Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453850/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony obiektów Polskiej Akademii Nauk

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00032571300127

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowy Świat 72

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-330

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.pan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp.pan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Jednostka zajmująca się m.in. administrowaniem Pałacem Staszica i innymi nieruchomościami PAN.

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Lidia Szczęsna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 522 178 64 67

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Borowego 5 lok. 10 adres prowadzenia działalności: Al. Wojska Polskiego 41 lok. 41, 01-503 Warszawa

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 01-357

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.9.) Numer telefonu: +48222411714

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bsskancelaria.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.bsskancelaria.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony obiektów Polskiej Akademii Nauk

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ee6eb41-5114-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453850

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00289199/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona dla budynku w Pałacu Staszica i budynku przy ul. Twardej 55 - Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bsskancelaria.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej „e-zamawiający” spółki Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa (Market Planet), dostępnej pod adresem strony internetowej: https://bsskancelaria.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowa instrukcja obsługi Platformy dostępna jest pod adresem wskazanym w Rozdziale II ust. 5 SWZ, w zakładce „Regulacje
i procedury procesu zakupowego”. W przypadku problemów w obsłudze Platformy, należy zgłaszać je na adres e-mail:
oneplace@marketplanet.pl lub nr tel. + 48 (22) 257 22 23.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można
wprowadzić do treści ogłoszenia, pełne informacje zawarto w Specyfikacji Warunków Zamówienia
(zwanej dalej „SWZ”).
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., dalej „RODO”, informuje się, że:
1) Administratorami Pana/Pani danych osobowych są:
- Polska Akademia Nauk, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, PKiN, sekretariat@zdp.pan.pl; oraz
- Kancelaria Radcy Prawnego Lidia Szczęsna, ul. Borowego 5 lok. 10, 01-357 Warszawa, miejsce prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Al. Wojska Polskiego 41 lok. 41, 01-503 Warszawa, tel : (+48) 22 241 17 14
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: iod@pan.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 1710, dalej: uPzp), w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia z wybranym wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego i wykonanie tej umowy
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp lub inne przepisy prawa lub umowy zawarte przez zamawiającego
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie 78 ust. 1 oraz ust. 4 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach p.z.p. związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z uPzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/ZP/ZP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 681221,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia obiektów Polskiej Akademii Nauk, tj.:
Część 1: „Pałac Staszica” przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.
Planowany czas usługi to w okresie 2 lat 5040 roboczogodzin fizycznej ochrony obiektu oraz 731 przyjazdy kontrolne patroli grupy interwencyjnej.
Pałac Staszica” Warszawa, ul. Nowy Świat 72 – przedmiotem zamówienia jest ochrona budynku biurowego w którym znajdują się pomieszczenia biurowe, biblioteczne i magazynowe o powierzchni 11 877 m2 usytuowanych na 7 poziomach oraz parking samochodowy na wewnętrznym dziedzińcu budynku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 A do SWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 121 uPzp, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, tj. bezpośredniej ochrony w obiektach, nadzoru nad pracownikami wykonującymi te czynności oraz monitorowania sygnałów alarmowych, natomiast w pozostałym zakresie, tj. podjazdów patroli grupy interwencyjnej dopuszcza udział podwykonawców.
5. Na podstawie art. 95 ust. 1 uPzp Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia, które szczegółowo opisane zostały w OPZ, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207) i aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy. Każda roboczogodzina ochrony musi być wypracowana wyłącznie w ramach umowy o pracę. Powyższy wymóg nie dotyczy grup interwencyjnych.
6. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 uPzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 9 A).
7. Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia 16 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia, tj. kwoty określonej w § 8 ust. 1 umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
8. Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w budynkach objętych zamówieniem w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: cz. 1 - Pałac Staszica: tel. (22) 65-72-841 lub adres e-mail: sekretariat@zdp.pan.pl, cz. 2 - budynek Twarda 51/55: tel. (22) 69-78-916. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

4.2.5.) Wartość części: 184726,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych przez
ocenianą ofertę w ramach poszczególnych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie własną grupą interwencyjną

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia obiektów Polskiej Akademii Nauk, tj.:
Część 2: Budynek przy ul. Twardej 51/55 w Warszawie.
Planowany czas usługi to w okresie 2 lat 17544 roboczogodzin fizycznej ochrony obiektu.
Budynek „Twarda” ul. Twarda 51/55 w Warszawie – przedmiotem zamówienia jest ochrona budynku biurowego w którym znajdują się pomieszczenia biurowe, biblioteczne i magazynowe o powierzchni 7410 m2 usytuowanych na 7 poziomach oraz wewnętrzny ogrodzony parking samochodowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 B do SWZ.
3. Zamawiający nie przewiduje sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
4. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 121 uPzp, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, tj. bezpośredniej ochrony w obiektach, nadzoru nad pracownikami wykonującymi te czynności oraz monitorowania sygnałów alarmowych, natomiast w pozostałym zakresie, tj. podjazdów patroli grupy interwencyjnej dopuszcza udział podwykonawców.
5. Na podstawie art. 95 ust. 1 uPzp Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia, które szczegółowo opisane zostały w OPZ, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2207) i aktów wykonawczych wydanych do tej ustawy. Każda roboczogodzina ochrony musi być wypracowana wyłącznie w ramach umowy o pracę. Powyższy wymóg nie dotyczy grup interwencyjnych.
6. Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 uPzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie umowy (załącznik nr 9 B).
7. Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy od dnia 16 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia, tj. kwoty określonej w § 8 ust. 1 umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
8. Zamawiający w ramach przedmiotowego postępowania umożliwia zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w budynkach objętych zamówieniem w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: cz. 1 - Pałac Staszica: tel. (22) 65-72-841 lub adres e-mail: sekretariat@zdp.pan.pl, cz. 2 - budynek Twarda 51/55: tel. (22) 69-78-916. Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

