Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olszanica, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453253/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy produktów mleczarskich i jaj kurzych do Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384899520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olszanica 222

1.5.2.) Miejscowość: Olszanica

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-722

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 0134617460

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: odk_olszanica@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy produktów mleczarskich i jaj kurzych do Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-145bfcbf-6b03-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00070946/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawy produktów mleczarskich i jaj kurzych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w postaci: miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/ - "Formularz do komunikacji", ePUAPu - https://epuap.gov.pl/wps/portal - "Formularz do komunikacji", poczty elektronicznej – e-mail: odk_olszanica@sw.gov.pl , z zastrzeżeniem, że złożenie oferty przez wykonawcę następuje wyłącznie za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz "Formularz do komunikacji".
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: "Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i "Formularz do komunikacji" wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem "Formularza do komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem "Formularza do komunikacji" jako załączniki.
6. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się z wykonawcami oraz składania dokumentów elektronicznych przez wykonawców (innych niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adresy e-mail: odk_olszanica@sw.gov.pl;
sebastian.ukleja@sw.gov.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
7. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, Olszanica 222, 38-722 Olszanica, reprezentowany przez Komendanta ośrodka;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, Olszanica 222, 38-722 Olszanica, pocztą elektroniczną na adres e-mail: odk_olszanica@sw.gov.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych [1];
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO [2];
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
[1] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DKw.2232.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów mleczarskich do Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, w ilości i asortymencie podanym w załączniku nr 4 do SWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy – zadanie nr 1).
1. CPV 15511210-8 Mleko UHT, o zawartości 2% tłuszczu, bez środków konserwujących. Opakowanie jednostkowe - karton o poj. 0,5-1 litr. Termin przydatności do spożycia min. 2 miesiące od dnia dostawy do magazynu. W ilości 800 litr.
2. CPV 15512000-0 Śmietana słodka 18%, opakowanie jednostkowe: kubek z tworzywa sztucznego o wadze 180 g – 450 g. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy do magazynu. W ilości 300 kg.
3. CPV 15512000-0 Śmietana słodka 30%, opakowanie jednostkowe o wadze 180 g – 500 g. Termin przydatności do spożycia min. 20 dni liczony od dnia dostawy do magazynu. W ilości 200 kg.
4. CPV 15512100-1 Śmietanka do kawy o pojemności 10 ml -1 kubeczek x 10 szt. w opakowaniu zbiorczym. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 30 dni od dnia dostawy do magazynu. W ilości 50 litr.
5. CPV 15530000-2 Masło. Masło o zawartości tłuszczu nie mniej niż 82%., waga jednostkowa 200 g w formie kostki. Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od dnia dostawy do magazynu. W ilości 500 kg.
6. CPV 15543400-0 Ser parmezan, wytwarzany z mleka krowiego, ser twardy typu podpuszczkowego. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy do magazynu. W ilości 20 kg.
7. CPV 15542200-1 Ser topiony. Ser topiony naturalny kremowy, barwa naturalna, smak i zapach charakterystyczny dla sera naturalnego, klasy I, w kształcie trójkąta o masie 10 g – 30 g. w opakowaniu 140 g - 200 g; o różnych smakach i dodatkach np. z dodatkiem szynki, papryki, czosnku, pieczarek, ziół, szczypiorku. Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od dnia dostawy do magazynu. W ilości 50 kg.
8. CPV 15542200-1 Ser topiony – plastry Ser topiony naturalny kremowy; barwa naturalna; smak i zapach: charakterystyczny dla odpowiedniego sera naturalnego z którego wyprodukowano ser topiony, dozwolone dodatki smakowe: np. papryka, czosnek, szynka, borowik, itp. Plastry pakowane każdy oddzielnie, w opakowaniu ok. 130 g-150 g, całość pakowana próżniowo. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 60 dni od daty dostawy do magazynu. W ilości 40 kg.
9. CPV 15542200-1 Ser topiony. Ser topiony naturalny kremowy, barwa naturalna, smak i zapach charakterystyczny dla sera naturalnego klasy I, w kształcie kostki o wadze 100 g., o różnych smakach i dodatkach np. z dodatkiem szynki, papryki, czosnku, pieczarek, ziół, szczypiorku. Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od dnia dostawy do magazynu. W ilości 50 kg.
10. CPV 15542300-2 Ser typu feta, sałatkowo-kanapkowy. Ser miękki solankowy, pełnotłusty, z mleka pasteryzowanego. Opakowanie – karton o wadze 260 g – 300 g. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 30 dni od dnia dostawy do magazynu. W ilości 50 kg.
