Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453943/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Ochrony Danych Osobowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013049097

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stawki 2

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-193

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225310300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@uodo.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uodo.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea6c5570-6a41-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453943

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00066060/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi wsparcia technicznego oraz konserwacji i aktualizacji dla systemów informatycznych dla Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea6c5570-6a41-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
4. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
5. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na
Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania
w zakładce „Informacje podstawowe”.
6.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Pozostałe informację zawarte są w Rozdziale IX i XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), dalej „RODO”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Może się Pani/Pan kontaktować z nim w następujący sposób - listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący
sposób - listownie na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
iod@uodo.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp oraz Prezes Urzędu Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 17A jako Administrator Danych Osobowych użytkowników Platformy e-Zamówienia, na której Urząd Ochrony Danych Osobowych prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działając pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- Posiada Pan/Pani:
▪ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
▪ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
▪ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Pozostałe informacje odnośnie RODO zawiera Rozdział XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DA.201.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wsparcia technicznego producenta wraz z subskrypcją przez okres 24 miesięcy, tj. od dnia 22 stycznia 2023 r. do dnia 21 stycznia 2025 r. dla dwóch urządzeń FortiGate 200E oraz usługa wsparcia technicznego producenta FortiCare przez okres 24 miesięcy, tj. od dnia 17 stycznia 2023 r. do dnia 16 stycznia 2025 r. dla jednego urządzenia FortiAnalyzer 2000E.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1A do SWZ – Istotne postanowienia umowy oraz w załączniku nr 2A do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

48219100-7 - Pakiety oprogramowania bramowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium:
Cena - 100 %, co stanowi 100 pkt.
Pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do ceny najniższej, zgodnie z poniższym wzorem:
(oferta z ceną najniższą )/(oferta badana ) x 100 = liczba punktów
Końcowy wynik poniższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie dla tworzenia formularzy ESP.
I. Usługa przygotowania e-formularzy na platformie ePUAP
1. Urząd Ochrony Danych Osobowych korzysta z systemu ePUAP m.in. w zakresie przyjmowania korespondencji elektronicznej. Urząd chce udostępnić dodatkowe formularze interaktywne wymagane przepisami prawa.
2. Formularze, które mają zostać wykonane w ramach niniejszego zamówienia będą zawierały około 30 pól, z podstawową walidacją (maski na polach, które można walidować – np. adres e-mail) oraz słownikami.
3. Dla każdego z formularzy Wykonawca będzie musiał przygotować również wzory do publikacji w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) w postaci czterech plików (wyróżnika, schematu, stylu i przykładu) dla każdego
z formularzy.
4. Dostarczone pliki musza przejść walidację na stronie http://walidatorwzorow.pl/ bez ostrzeżeń, niespójności ani błędów.
5. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) usługi modyfikacji elektronicznych formularzy w sytuacji zaistnienia konieczności dokonania zmian oraz usługi tworzenia nowych formularzy, gdy zaistnieją takie potrzeby, w terminie ...*) dni od zgłoszenia zapotrzebowania za pośrednictwem poczty elektronicznej;
2) usługi utworzenia oraz modyfikacji w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian formularzy elektronicznych wraz ze wzorami dokumentów elektronicznych, do publikacji na platformie ePUAP oraz Biznes.gov.pl;
3) usługi wsparcia i doradztwa dla Zamawiającego w zakresie publikacji wzorów dokumentów elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRWDE) oraz formularzy elektronicznych na platformie ePUAP dla e-usług uruchamianych przez Zamawiającego w profilu UODO;
4) usługi usuwania awarii systemu, usterek i defektów , w tym w ramach udzielonej gwarancji;
5) usługi serwisowe świadczone przez wyznaczonych konsultantów Wykonawcy wraz ze szkoleniami pracowników UODO;
6) Help Desk – dostępny w dni robocze UODO w godzinach od 8:00 do 16:00 telefoniczny lub elektroniczny dostęp do konsultantów Wykonawcy.
II. Szczegółowy zakres świadczenia usług konserwacyjnych obejmuje:
1. Bieżącą konserwację systemu i dostosowywanie do przepisów prawa, konserwację mechanizmów definiujących wzory dokumentów zamieszczonych w centralnym repozytorium, o którym mowa w art.19b ust 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na bazie których zdefiniowane zostały formularze elektroniczne do przygotowywania treści korespondencji.
2. Tworzenie nowych bądź wykonywanie modyfikacji istniejących wzorów dokumentów i/lub formularzy wg potrzeb wynikających ze zmian w przepisach prawa.
3. Utworzenie oraz modyfikację formularzy elektronicznych wraz z wzorami dokumentów elektronicznych do publikacji na platformie ePUAP oraz Biznes.gov.pl:
1) Dla uruchamianych e-usług w profilu UODO na platformie ePUAP Zamawiający opracuje opisy formularzy elektronicznych oraz określi reguły walidacji a następnie przekaże je Wykonawcy,
2) Wykonawca w oparciu o otrzymane opisy, o których mowa w pkt powyżej przygotuje komplet plików niezbędnych do publikacji w CRWDE na platformie ePUAP przez Zamawiającego.
4. Świadczenie Zamawiającemu usługi wsparcia i doradztwa w zakresie publikacji wzorów dokumentów elektronicznych w CRD oraz formularzy elektronicznych na platformie ePUAP dla e-usług uruchamianych przez Zamawiającego w profilu UODO. Usługi te będą realizowane przez pięć dni roboczych Urzędu w tygodniu, w godzinach 08:00-16:00 (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy) dwoma sposobami:
1) zdalnie za pośrednictwem: poczty elektronicznej e-mail: (adres email Wykonawcy) oraz telefonicznie : na numer telefonu: (numer telefonu);
2) stacjonarnie na pisemny wniosek Zamawiającego
5. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego całość praw majątkowych do utworu wymienionego w powyższych punktach. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu obejmuje w szczególności pola eksploatacji:
1) wykorzystania w działalności Zamawiającego;
2) utrwalenia;
3) zwielokrotniania określoną techniką;
4) wprowadzania do obrotu;
5) wprowadzania do pamięci komputera;
6) wystawienia;
7) najmu;
8) dzierżawy;
9) udzielania licencji na wykorzystanie.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1B do SWZ – Istotne postanowienia umowy oraz w załączniku nr 2B do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach:
1. Cena – 60 %, co stanowi 60 pkt
Pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do ceny najniższej, zgodnie z poniższym wzorem:
(oferta z ceną najniższą )/(oferta badana ) x 60 = liczba punktów
Końcowy wynik poniższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2. Czas opracowania dokumentów i formularzy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego - 40 %, co stanowi 40 pkt.
liczba zdobytych przez Wykonawcę punktów wyliczona zostanie według zasad określonych w poniższej tabeli:
CZAS ZGŁOSZENIA WAGA KRYTERIUM
do 5 dni roboczych 40 pkt
od 6 dni do 8 dni roboczych 20 pkt
od 9 dni do 12 dni roboczych 10 pkt
powyżej 12 dni roboczych 0 pkt
Czas opracowania dokumentów i formularzy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego należy podać w Interaktywnym Formularzu ofertowym

