Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jasieniec, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453399/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA JASIENIEC

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w gminie Jasieniec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JASIENIEC

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warecka 42

1.5.2.) Miejscowość: Jasieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-604

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: (048) 661 35 70

1.5.8.) Numer faksu: (048)661 35 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jasieniec@jasieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://jasieniec.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w gminie Jasieniec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2506546e-5f44-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453399

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021230/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości w gminie Jasieniec

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.jasieniec.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl , https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej jasieniec@jasieniec.pl .
2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP będzie miał dostęp do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, oraz do Formularza do komunikacji.
3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePuap).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz Formularza do komunikacji wynosi 150 Mb.
5. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datę potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej dokument / informację z serwera pocztowego Zamawiającego
7. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, xls., xlsx. ,.odt. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów .zip lub .7Z.
8. Za złożone nieskutecznie zostaną uznane dokumenty złożone w plikach: rar .gif .bmp .numbers .pages.
Wszystkie informacje dotyczące postępowania będą umieszczane na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl oraz https://bip.jasieniec.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu, ul. Warecka 42, w imieniu której działa Wójt Gminy Jasieniec.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: odo@jasieniec.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
4) W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu jak w pkt 3.
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych tj. 10 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
10) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.37.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów komunalnych (niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - kod 20 03 01), pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasieniec

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
koszt realizacji zamówienia – 100 %
2. Ocena punktowa zostanie ustalona w następujący sposób:
Kryterium – koszt realizacji zamówienia
Obliczenie „kosztu realizacji zamówienia” nastąpi w przy wykorzystaniu poniższych danych:
1) KF(x) - cen jednostkowych brutto za zagospodarowanie 1 Mg danej frakcji odpadów, wskazane przez Wykonawcę w ofercie,
2) szacunkowych kosztów transportu 1 Mg danej frakcji odpadów do instalacji, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Szacunkowy koszt transportu 1 Mg danej frakcji odpadów zostanie obliczony jako iloczyn kwoty 4 zł/1km (przyjęty koszt transportu 1 Mg odpadu na odległość 1 km) i odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a wskazaną przez Wykonawcę w ofercie instalacją (OF(x)). W przypadku wskazania w ofercie kilku instalacji do zagospodarowania tej samej frakcji odpadów, szacunkowy koszt transportu zostanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a przewidzianymi w ofercie instalacjami. Odległość należy zmierzyć jako najkrótszą długość trasy drogami publicznymi dla pojazdów o masie całkowitej 10t i więcej od instalacji do siedziby Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać zasadność odległości różniącej się o ponad 5% od najkrótszej odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a instalacją, ustaloną w oparciu o Google Maps. Odległość między siedzibą Zamawiającego a instalacją nie może być większa niż 120 km
3) W(x) – stosunek łącznej masy danej frakcji odpadów, której koszt zagospodarowania jest oceniany i łącznej masy wszystkich frakcji odpadów, przewidzianych do zagospodarowania w tym postępowaniu,
4) Szacunkowy koszt zagospodarowania zostanie obliczony wg wzoru:
Kszac= (KF(1) + 4 x OF(1)) x W(1) +(KF(2) + 4 x OF(12) x W(2) +…..+ (KF(x) + 4 x OF(x)) x W(x)

Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:
Stosunek kosztu minimalnego do kosztu ocenianego x 100 pkt.
3. Wykonawca ma wliczyć w cenę oferty wszelkie koszty, jakie Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów (w danej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów komunalnych (segregowane odpady komunalne o kodach: 15 01 01, 20 01 01, 15 01 02, 20 01 39, 15 01 07, 20 01 02), pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasieniec

