Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białystok, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452685/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Podlaski Oddział Straży Granicznej imienia gen. dyw. Henryka Minkiewicza z siedzibą w Białymstoku

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050440036

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. gen. J. Bema 100

1.4.2.) Miejscowość: Białystok

1.4.3.) Kod pocztowy: 15-370

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.posg@strazgraniczna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podlaski.strazgraniczna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452685

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00432034/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 11:00

Po zmianie:
2022-11-25 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-23 12:00

Po zmianie:
2022-11-25 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-22

Po zmianie:
2022-12-24

Zobacz inne

Prawo