZ - (Wzór niniejszego Wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ) wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego w zakresie art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4), 5), 6), 8), 9), 10) ustawy Pzp (zgodnie z wzorem określonym w Zał. nr 5 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający szczegółowo opisał wszystkie dokumenty wymagane od Wykonawców w treści SWZ - patrz Rozdział II pkt 9 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2% wartości danej części zamówienia na rachunek bankowy Zamawiającego

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do;
1. każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2. zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający szczegółowo opisał wszystkie zmiany u mowy w Projektowanych Postanowieniach Umownych (Załącznik nr 2 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/kzn/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W tej grupie zakupowej Zamawiający dotychczas wydatkował w roku 2022 kwotę 81 000 zł.
2. Wskazane w rubrykach 4.2.5 kwoty stanowią całkowitą wartości danej części (obejmującą zamówienie podstawowe i opcję),
3. zamówienie będzie realizowane maksymalnie przez okres 24 miesięcy (12 miesięcy zamówienie podstawowe, 12 miesięcy opcja)

Zobacz inne

Prawo