Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pęczniew, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452733/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PĘCZNIEWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego w formie tankowania pojazdów Zamawiającego
na stacjach paliw Wykonawcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMORZĄDOWY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W PĘCZNIEWIE

1.3.) Oddział zamawiającego: SZGKIM PĘCZNIEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 731513469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WSPÓLNA 6

1.5.2.) Miejscowość: Pęczniew

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-235

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 43 678 19 78

1.5.8.) Numer faksu: 43 678 19 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkimpeczniew@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jo.e-peczniew.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego w formie tankowania pojazdów Zamawiającego
na stacjach paliw Wykonawcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27fb05f5-6a6f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452733

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038440/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Sukcesywny zakup oleju napędowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://jo.e-peczniew.pl/index.php?id=811

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegóły dotyczące komunikacji zamawiającego z wykonawcami wskazane zostały w pkt XII SWZ dostępnym na stronie postępowania http://jo.e-peczniew.pl/index.php?id=811

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – /SZGKiM/SkrytkaESP) oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zgkimpeczniew@op.pl (nie dotyczy składania oferty, oświadczenia, o którym mowa w pkt IX.1. SWZ, podmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictwa, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenia podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, o którym mowa w pkt XI.5 SWZ).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik SZGKiM w Pęczniewie, adres siedziby administratora danych : ul. Wspólna 6, 99 -235 Pęczniew
2. Na mocy art. 37 ust.1 lit. a)RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień , może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email kontakt@iszd.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego postępowania publicznego a także z wynikających szeregu ustaw, w celu wykonania określonych prawnie obowiązków i zadań realizowanych dla dobra publicznego, zgodnie ze szczególnymi ustawami kompetencyjnymi. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać / powierzyć Państwa dane innym przedmiotom. Podstawą do przekazania danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, ZUS) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym , umowy powierzenia danych do przetwarzania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.:
- przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą;
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
- przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZGKiM. ZP. 271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (uzależniona od aktualnych potrzeb SZGKiM w Pęczniewie) dostawa paliw płynnych – oleju napędowego w ilości 40.000 litrów do pojazdów Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy.
2. Dostawy paliw będą polegać na sukcesywnym (uzależnionym od potrzeb Zamawiającego) tankowaniu pojazdów Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy PZP, tj. zakupu większych ilości oleju napędowego (do 20% ilości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych oraz ewentualnej zmiany liczby pojazdów Zamawiającego w okresie obowiązywania zawartej umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
4. Paliwa objęte niniejszym zamówieniem powinny być zgodne z wymogami Polskich Norm Jakościowych. Paliwa muszą spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680) oraz normy PN-EN 228:2013-04 i PN-EN 590:2013-12. Wykonawca przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw na każde żądanie Zamawiającego.
5. Paliwo będzie tankowane w okresie wskazanym w umowie (wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ) na stacjach paliw Wykonawcy, do pojazdów Zamawiającego ujętych w Załączniku Nr 2 do umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości pojazdów w trakcie obowiązywania umowy.
7. Wykonawca zapewni możliwość tankowania pojazdów Zamawiającego przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, w tym w dni świąteczne, przez cały okres obowiązywania umowy, na stacjach wykazanych przez Wykonawcę (Wykaz stacji stanowi załącznik Nr 2 do SWZ). Paliwo musi być dostępne w ciągłej sprzedaży.
8. Miejsce realizacji dostawy: stacje paliw Wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09100000-0 - Paliwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 Ustawy PZP, tj. zakupu większych ilości oleju napędowego (do 20% ilości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych oraz ewentualnej zmiany liczby pojazdów Zamawiającego w okresie obowiązywania zawartej umowy. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie prawa opcji, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach podanego kryterium zgodnie z poniższym wzorem:
P = C
Gdzie:
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”

Szczegółowy sposób oceny ofert został opisany w pkt. XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną stację paliw lub jednym dystrybutorem, czynną/czynnym całodobowo i przez wszystkie dni tygodnia, która/y zlokalizowana/y jest w odległości nie większej niż 12 km od siedziby Zamawiającego , adres siedziby: Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pęczniewie, ul. Wspólna 6; 99-235 Pęczniew.

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie art. 108 ust. 1, oraz art.
109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt IX.1. w zakresie art. 108 ust. 1, oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
B) Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
C) wykaz stacji paliw/dystrybutorów - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający zażąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres oraz warunki wprowadzenia zmian do umowy wskazane zostały w pkt XXI SWZ dostępnym na stronie
prowadzonergo postępowania tj.: http://jo.e-peczniew.pl/index.php?id=811

Ze względu na ograniczoną ilość znaków poniżej wskazano część przesłanek zmiany (pełne treść w pkt. XXI SWZ)

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:
1) zmiany wykazu pojazdów i wykazu stacji paliw;
2) zmian przepisów aktów prawnych normujących wykonanie przedmiotu zamówienia w tym aktów prawa miejscowego; w takim przypadku sposób spełnienia świadczenia z ostanie zmieniony na zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
3) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
4) zmiany stawki podatku VAT:
- w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w ofercie. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie powiększona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.
- w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane ofercie. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.
5) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości marży określonej w § 3 niniejszej umowy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, na następujących zasadach:
A) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w art. 439 ust. 1 Pzp uprawniający strony umowy do żądania zmiany wysokości marży wynosi minimum 10% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wartości marży Wykonawcy zawartej w ofercie.
B) początkowy termin ustalenia zmiany wysokości marży przypada na dzień otwarcia ofert.
C) zmiana wysokości marży dokonana zostanie z użyciem odesłania do miesięcznego wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za miesiąc poprzedzający miesiąc wystąpienia z wnioskiem o zmianę wysokości marży.
D) Przez zmianę cen lub kosztów rozumie się wzrost cen lub kosztów, jak i ich obniżenie,
względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia marży Wykonawcy zawartej w ofercie w wysokości wynikającej z wyliczenia:
• przy wzroście wskaźnika GUS:
A x (B1% - 10%) = C1,
• przy spadku wskaźnika GUS:
A x (B2% - 10%) = C2,
gdzie:
A – wartość dostaw wykonanych w miesiącu złożenia wniosku potwierdzona w wystawionych fakturach;
B1 – wartość wzrostu wskaźnika GUS z miesiąca złożenia wniosku o zmianę wysokości marży
B2 – wartość spadku wskaźnika GUS z miesiąca złożenia wniosku o zmianę wysokości marży
C1 - wartość zmiany marży (podwyższenia wysokości marży)
C2 - wartość zmiany marży (obniżenie wysokości marży)
F) wniosek o zmianę wysokości marży nie może być złożony wcześniej niż po 180 dniach od dnia otwarcia ofert, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 100 dniach od daty ostatniej zmiany wysokości marży
G) maksymalna wartość zmiany wysokości marży, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości marży wynosi 15% względem wysokości marży przyjętej w ofercie....

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej – nazwa – /SZGKiM/SkrytkaESP ) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert określone w pkt. XIX SWZ. Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie 3 Wykonawców, którzy otrzymają najwyższą sumę punktów we wszystkich kryteriach łącznie.

Zobacz inne

Prawo