Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453497/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa sprzątania 14 obiektów należących do KOWR OT w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

1.3.) Oddział zamawiającego: ODDZIAŁ TERENOWY W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-448

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.olsztyn@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa osoba prawna / Agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa sprzątania 14 obiektów należących do KOWR OT w Olsztynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e6a2a95a-6b0d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000323/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Sprzątanie pomieszczeń biurowych OT KOWR w Olsztynie wraz z dostawą środków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale XVIII SWZ - https://kowr.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale XVIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z rozdziałem XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OLS.WOP.260.52.2022.SB

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa usługa sprzątania w siedzibie OT KOWR
w Olsztynie przy ul. Głowackiego 6, budynku archiwum OT KOWR w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 63, a także mieszkania służbowego w Olsztynie. Szczegóły znajdują się w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa usługa sprzątania w siedzibie Sekcji Zamiejscowej (dalej SZ) w Elblągu, Grabinie, Kamionku, Korszach, Lidzbarku Warmińskim, Działdowie, Morągu i Bartoszycach. Szczegóły znajdują się w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowa usługa sprzątania w siedzibie Sekcji Zamiejscowej (dalej SZ) w Bystrym, Ełku i Olecku. Szczegóły znajdują się w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że spełnia minimalne warunki dotyczące:
1) doświadczenia wykonawcy - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (lub wykonuje) należycie co najmniej:
a) (warunek dot. części Nr 1 zamówienia) trzy usługi w zakresie utrzymania czystości, przy czym każda z nich obejmowała powierzchnie budynków użyteczności publicznej nie mniejsze niż 2500 m² i wartość brutto każdej usługi była nie mniejsza niż 100.000,00 zł (sto tysięcy);
b) (warunek dot. części Nr 2 zamówienia) trzy usługi w zakresie utrzymania czystości, przy czym każda z nich obejmowała powierzchnie budynków użyteczności publicznej nie mniejsze niż 1500 m² i wartość brutto każdej usługi była nie mniejsza niż 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy);
c) (warunek dot. części Nr 3 zamówienia) trzy usługi w zakresie utrzymania czystości, przy czym każda z nich obejmowała powierzchnie budynków użyteczności publicznej nie mniejsze niż 500 m² i wartość brutto każdej usługi była nie mniejsza niż 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy).
W przypadku usług będących w trakcie realizacji (wykonywanych) wartości brutto wykazywanych usług, muszą odnosić się do usług już wykonanych np.
w ramach trwającej umowy.
Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie dokumentu, o którym mowa w rozdziale V ust. 5 pkt 1 SWZ.
2) Kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj.:
a) (warunek dot. części Nr 1 zamówienia) 6 osobowym zespołem do wykonania zamówienia (pięć osób w budynku OT przy ul. Głowackiego, jedna w budynku archiwum);
b) (warunek dot. części Nr 2 zamówienia) 8 osobowym zespołem do wykonania zamówienia (osoba na siedzibę);
c) (warunek dot. części Nr 3 zamówienia) 3 osobowym zespołem do wykonania zamówienia (osoba na siedzibę); z których żadna nie była karana, każda posiada co najmniej roczne doświadczenie polegające na sprzątaniu w budynkach użyteczności publicznej. Każda z ww. osób powinna posiadać aktualne przeszkolenie z zakresu bhp i ppoż.
Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentu, o którym mowa w rozdziale V ust. 5 pkt 2 SWZ.
3) Potencjału technicznego - zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej następującymi, w pełni sprawnymi technicznie narzędziami i urządzeniami technicznymi (z podaniem ich nazwy i roku produkcji), przeznaczonymi do realizacji zamówienia u zamawiającego:
a) (warunek dot. części Nr 1 zamówienia)
 odkurzacz piorący wraz z osprzętem umożliwiającym pranie wykładzin i mebli tapicerowanych – 2 szt.,
 szorowarka (elektryczna) do prania mocno zabrudzonych dywanów
i wykładzin – 1 szt.,
 szorowarka (elektryczna, prędkość obrotowa szczotki obr/min - 1100 ) do czyszczenia powierzchni gresowych – 1 szt.,
 froterka do powierzchni gresowych – 1 szt.,
 odkurzacze zwykłe – 6 szt.,
 wózek serwisowy do zbierania odpadów oraz przewożenia osprzętu typu mop – 6 szt.
b) (warunek dot. części Nr 2 zamówienia)
 odkurzacze zwykłe – 8 szt. (po sztuce na siedzibę),
 wózek serwisowy do zbierania odpadów oraz przewożenia osprzętu typu mop, szczotki, wiadra itp. - 8 szt. (po sztuce na siedzibę),
 wykaszarka spalinowa do koszenia traw i chwastów – 2 szt.
c) (warunek dot. części Nr 3 zamówienia)
 odkurzacze zwykłe – 3 szt. (po sztuce na siedzibę),
 wózek serwisowy do zbierania odpadów oraz przewożenia osprzętu typu mop, szczotki, wiadra itp. - 3 szt. (po sztuce na siedzibę),
 wykaszarka spalinowa do koszenia traw i chwastów – 1 szt.
Ocena na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie dokumentu, o którym mowa w rozdziale V ust. 5 pkt 3 SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy - na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 6 pkt 1 SWZ. Wzór wykazu wykonanych usług stanowi odpowiednio załącznik Nr 4.1, 4.2 i 4.3 do SWZ dla części Nr 1, 2 i 3 zamówienia.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług sprzątania, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 6 pkt 2 SWZ. Wzór wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia stanowi odpowiednio załącznik Nr 5.1, 5.2 i 5.3 do SWZ dla części Nr 1, 2 i 3 zamówienia.
3) wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - na potwierdzenie spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 6 pkt 3 SWZ. Wzór wykazu wykonanych usług stanowi odpowiednio załącznik Nr 6.1, 6.2 i 6.3 do SWZ dla części Nr 1, 2 i 3 zamówienia

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:
1) 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) – dla części Nr 1 zamówienia,
2) 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) – dla części Nr 2 zamówienia,
3) 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) – dla części Nr 3 zamówienia.
2. Szczegółowe informacje dot. wadium znajdują się w Rozdziale IX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi, wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi odpowiednio załącznik Nr 7.1, 7.2 i 7.3 do SWZ dla części Nr 1, 2 i 3 zamówienia.
3. Zapisy ust. 1 i 2 dotyczą również wspólników spółki cywilnej, którzy w świetle ustawy Pzp traktowani są jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 11 PPU, które stanowią odpowiednio załącznik Nr 8.1, 8.2 i 8.3 do SWZ dla części Nr 1, 2 i 3 zamówienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty należy dołączyć: 1) Oświadczenie (wykonawcy / wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia / podmiotu/-ów udostępniającego/-ych zasoby) o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik Nr 3 do
SWZ, 2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby 5) w
przypadku, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 8 i 9 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 7 do SWZ. 5) formularz cenowy. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835), z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Zobacz inne

Prawo