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
koszt realizacji zamówienia – 100 %
2. Ocena punktowa zostanie ustalona w następujący sposób:
Kryterium – koszt realizacji zamówienia
Obliczenie „kosztu realizacji zamówienia” nastąpi w przy wykorzystaniu poniższych danych:
1) KF(x) - cen jednostkowych brutto za zagospodarowanie 1 Mg danej frakcji odpadów, wskazane przez Wykonawcę w ofercie,
2) szacunkowych kosztów transportu 1 Mg danej frakcji odpadów do instalacji, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Szacunkowy koszt transportu 1 Mg danej frakcji odpadów zostanie obliczony jako iloczyn kwoty 4 zł/1km (przyjęty koszt transportu 1 Mg odpadu na odległość 1 km) i odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a wskazaną przez Wykonawcę w ofercie instalacją (OF(x)). W przypadku wskazania w ofercie kilku instalacji do zagospodarowania tej samej frakcji odpadów, szacunkowy koszt transportu zostanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a przewidzianymi w ofercie instalacjami. Odległość należy zmierzyć jako najkrótszą długość trasy drogami publicznymi dla pojazdów o masie całkowitej 10t i więcej od instalacji do siedziby Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać zasadność odległości różniącej się o ponad 5% od najkrótszej odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a instalacją, ustaloną w oparciu o Google Maps. Odległość między siedzibą Zamawiającego a instalacją nie może być większa niż 120 km
3) W(x) – stosunek łącznej masy danej frakcji odpadów, której koszt zagospodarowania jest oceniany i łącznej masy wszystkich frakcji odpadów, przewidzianych do zagospodarowania w tym postępowaniu,
4) Szacunkowy koszt zagospodarowania zostanie obliczony wg wzoru:
Kszac= (KF(1) + 4 x OF(1)) x W(1) +(KF(2) + 4 x OF(12) x W(2) +…..+ (KF(x) + 4 x OF(x)) x W(x)

Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:
Stosunek kosztu minimalnego do kosztu ocenianego x 100 pkt.
3. Wykonawca ma wliczyć w cenę oferty wszelkie koszty, jakie Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów (w danej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów komunalnych (odpady typu zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny, opony, odpady wielkogabarytowe o kodach: 20 01 35, 20 01 36, 16 01 03, 20 03 07), pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasieniec.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
koszt realizacji zamówienia – 100 %
2. Ocena punktowa zostanie ustalona w następujący sposób:
Kryterium – koszt realizacji zamówienia
Obliczenie „kosztu realizacji zamówienia” nastąpi w przy wykorzystaniu poniższych danych:
1) KF(x) - cen jednostkowych brutto za zagospodarowanie 1 Mg danej frakcji odpadów, wskazane przez Wykonawcę w ofercie,
2) szacunkowych kosztów transportu 1 Mg danej frakcji odpadów do instalacji, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Szacunkowy koszt transportu 1 Mg danej frakcji odpadów zostanie obliczony jako iloczyn kwoty 4 zł/1km (przyjęty koszt transportu 1 Mg odpadu na odległość 1 km) i odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a wskazaną przez Wykonawcę w ofercie instalacją (OF(x)). W przypadku wskazania w ofercie kilku instalacji do zagospodarowania tej samej frakcji odpadów, szacunkowy koszt transportu zostanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a przewidzianymi w ofercie instalacjami. Odległość należy zmierzyć jako najkrótszą długość trasy drogami publicznymi dla pojazdów o masie całkowitej 10t i więcej od instalacji do siedziby Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać zasadność odległości różniącej się o ponad 5% od najkrótszej odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a instalacją, ustaloną w oparciu o Google Maps. Odległość między siedzibą Zamawiającego a instalacją nie może być większa niż 120 km
3) W(x) – stosunek łącznej masy danej frakcji odpadów, której koszt zagospodarowania jest oceniany i łącznej masy wszystkich frakcji odpadów, przewidzianych do zagospodarowania w tym postępowaniu,
4) Szacunkowy koszt zagospodarowania zostanie obliczony wg wzoru:
Kszac= (KF(1) + 4 x OF(1)) x W(1) +(KF(2) + 4 x OF(12) x W(2) +…..+ (KF(x) + 4 x OF(x)) x W(x)

Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:
Stosunek kosztu minimalnego do kosztu ocenianego x 100 pkt.
3. Wykonawca ma wliczyć w cenę oferty wszelkie koszty, jakie Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów (w danej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów komunalnych (odpady biodegradowalne - kod 20 02 01) pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasieniec

