Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Złotów, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453759/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300009

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szpitalna 28

1.4.2.) Miejscowość: Złotów

1.4.3.) Kod pocztowy: 77-400

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.zlotow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.zlotow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453759

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00451921/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Dopuszczalność zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach związanych z:
1) zmianą stawki podatku akcyzowego,
2) zmianą stawki podatku od towarów i usług,
3) zmianą cen zawartych w Taryfie OSD, wprowadzoną w trybie określonym przez Prawo energetyczne.
4) zmianą Taryfy Wykonawcy dla grupy taryfowej B22, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5) zmianą mocy umownej w punkcie poboru energii elektrycznej.
6) obniżeniem ceny (czasowego bądź stałego) przez Wykonawcę.
7) zmianą obowiązujących przepisów prawa min. ustawy PE oraz właściwych aktów wykonawczych, aktów wydawanych przez uprawnione podmioty a kształtujące ceny energii oraz innych składników wynagrodzenia Wykonawcy, mających wpływ na zmianę ceny zawartej w ofercie Wykonawcy zarówno jej obniżenia jak i podwyższenie.
8) przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadki niewykorzystania kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy z tytułu zawartej umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1 ceny jednostkowe energii elektrycznej zostają powiększone lub pomniejszone o kwotę, wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego pisemnie o zmianie cen w terminie do 30 dni od daty wystąpienia tych okoliczności. Nowe ceny mogą mieć zastosowanie do energii elektrycznej dostarczonej od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 2, dotyczących zmian stawek podatku od towarów i usług, ceny jednostkowe energii elektrycznej zostają powiększone lub pomniejszone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego pisemnie o zmianie cen w terminie do 30 dni od daty wystąpienia tych okoliczności. Nowe ceny mogą mieć zastosowanie do energii elektrycznej dostarczonej od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 3 zmiany cen dokonają się zgodnie ze zmianą opłat i stawek określonych w Taryfie OSD zatwierdzonych decyzją Prezesa URE, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy, i wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni od daty ich opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 4 ceny i stawki opłat, określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Wykonawcy dla grupy taryfowej B22, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ceny i stawki opłat ulegną automatycznej zmianie, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 5 zmiany mocy umownej mogą się dokonać w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych.
7. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowała żadnymi dodatkowymi ponad ustalone w ofercie kosztami dla Zamawiającego, za wyjątkiem rozliczenia za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w ofercie Wykonawcy, a powstałych w z związku z dokonaną przez Zamawiającego zmianą zużycia energii

Po zmianie:
Dopuszczalność zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach związanych z:
1) zmianą stawki podatku akcyzowego,
2) zmianą stawki podatku od towarów i usług,
3) zmianą cen zawartych w Taryfie OSD, wprowadzoną w trybie określonym przez Prawo energetyczne.
4) zmianą Taryfy Wykonawcy dla grupy taryfowej B22, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5) zmianą mocy umownej w punkcie poboru energii elektrycznej.
6) obniżeniem ceny (czasowego bądź stałego) przez Wykonawcę.
7) zmianą obowiązujących przepisów prawa min. ustawy PE oraz właściwych aktów wykonawczych, aktów wydawanych przez uprawnione podmioty a kształtujące ceny energii oraz innych składników wynagrodzenia Wykonawcy, mających wpływ na zmianę ceny zawartej w ofercie Wykonawcy zarówno jej obniżenia jak i podwyższenie.

2. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 1 ceny jednostkowe energii elektrycznej zostają powiększone lub pomniejszone o kwotę, wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego pisemnie o zmianie cen w terminie do 30 dni od daty wystąpienia tych okoliczności. Nowe ceny mogą mieć zastosowanie do energii elektrycznej dostarczonej od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 2, dotyczących zmian stawek podatku od towarów i usług, ceny jednostkowe energii elektrycznej zostają powiększone lub pomniejszone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia Zamawiającego pisemnie o zmianie cen w terminie do 30 dni od daty wystąpienia tych okoliczności. Nowe ceny mogą mieć zastosowanie do energii elektrycznej dostarczonej od dnia wejścia w życie właściwych przepisów.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 3 zmiany cen dokonają się zgodnie ze zmianą opłat i stawek określonych w Taryfie OSD zatwierdzonych decyzją Prezesa URE, bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy, i wchodzą w życie nie wcześniej niż 14 dni od daty ich opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 4 ceny i stawki opłat, określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Wykonawcy dla grupy taryfowej B22, zatwierdzanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ceny i stawki opłat ulegną automatycznej zmianie, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pkt 5 zmiany mocy umownej mogą się dokonać w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych.
7. Ewentualna zmiana (wzrost lub spadek) planowanego zużycia nie będzie skutkowała żadnymi dodatkowymi ponad ustalone w ofercie kosztami dla Zamawiającego, za wyjątkiem rozliczenia za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w ofercie Wykonawcy, a powstałych w z związku z dokonaną przez Zamawiającego zmianą zużycia energii

Zobacz inne

Prawo