Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Podkowa Leśna, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452731/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Podkowa Leśna

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont ulicy Orlej oraz przebudowa ul. Sokolej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Podkowa Leśna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269338

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Akacjowa 39/41

1.4.2.) Miejscowość: Podkowa Leśna

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-807

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadmiasta@podkowalesna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.podkowalesna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452731

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00432268/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 11:00

Po zmianie:
2022-11-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 11:30

Po zmianie:
2022-11-30 11:30

Zobacz inne

Prawo