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
koszt realizacji zamówienia – 100 %
2. Ocena punktowa zostanie ustalona w następujący sposób:
Kryterium – koszt realizacji zamówienia
Obliczenie „kosztu realizacji zamówienia” nastąpi w przy wykorzystaniu poniższych danych:
1) KF(x) - cen jednostkowych brutto za zagospodarowanie 1 Mg danej frakcji odpadów, wskazane przez Wykonawcę w ofercie,
2) szacunkowych kosztów transportu 1 Mg danej frakcji odpadów do instalacji, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Szacunkowy koszt transportu 1 Mg danej frakcji odpadów zostanie obliczony jako iloczyn kwoty 4 zł/1km (przyjęty koszt transportu 1 Mg odpadu na odległość 1 km) i odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a wskazaną przez Wykonawcę w ofercie instalacją (OF(x)). W przypadku wskazania w ofercie kilku instalacji do zagospodarowania tej samej frakcji odpadów, szacunkowy koszt transportu zostanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a przewidzianymi w ofercie instalacjami. Odległość należy zmierzyć jako najkrótszą długość trasy drogami publicznymi dla pojazdów o masie całkowitej 10t i więcej od instalacji do siedziby Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać zasadność odległości różniącej się o ponad 5% od najkrótszej odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a instalacją, ustaloną w oparciu o Google Maps. Odległość między siedzibą Zamawiającego a instalacją nie może być większa niż 120 km
3) W(x) – stosunek łącznej masy danej frakcji odpadów, której koszt zagospodarowania jest oceniany i łącznej masy wszystkich frakcji odpadów, przewidzianych do zagospodarowania w tym postępowaniu,
4) Szacunkowy koszt zagospodarowania zostanie obliczony wg wzoru:
Kszac= (KF(1) + 4 x OF(1)) x W(1) +(KF(2) + 4 x OF(12) x W(2) +…..+ (KF(x) + 4 x OF(x)) x W(x)

Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:
Stosunek kosztu minimalnego do kosztu ocenianego x 100 pkt.
3. Wykonawca ma wliczyć w cenę oferty wszelkie koszty, jakie Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów (w danej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zagospodarowania odpadów komunalnych (pozostałe odpady zbierane w sposób selektywny (popiół) - kod ex 20 01 99), pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jasieniec

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
koszt realizacji zamówienia – 100 %
2. Ocena punktowa zostanie ustalona w następujący sposób:
Kryterium – koszt realizacji zamówienia
Obliczenie „kosztu realizacji zamówienia” nastąpi w przy wykorzystaniu poniższych danych:
1) KF(x) - cen jednostkowych brutto za zagospodarowanie 1 Mg danej frakcji odpadów, wskazane przez Wykonawcę w ofercie,
2) szacunkowych kosztów transportu 1 Mg danej frakcji odpadów do instalacji, wskazanej przez Wykonawcę w ofercie. Szacunkowy koszt transportu 1 Mg danej frakcji odpadów zostanie obliczony jako iloczyn kwoty 4 zł/1km (przyjęty koszt transportu 1 Mg odpadu na odległość 1 km) i odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a wskazaną przez Wykonawcę w ofercie instalacją (OF(x)). W przypadku wskazania w ofercie kilku instalacji do zagospodarowania tej samej frakcji odpadów, szacunkowy koszt transportu zostanie ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a przewidzianymi w ofercie instalacjami. Odległość należy zmierzyć jako najkrótszą długość trasy drogami publicznymi dla pojazdów o masie całkowitej 10t i więcej od instalacji do siedziby Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać zasadność odległości różniącej się o ponad 5% od najkrótszej odległości pomiędzy siedzibą Zamawiającego a instalacją, ustaloną w oparciu o Google Maps. Odległość między siedzibą Zamawiającego a instalacją nie może być większa niż 120 km
3) W(x) – stosunek łącznej masy danej frakcji odpadów, której koszt zagospodarowania jest oceniany i łącznej masy wszystkich frakcji odpadów, przewidzianych do zagospodarowania w tym postępowaniu,
4) Szacunkowy koszt zagospodarowania zostanie obliczony wg wzoru:
Kszac= (KF(1) + 4 x OF(1)) x W(1) +(KF(2) + 4 x OF(12) x W(2) +…..+ (KF(x) + 4 x OF(x)) x W(x)

Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:
Stosunek kosztu minimalnego do kosztu ocenianego x 100 pkt.
3. Wykonawca ma wliczyć w cenę oferty wszelkie koszty, jakie Zamawiający będzie zobowiązany ponieść w związku z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.
4. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów (w danej części).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu (dotyczy każdej części):
1) warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
2) warunek posiadanie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca musi mieć zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia (w danej części).
Wykonawca ma posiadać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (w danej części).
3) warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje tego warunku
4) warunek zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca ma wykazać się należytym wykonaniem (w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 usług:
dla części nr 1 – obejmujących zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 300 Mg
dla części nr 2 – obejmujących zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 100 Mg
dla części nr 3 – obejmujących zagospodarowanie odpadów komunalnych typu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady wielkogabarytowe o łącznej masie co najmniej 40 Mg
dla części nr 4 – obejmujących zagospodarowanie biodegradowalnych odpadów komunalnych o łącznej masie co najmniej 30 Mg
dla części nr 5 – obejmujących zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny o łącznej masie co najmniej 15 Mg
przez okres co najmniej 10 miesięcy każda z usług.
Wykonawca może się wykazać tą samą usługą w różnych częściach, jeśli usługa obejmowała odpady o frakcji wskazanej w danej części i zachowany zostanie warunek ilościowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
• Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o który mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
• Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi będącymi przedmiotem zamówienia,
2) dokument, potwierdzający wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zgodnie z wymogami ustawy o odpadach,
3) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 5. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W pliku/folderze przesyłanym przez miniPortal powinny znajdować się:
1) wypełniony formularz oferty– załącznik nr 1 do SWZ,
W formularzu oferty należy wypełnić tabelę cenową dotyczącą części, której dotyczy oferta Wykonawcy. Tabele, których nie dotyczy oferta Wykonawcy należy skreślić / wykasować lub pozostawić niewypełnione.
2) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 i nr 3 do SWZ,
3) odpis z KRS, CEiDG lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do reprezentacji ,
4) jeśli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentacji,
5) jeśli dotyczy – wydzielony plik jako tajemnica przedsiębiorstwa ,
6) w przypadku podmiotu wspólnego:
a) pełnomocnictwo do reprezentacji ,
b) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp ;
7) w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego:
a) zobowiązanie do udostępnienia zasobów,
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty dane podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć to pełnomocnictwo. W odniesieniu do wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi do których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani załączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 118 ust. 4 Pzp, określające, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Zamawiający uzna za spełniony warunek wiedzy i doświadczenia jeśli przynajmniej jeden z członków podmiotu wspólnego wykaże się wykonaniem opisanych tam robót w całości. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy wykonawca.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Wykonawca został wybrany do realizacji zamówienia w przypadku:
a) konieczności zmiany ceny zagospodarowania odpadów wskazanych w ofercie z powodu zmiany opłaty marszałkowskiej. Zmiana cen nastąpi o wysokość zmiany opłaty i będzie obowiązywała od dnia przyjęcia odpadu do instalacji po nowych cenach. Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować zmianę opłaty – dotyczy to zarówno wzrostu jak i obniżenia opłaty.
b) zmiany adresu instalacji w której Wykonawca będzie zagospodarowywał odpady na okres dłuższy niż 3 miesiące - Jeżeli zmiana instalacji nastąpi z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga pokrycia przez Wykonawcę połowy zwiększonych kosztów transportu odpadów do instalacji. Jeżeli zmiana instalacji nastąpi z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga pokrycia przez Wykonawcę całości zwiększonych kosztów transportu. Zapis dotyczące pokrycia kosztów transportu mają zastosowanie jeżeli nowa instalacja będzie położona dalej od siedziby Zamawiającego niż ta, wskazana przez Wykonawcę w ofercie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

kryteria oceny ofert - koszt realizacji zamówienia 100%

Zobacz inne

Prawo