Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

22.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00452802/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej w likwidacji

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług pocztowych dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej w likwidacji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302156406

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Michała 43

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-119

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zm@goap.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.goap.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d34e6bf8-6a85-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00452802

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032116/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usług pocztowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/goap

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/goap.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy.
3. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
4. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców".

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości pliku / folderu 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się datę ich przekazania w systemie poprzez
kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
2. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie Zamawiający zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem
Platformy, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Zalecany format przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB: .pdf
4. Sporządzanie i przekazywanie informacji musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
5. Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (Załączników). Występuje limit
objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej sumarycznej wielkości
500 MB.
6. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pośrednictwem Platformy.
7. W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku awarii Platformy, Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@goap.org.pl z tym zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 1) i 2) mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej
Platformy.
8. Ofertę, w tym oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, sporządza się w języku polskim, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej w likwidacji z siedzibą w Poznaniu przy ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, wpisany do rejestru związków międzygminnych prowadzonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji pod numerem 298, posiadający NIP: 7811879366, REGON: 302156406. W toku postępowania (do momentu podpisania
umowy) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD GOAP, 61-119 Poznań, ul. Św. Michała 43; e-mail: iod@goap.org.pl.
2. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z przeprowadzeniem postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych oraz przepisów Wykonawczych i w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO. W ramach wypełniania obowiązków prawnych Administrator prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie działalności statutowej GOAP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby GOAP mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
3. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący nienaruszalność.
Jeżeli jednak okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator jako Zamawiający będzie przechowywał protokół postępowania wraz z Załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE dane osobowe będą przetwarzane przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii:
1) podmioty publiczne upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych;
2) podmioty świadczące usługi informatyczne w tym hostingu strony internetowej i poczty internetowej działający na zlecenie Administratora jako Podmiot przetwarzający;
3) podmioty świadczące usługi pocztowe, działające na zlecenie Administratora;
4) radcowie prawni i pozostałe podmioty świadczące usługi prawne, działające na zlecenie Administratora;
5) osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora.
5. W związku z tym, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://www.uodo.gov.pl).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
2. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie podlegają profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
3. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa. Konsekwencją nieujawnienia danych będzie brak możliwości uczestniczenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DO.271.47.2022.AW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na rzecz Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w likwidacji obejmujących w szczególności:
- przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek listowych i paczek w obrocie krajowym (na terenie całego kraju, tj. na obszarach miejskich i wiejskich) i zagranicznych, w tym przesyłek rejestrowanych,
- zwracanie do Zamawiającego (do siedziby biura ZM GOAP) przesyłek wszystkich typów, po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, z podaniem przyczyn braku możliwości ich doręczenia,
- doręczanie niezwłoczne do Zamawiającego zwrotnych potwierdzeń odbioru po skutecznym doręczeniu przesyłek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
a. cena oferty brutto,
b. termin płatności faktur.
2. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktur

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą biegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie aktualnego wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 896 ze zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złozyć:
1) formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 9 do SWZ,
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ – Załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego (Załącznik nr 4 do SWZ) oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ – Załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty lub odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
5) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy),
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 5 SWZ) – Załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 5 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 5 do SWZ,
c) Wykonawcy zobowiązani są na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w Rozdz. VIII ust. 2 pkt 2.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- w Rozdz. VIII ust. 2 pkt 2.2. SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, może żądać kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany będą wprowadzane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
Zmiany mogą dotyczyć:
a) zastosowania przez Wykonawcę programów rabatowych (upustowych), oferowanych przez Wykonawcę w trakcie trwania Umowy, pod warunkiem, że programy rabatowe będą korzystne dla Zamawiającego,
b) zastosowania przez Wykonawcę cen z cennika usług pocztowych zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w trakcie obowiązywania Umowy (dotyczy § 2 ust. 2 Umowy),
c) zmiany jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla realizowanej usługi objętej przedmiotem zamówienia,
d) zmiany elementów składowych realizowanej usługi objętej przedmiotem zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany,
e) zmiany ilości, rodzaju i zakresu usługi objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego, jeśli w wyniku tych zmian nie nastąpi zwiększenie wartości przedmiotu Umowy,
f) zmiany stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) zmiany godziny odbioru korespondencji od Zamawiającego.
h) przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku, gdy na dzień 31.12.2023 r. wypłacone wynagrodzenie będzie mniejsze niż minimum, o którym mowa w §1 ust. 4.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z Załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na Platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/goap.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zobacz inne

Prawo