Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gorzów Wielkopolski, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453871/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”
dla zadania pn.: „Posterunek Policji w Słońsku – budowa nowej siedziby
w systemie budownictwa modułowego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210221508

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kwiatowa 10

1.4.2.) Miejscowość: Gorzów Wielkopolski

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-400

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuska.policja.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453871

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00431017/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 10:00

Po zmianie:
2022-11-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 10:15

Po zmianie:
2022-11-30 10:15

Zobacz inne

Prawo