Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jelcz-Laskowice, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453658/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE I OŚRODKÓW SPECJALNYCH WE WROCŁAWIU W 2023 ROKU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Jelczu-Laskowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931116236

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: W. Witosa 41

1.5.2.) Miejscowość: Jelcz-Laskowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 318 11 28

1.5.8.) Numer faksu: 71 318 89 86

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zea-jelcz-laskowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zea-jelcz-laskowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

rachunkowo-księgowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOWOŻENIE I ODWOŻENIE PO ZAJĘCIACH UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMINY JELCZ-LASKOWICE DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OŁAWIE I OŚRODKÓW SPECJALNYCH WE WROCŁAWIU W 2023 ROKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd40e469-6a62-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453658

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045494/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowożenie i odwożenie po zajęciach uczniów niepełnosprawnych z Gminy Jelcz-Laskowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie i Osrodków Specjalnych we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zea-jelcz-laskowice.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZEA.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowożenie i odwożenie po zajęciach uczniów niepełnosprawnych z Gminy Jelcz-Laskowice do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego OSTOJA we Wrocławiu przy ul. Górnickiego 37a oraz do Integracyjnej Szkoły Podstawowej „ALTO”, ul. Kiełczowska 43, Wrocław wraz z zapewnieniem opieki”

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określone w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wyposażenie samochodu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowożenie i odwożenie po zajęciach uczniów niepełnosprawnych z Gminy Jelcz-Laskowice do Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie przy ul. Iwaszkiewicza 9 a, wraz z zapewnieniem opieki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: określone w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wyposażenie samochodu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które mogą dotyczyć;

a) zdolności do występowania w obrocie prawnym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
Ad.1 a) Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniana tego warunku.
Ad.1 b) Warunek posiadania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, obejmującej obszar prowadzenia przewozu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 r. poz. 180 ze zm.), uprawniającą do wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób.
Ad.1 c) Warunek posiadania dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem niniejszego zamówienia i posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00zł na cz. 1 i 400 000,00 zł na cz. 2
Ad.1 d) Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
• dysponuje co najmniej jednym pojazdem min. 10-osobowym, nie starszym niż 8 lat, do przewozu łącznie 2 uczniów wraz z opiekunem, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę lub najazd oraz miejsca przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pojazdy musi być dopuszczony do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym, ubezpieczeniem OC i NW) na część 1;
• dysponuje co najmniej trzema pojazdami min. 20-osobowymi, nie starszymi niż 8 lat, do przewozu łącznie 45 uczniów wraz z opiekunem, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonych w windę lub najazdy oraz miejsca przystosowane do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystkie pojazdy muszą być dopuszczone do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym, ubezpieczeniem OC i NW) na część 2;
• wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie usługi dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół wraz z zapewnieniem opieki każda o wartości:
- co najmniej 150.000,00 zł brutto na część pierwszą
- co najmniej 450 000,00 zł brutto na część drugą

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w pkt Ad. 1b) każdy w wykonawców spełni warunek samodzielnie
- warunek określony w pkt Ad. 1c i d) zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, że spełnia warunek albo wykonawcy będą łącznie spełniać warunki.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie zamawiającego

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Wykaz dowodów potwierdzających, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;
a) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg formularza – stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz usług o wartości określonej w części 8 wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Doświadczenie zawodowe -wykaz usług sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
2) oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje – stanowiące załącznik nr 9 do SWZ,
3) kopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, obejmującej obszar prowadzenia przewozu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 919 ze zm.),
4) kopię dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w części 8 SWZ,
5) wykaz pojazdów na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób niezbędnych do realizacji zamówienia– stanowiący załącznik nr 10 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

określone w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień umowy może zostać dokonana na warunkach określonych w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć:
• terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy,
• siły wyższej tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają w szczególności: powódź, huragan lub trąba powietrzna, trzęsienie ziemi, upadek statku powietrznego pożar, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej.
Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:
• Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu),
• Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w życie po dacie podpisania umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian)
• Zmiany trasy dowożonych uczniów polegającej na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości kilometrów
• Konieczności zmiany osób skierowanych do realizacji umowy
• W przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.
• Zamawiający przewiduje możliwość zmiany sposobu wykonywania umowy w sytuacji związanej bezpośrednio z zagrożeniami lub wytycznymi lub wymogami wynikającymi ze stanu epidemii lub stanem zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP w sposób dostosowujący realizację zamówienia do obowiązujących w momencie wykonywania usługi wymagań sanitarnych wraz z możliwością podwyższenia wynagrodzenia jeżeli będzie się to wiązało z koniecznością wykonywania dodatkowych czynności niewchodzących w zakres umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. Podstawą do zawarcia aneksu są dokumenty, z których wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: zgodnie ze SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-02

Zobacz inne

Prawo