11. CPV 15542200-1 Ser fromage w opakowaniu o wadze 75 g-100 g, o różnych smakach i dodatkach np. z dodatkiem szynki, papryki, czosnku, pieczarek, ziół, szczypiorku. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy do magazynu. W ilości 100 kg.
12. CPV 15544000-3 Ser żółty typu gouda. Ser podpuszczkowy dojrzewający o barwie jasnożółtej, smak i zapach delikatny, łagodny, miąższ w miarę miękki, elastyczny, jednolity w całej masie. Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od daty dostawy do magazynu. W ilości 200 kg.
13. CPV 15544000-3 Ser żółty typu edamski. Ser podpuszczkowy dojrzewający o barwie jasnożółtej, smak i zapach delikatny, łagodny, miąższ w miarę miękki, elastyczny, jednolity w całej masie. Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od daty dostawy do magazynu. W ilości 200 kg.
14. CPV 15544000-3 Ser żółty typu mazur. Ser podpuszczkowy dojrzewający o barwie jasnożółtej, smak i zapach delikatny, łagodny, miąższ w miarę miękki, elastyczny, jednolity w całej masie. Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od daty dostawy do magazynu. W ilości 200 kg.
15. CPV 15544000-3 Ser żółty typu królewski. Ser podpuszczkowy dojrzewający o barwie jasnożółtej, smak i zapach delikatny, łagodny, miąższ w miarę miękki, elastyczny, jednolity w całej masie. Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od daty dostawy do magazynu. W ilości 200 kg.
16. CPV 15544000-3 Ser żółty typu salami. Ser podpuszczkowy dojrzewający o barwie jasnożółtej, smak i zapach delikatny, łagodny, miąższ w miarę miękki, elastyczny, jednolity w całej masie. Termin przydatności do spożycia min. 30 dni od daty dostawy do magazynu. W ilości 200 kg.
17. CPV 15543100-7 Ser pleśniowy. Ser z przerostami pleśni z mleka krowiego. Skórka pomarańczowa, miąższ biało-żółty, miękki i lekko słodki, zapach ostry, grzybowy. Termin przydatności do spożycia min. 30 dni liczony od dnia dostawy do magazynu. W ilości 30 kg.
18. CPV 15544000-3 Ser żółty wędzony. Ser wędzony pakowany próżniowo. Termin przydatności do spożycia min. niż 30 dni od dnia dostawy do magazynu. W ilości 200 kg.
19. CPV 15542100-0 Twaróg półtłusty, krajanka, o smaku kwaśnym. Termin przydatności do spożycia nie mniej niż 14 dni od dnia dostawy do magazynu. W ilości 300 kg.
20. CPV 15551000-5 Serek homogenizowany o różnych smakach. Opakowanie jednostkowe: kubek z tworzywa sztucznego o wadze 120 g - 150 g, termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy do magazynu. W ilości 200 kg.
21. CPV 15544000-3 Ser mozzarella, ser podpuszczkowy w formie batonu. Opakowanie jednostkowe do 2 kg. Termin przydatności do spożycia min. 30 dni liczony od dnia dostawy do magazynu. W ilości 40 kg.
22. CPV 15544000-3 Ser mozzarella, ser podpuszczkowy w zalewie z wody i soli, o naturalnym smaku i zapachu. Opakowanie jednostkowe do 250 g. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy do magazynu. W ilości 30 kg.
23. CPV 15551320-4 Jogurt owocowy Konsystencja jednolita, kremowa bez grudek. Smak i zapach: czysty, łagodny, słodko – kwaśny, smakowo właściwy dla owoców będących składnikiem jogurtu. Opakowanie jednostkowe - kubek z tworzywa sztucznego o wadze 100 g - 200 g. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni liczony od dnia dostawy do magazynu. W ilości 200 kg.
24. CPV 15551310-1 Jogurt naturalny w plastikowym kubku o wadze do 400 g. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 14 dni od daty dostawy do magazynu. W ilości 80 kg.
25. CPV 15551000-5 Kefir, wytwarzany z mleka krowiego, o naturalnym smaku i zapachu. Opakowanie jednostkowe – butelka lub kubek z tworzywa sztucznego o wadze 0,5 kg - 1 kg. Termin przydatności do spożycia min. 10 dni liczony od dnia dostawy do magazynu. W ilości 50 kg.
26. CPV 15551500-0 Maślanka, wytwarzana z mleka krowiego, o naturalnym smaku i zapachu. Opakowanie jednostkowe – butelka lub kubek z tworzywa sztucznego o wadze do 500 g. Termin przydatności do spożycia min. 10 dni liczony od dnia dostawy do magazynu. W ilości 30 kg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15500000-3 - Produkty mleczarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy jaj kurzych do Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy, w ilości i asortymencie podanym w załączniku nr 4 do SWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy – zadanie nr 2).
1. CPV 03142500-3 Jaja kurze konsumpcyjne – wielkość 1 szt od 63 g do 73 g, tj. klasa wielkości L, kl. świeżości A. Termin przydatności do spożycia min. 14 dni od daty dostawy do magazynu. W ilości 15000 sztuk.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej
ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy na co najmniej jedno zadanie- załącznik nr 1 do SWZ (zadania nr 1 i nr 2).
2. Pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest załączenie do oferty pełnomocnictwa, w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
3. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 ustawy Pzp, w tym zmiany cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany przepisów stawki podatkowej VAT, przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny brutto a cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Zobacz inne

Prawo