Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chorzów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453801/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Sąd Rejonowy w Chorzowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. Józefa Rostka 2

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@chorzow.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzow.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

sądownictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-37aa8332-6b15-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453801

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00072093/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kompleksowe świadczenie usług utrzymania czystości terenów wewnętrznych i zewnętrznych na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-37aa8332-6b15-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https: //ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej „Platformy e-zamówienia” udostępnianej przez Urząd Zamówień Publicznych, zwany dalej Systemem. 3. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl 4. Korzystanie z platformy e-zamówienia jest bezpłatne. 5. Szczegółowe zasady i warunki korzystania z Platformy e-zamówienia określa Regulamin dostępny na stronie internetowej pod linkiem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin 6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu. 7. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 8. Do zachowania zasad postaci elektronicznej dokumentów wymagane jest łączne spełnienie przez nie następujących warunków: - są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielanie, a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniki danych; - umożliwiają prezentacje treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym; - umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku; - zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji. 9. Zamawiający zapewnia pełny, bezpłatny, nieograniczony i bezpośredni dostęp do SWZ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia na Platformie e-zamówienia. 10. Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia: 10.1 posiadanie komputera PC o parametrach minimum Intel Core2Duo, 2 GB RAM, HDD z zainstalowanym jednym z systemów operacyjnych MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac Os 10.10, Ubuntu 14.04: - w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a) przeglądarka internetowa Chrome ver. 66 i późniejsze lub Firefox 59.0 i późniejsze, Safari 11.1 lub nowsza, Microsoft Edge ver 14 i późniejsze. 10.2 Tablet lub telefon – parametry minimum 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshamallow, iOS 10.3, przeglądarka Chrome 61 lub późniejsza. 10.3 Dla skorzystania z pełniej funkcjonalności może być konieczne włączenie przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script oraz cookies. 10.4 Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych: -specyfikacja połączenia – formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2; - format danych oraz kodowanie: formularze są formacie HTML z kodowaniem UTF-8; - oznaczenia czasu obioru danych: wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane z dokładnością co do sekundy. 11. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” w Systemie. 12. W sytuacji awarii Systemu lub niedostępności Systemu, uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego poprzez System, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: gospodarczy@chorzow.sr.gov.pl nie dotyczy składania ofert). 13. Komunikacja w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” (z wyjątkiem złożenia oferty) na Platformie e-zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str.1)
Administratorem danych osobowych jest: Sąd Rejonowy w Chorzowie z siedzibą w (41-500) Chorzów,
ul. dr Józefa Rostka 2, tel. 32 34 99 445, NIP 6272204010, REGON 000322034.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za
pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: Inspektor Ochrony Danych Sądu Rejonowego w
Chorzowie wysyłając e-mail na adres: iod@chorzow.sr.gov.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane są w niezbędnym celu:
1. realizacji umowy, której Państwo jesteście stroną, a także do podjęcia działań na rzecz Państwa
przed zawarciem tejże umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych
3. zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
Wynika to m.in. z tego, że:
• Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego bądź w związku z realizacją umowy.
• Państwa dane osobowe zostały pozyskane w związku ze złożeniem oferty przez podmiot ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego bądź w związku z realizacją zamówienia/umowy pomiędzy
Sądem Rejonowym w Chorzowie a Wykonawcą.
4. wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych
osobowych albo odbiorców danych (np. w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej).
5. archiwizowania danych na podstawie obowiązujących przepisów.
Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Sąd Rejonowy w Chorzowie procedury
udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami), wyboru Wykonawcy, zawarcia
umowy o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji tego zamówienia.
Zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy Pzp dokumentacja w sprawie udzielenia zamówienia publicznego
(protokół wraz z załącznikami) jest przechowywana przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy o udzielenie
zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Zamawiający przechowuje umowę przez cały czas trwania
umowy. W przypadku wystąpienia zamówień współfinansowanych ze środków unijnych, okres
przechowywania dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych określa umowa o dofinansowanie.
W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie mają również przepisy
Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie
klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów
państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz.U. 2015 poz. 1743).
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania od Sądu Rejonowego w Chorzowie dostępu do
swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO).
Nie przysługuje Państwu w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
W odpowiedzi na Państwa żądane, Sąd Rejonowy w Chorzowie może poprosić o zweryfikowanie
Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą tut. jednostce lepiej zrozumieć sytuację.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG 35-17/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w
Chorzowie polegająca na utrzymaniu czystości wewnątrz budynków Sądu Rejonowego w
Chorzowie, utrzymaniu czystości na zewnątrz budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie w terminie od 9.01.2023 do 30.06.2023 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-09 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie pracowników

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie definiuje warunku udziału w tym zakresie.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej poprzez wykazanie, że Wykonawca:
1.4.1 Zamawiający oceniając zdolność techniczną lub zawodową Wykonawcy stawia minimalny warunek w zakresie doświadczenia. Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, świadczył lub świadczy co najmniej trzy usługi utrzymania czystości i porządku w obiektach (budynkach) użyteczności publicznej – wewnątrz obiektów na powierzchniach nie mniejszych niż 4000 m2 wraz z utrzymaniem czystości i porządku na terenach zewnętrznych, o okresie realizacji minimum 12 miesięcy, a w przypadku usług wykonywanych nadal o okresie od co najmniej 6 miesięcy o wartości rocznej nie mniejszej niż 200 000,00 zł każda. Każda z wykazanych usług musi być wykonywana na podstawie odrębnej umowy, każda na zlecenie innego Zamawiającego i obejmować łącznie utrzymanie czystości wewnątrz obiektów. jak i na terenach zewnętrznych na wymaganej powierzchni. Warunek dotyczący powierzchni i wartości musi być spełniony równocześnie. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać 200 000,00 zł.-

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
2.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
b) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp,
c) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
2.1.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
2.1.3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.1.4. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.1.5. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2.2.1. wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy – załącznik nr 5 do SWZ;
2.2.2 wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, przeznaczonych codziennego sprzątania pomieszczeń i terenów zewnętrznych, wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności i podstawy do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następujących przypadków:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b) zmiany terminów, o których mowa w umowie- gdy z powodu siły wyższej nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy w umówionych terminach – o okres, w którym z powodu siły wyższej nie było możliwości realizacji umowy, bądź jej części; za siłę wyższą uznaje się powódź, pożar, huragan, osuwiska, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, zmianę przepisów prawnych, działania wojenne, zamieszki, strajki, działania o charakterze terrorystycznym, niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy działania władz i innych organów państwowych;
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
d) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem należytego wykonania umowy,
e) zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie cen jednostkowych brutto podanych w złożonym „formularzu cenowym” o różnicę wynikającą ze zmiany wysokości podatku VAT.
f) obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia – w każdym czasie za jego zgodą;
g) zmiany podwykonawcy- w każdym czasie.
2. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w formie stosownego aneksu, w przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w umowie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

Zobacz inne

Prawo