4.2.5.) Wartość części: 496495,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie będzie równa sumie punktów uzyskanych przez
ocenianą ofertę w ramach poszczególnych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie własną grupą interwencyjną

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 15,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Dotyczy części 1 i 2:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, tj. aktualną (ważną) koncesję na świadczenie usług ochrony osób i mienia, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.1995).
W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada ww. koncesję i zrealizuje usługi ochrony osób i mienia.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie niższą niż: dla części 1 - 180 000 zł, dla części 2 - 450 000 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:

A. [doświadczenie] w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej trzy usługi ochrony osób i mienia trwające przez okres min. 12 miesięcy każda, o wartości co najmniej: dla części 1 - 90 000,00 zł brutto rocznie każda z nich, dla części 2 - 200 000 zł brutto każda z nich.

W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek nie podlega sumowaniu, tzn. że przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wykazać doświadczenie w pełnym zakresie określonym w warunku.

Uwaga:
• w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, faktycznie zrealizowany zakres zamówienia musi spełniać wymagania określone powyżej
• przez jedną usługę rozumie się usługę świadczoną na podstawie jednej umowy
• w przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.
• Zamawiający zwraca uwagę, że korzystanie z zasobów podmiotów trzecich jest dopuszczalne za wyjątkiem wskazanych kluczowych części, które muszą być zrealizowane samodzielnie przez Wykonawcę, co wyklucza możliwość udostępnienia potencjału w postaci doświadczenia.

B. [personel] (dotyczy części 1 i 2):
B.1. dysponuje zespołem, tj. co najmniej 3 osobami, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia jako pracownicy ochrony fizycznej, a każda z osób:
a) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
b) posiada zdolności fizyczne i psychiczne do wykonywania pracy w ochronie, poświadczone aktualnym zaświadczeniem lekarskim. Ze względu na konieczność sprawnego przemieszczania się po chronionym budynku Zamawiający wymaga aby osoby zatrudnione do bezpośredniej ochrony były w pełni sprawne fizycznie.
c) posiada przeszkolenie z zakresu stosowania przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1995) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1681),
d) posiada zaświadczenie o przeszkoleniu BHP i p. poż.,
e) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w ochronie obiektów biurowych

B.2. dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia pełniąc funkcję koordynatora, odpowiedzialnego za organizację i nadzór nad pracownikami ochrony fizycznej, spełniającą następujące wymagania:
a) posiada uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony
b) posiada m.in. 3-letnie doświadczenie zawodowe w ochronie obiektów biurowych

C. [potencjał techniczny] (dotyczy części 1 i 2): posiada stację monitorowania alarmów, umożliwiającą również monitorowanie systemów p-poż., a także posiada co najmniej 4 zmotoryzowane patrole grup interwencyjnych na terenie m.st. Warszawy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 5 pkt 2) SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej
z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokument, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 6 SWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI ust. 6 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w Rozdziale XI ust. 6 SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym, administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia Rozdziale XI ust. 7 SWZ stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) koncesja na świadczenie usług ochrony osób i mienia, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 838)
b) wykaz usług wykonanych (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SWZ);
c) dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
d) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
e) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
a) w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub
b) w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
2. Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (załącznik nr 1 do SWZ).
3. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć za pośrednictwem Platformy:
1) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ) - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym;

2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (w celu potwierdzenia uprawnienia do reprezentowania podmiotu) - chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (np. nr KRS, NIP) - w odniesieniu do Wykonawcy oraz do podmiotu udostępniającego zasoby;

3) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów wskazanych w pkt 2) powyżej;

4) oryginał gwarancji lub poręczenia, w przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;
(w przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, zaleca się, aby dokument potwierdzający dokonanie przelewu został załączony do oferty);

5) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdz. IX ust. 3,
b) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
6) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) zobowiązanie, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 2 SWZ wraz z pełnomocnictwem, jeżeli uprawnienie do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2) powyżej;
b) oświadczenie z pkt 1 podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
część 1 - 2 700 zł, część 2 - 7 400,00 zł.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299 oraz z 2022 r., poz. 807 i 1079).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGK nr:
5811 30101 7002 0146 2942 00 034 z dopiskiem: WADIUM - Usługa ochrony obiektów Polskiej Akademii Nauk, 19/ZP/ZP/2022, część …..
4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać:
1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego);
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwota gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą;
5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. w art. 98 ust. 6 uPzp;
6) adres e-mail poręczyciela/gwaranta, na jaki Zamawiający powinien złożyć oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 uPzp.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo może wynikać z umowy lub innej czynności prawnej. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
4. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania w oparciu o przesłanki określone w Rozdz. VI SWZ. Dokumenty i oświadczenia dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie przewidziane w art. 117 ust. 4 uPzp, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Część 1 - Zmiany umowy zostały określone w § 13 Wzoru Umowy.
Część 2 - Zmiany umowy zostały określone w § 13 Wzoru Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta winna być sporządzona w języku polskim i złożona za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://bsskancelaria.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki z:
- art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 - dalej jako „Ustawa
sankcyjna”).
2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, za wyjątkiem kluczowych zdań, tj. bezpośredniej ochrony w obiektach, nadzoru nad pracownikami wykonującymi te czynności oraz monitorowania sygnałów alarmowych. Podwykonawstwo dopuszczalne jest w zakresie podjazdów patroli grupy interwencyjnej, przy czym podwykonawca musi posiadać ważną, wymaganą przez przepisy prawa, koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia.
3. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw podwykonawców, jeżeli są znani na etapie składania ofert.
4. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, na zasadach określonych w art. 118 uPzp.

Zobacz inne

Prawo