Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zgierz, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453077/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH W CELU ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W ROKU 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 31 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Oddział zamawiającego: Sekcja Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 101067256

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstantynowska 85

1.5.2.) Miejscowość: Zgierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 31wog.zp@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://31wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH W CELU ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ W ROKU 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-692a88ab-6a4b-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453077

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058723/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.23 Usługi zdrowotne zabezpieczające bieżącą działalność medyczną

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/31wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/31wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy odbywa się komunikacja Wykonawcy z Zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania.
Za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Jednostki Zamawiającej oraz kont Użytkowników Wewnętrznych Jednostki Zamawiającej odbywa się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie wezwań i zawiadomień, informacji, odpowiedzi na pytania
w ramach postępowania.
Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się w zakładce „Pytania do postępowania”. Po otwarciu ofert, komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są elektronicznie za pośrednictwem Systemu,
w zakładce „Korespondencja”, która dla Wykonawcy jest widoczna w Zakładce „Oferty”, po zaznaczeniu numeru złożonej oferty.

9. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego służącego do autentykacji i podpisu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 31. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, ul. Konstantynowska 85, 95 – 100 ZGIERZ, tel. 261 442 002, 31wog.kancelaria@ron.mil.pl reprezentowany przez KOMENDANTA,
2. u administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: 31wog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie nr 261 442 275,
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego,
4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
5. dane osobowe wykonawcy będą przechowywane, zgodnie art. 78 ustawy PZP,
w zw. z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 31.Wojskowego Oddziału Gospodarczego, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania danych osobowych wykonawcy *;
− na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 9/ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych przez lekarza medycyny lotniczej na lotnisku w Leźnicy Wielkiej oraz Nowym Glinniku

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa zabezpieczenia medycznego funkcjonowania lotniska JW. 4395
w Leźnicy Wielkiej

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stan taboru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa zabezpieczenia medycznego procesu szkolenia żołnierzy zawodowych i pracowników wojska

4.2.6.) Główny kod CPV: 85121000-3 - Usługi medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający uprawniony jest do realizacji zwiększonego zakresu umowy, maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego, w sytuacji konieczności zabezpieczenia medycznego szkoleń żołnierzy zawodowych i pracowników wojska w ilości większej niż zakładana
w danym roku kalendarzowym.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stan taboru

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

ZADANIE NR 1
- Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie medyczne było realizowane przez lekarza, który posiada tytuł zawodowy „Lekarz” potwierdzony dyplomem - specjalizacja medycyna lotnicza (kod specjalności 0793)
ZADANIE NR 2
- Zamawiający wymaga, aby czynności lotniczo-lekarskie w stosunku do personelu lotniczego jednostki, wykonywał ratownik medyczny na podstawie uprawnień uzyskanych po odbyciu wymaganego szkolenia w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej we współpracy z Rejonową Wojskową Komisją Lotniczo-Lekarską w Warszawie lub innej instytucji zajmującej się szkoleniem ratowników medycznych w zakresie swoich kompetencji.
ZADANIA NR 1, 2 i 3
- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny odpis z właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 633).
Zamawiający uzna warunek dotyczący uprawnień za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy - według Załącznika nr 6 do SWZ.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 866)
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy - według Załącznika nr 6 do SWZ.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
d.1) osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dla:
ZADANIA NR 1
co najmniej 4 osoby, w tym:
- lekarz 2 osoby – Jednostka Wojskowa w Nowym Glinniku
- lekarz 2 osoby – Jednostka Wojskowa w Leźnicy Wielkiej

ZADANIA NR 2
co najmniej 6 osób, w tym:
- ratownik medyczny 3 osoby – lotnisko w Leźnicy Wielkiej
- kierowca ratownik medyczny 3 osoby – lotnisko w Leźnicy Wielkiej

ZADANIA NR 3
co najmniej 14 osób, w tym:
- ratownik medyczny 6 osób
- kierowca ratownik medyczny 4 osoby – dla zabezpieczenia typu „P”
- kierowca ratownik medyczny 2 osoby – dla zabezpieczenia typu „S”
- lekarz 2 osoby

Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć wykaz osób (Załącznik Nr 9 do SWZ)

W przypadku złożenia oferty na dwa lub trzy zadania Wykonawca musi dysponować potencjałem ludzkim w ilości minimalnej odpowiadającej sumie osób wymaganych do realizacji zamówienia na poszczególne zadania. Osoby zaproponowane do realizacji zamówienia nie mogą się powtarzać w ramach poszczególnych zadań.

d.2) odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. dla:
ZADANIA NR 2
co najmniej:
- 2 pojazdami sanitarnymi typu B wyprodukowanymi po roku 2010

ZADANIA NR 3
co najmniej:
- 4 pojazdami sanitarnymi typu B wyprodukowanymi po roku 2010
- 2 pojazdami sanitarnymi typu C wyprodukowanymi po roku 2010

Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany będzie złożyć wypełniony wykaz ambulansów (Załącznik Nr 5 do SWZ)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym:
Oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności informacji przedstawionych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 - zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca złoży:

1) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, zgodnie z warunkiem postawionym w rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit d1 – według Załącznika nr 9 do SWZ. Należy uzupełnić wszystkie kolumny tabeli oraz podstawę dysponowania- dokument regulujący współpracę pomiędzy Wykonawcą a wykazaną osobą.
2) wykaz ambulansów, zgodnie z warunkiem postawionym w rozdziale V ust. 1 pkt. 2 lit d2 - według Załącznika nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda, by wykonawca złożył wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe w postaci:
1) Decyzji Inspektora Farmaceutycznego o wyrażeniu zgody na posiadanie
w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grupy: I-N, II-N, III-N oraz substancje psychotropowe grupy: II-P, II-P, IV-P zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych – wykaz leków zawiera Załącznik nr 8 do SWZ.
2) Certyfikatów potwierdzających, iż środki transportu sanitarnego spełnią cechy techniczne i jakościowe określone Polskiej Normie PN-EN 1789:2021-02 medyczne środki transportu i ich wyposażenie – Środki drogowego transportu medycznego lub równoważnych – dla każdego ambulansu wymienionego w Załączniku nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Decyzja Inspektora Farmaceutycznego o wyrażeniu zgody na posiadanie
w celach medycznych preparatów zawierających środki odurzające grupy: I-N, II-N, III-N oraz substancje psychotropowe grupy: II-P, II-P, IV-P
2) Certyfikaty potwierdzające, iż środki transportu sanitarnego spełnią cechy techniczne i jakościowe określone Polskiej Normie PN-EN 1789:2021-02 medyczne środki transportu i ich wyposażenie – Środki drogowego transportu medycznego lub równoważne

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (mocodawców) lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, którego poświadczenia mogą dokonać mocodawcy lub notariusz. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:10

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/31wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Zobacz inne

Prawo