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas opracowania dokumentów i formularzy od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie techniczne dla systemu IT Manager.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., usługi wsparcia technicznego oraz aktualizacji dla posiadanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych oprogramowania IT Manager z uwzględnieniem posiadanych licencji:
- 340 licencji na Agenta IT Manager,
- 15 licencji na konsolę,
- 200 licencji na urządzenia do inwentaryzacji.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1C do SWZ – Istotne postanowienia umowy oraz w załączniku nr 2C do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryteriach:
1. Cena – 60 %, co stanowi 60 pkt
Pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do ceny najniższej, zgodnie z poniższym wzorem:
(oferta z ceną najniższą )/(oferta badana ) x 60 = liczba punktów
Końcowy wynik poniższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
2. Czas usunięcia usterki - 40 %, co stanowi 40 pkt
W kryterium „Czas usunięcia usterki” nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, liczba zdobytych przez Wykonawcę punktów wyliczona zostanie według zasad określonych poniżej:
CZAS USUNIĘCIA USTERKI WAGA KRYTERIUM
do 4 dni roboczych 40 pkt
od 5 dni do 6 dni roboczych 30 pkt
od 7 dni do 8 dni roboczych 20 pkt
od 9 dni do 10 dni roboczych 10 pkt
od 11 dni do 12 dni roboczych 5 pkt
od 13 dni do 14 dni roboczych 0 pkt
Czas usunięcia usterki należy podać w Interaktywnym Formularzu ofertowym.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas usunięcia usterki

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie dla systemu Antywirusowego oraz dla systemu Antyspamowego.
Opis przedmiotu zamówienia na zakup 24 miesięcznych licencji na usługi wsparcia dla oprogramowania firmy Trend Micro, posiadanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
- Smart Protection for Endpoints, Renew, Government, 251-500 User License - 300;
- InterScan Messaging Virtual Appliance v9,x: Renew, Government, 251-500 User License - 260.
W ramach dostarczonych licencji na wsparcie Wykonawca pomoże Zamawiającemu przy aktualizacji obu programów do najnowszych wersji w poniższych terminach:
• luty/marzec 2023 roku,
• luty/marzec 2024 roku.
Aktualnie posiadane przez Zamawiającego licencje na usługi wsparcia wygasają:
• Smart Protection for Endpoints, Renew, Government, 251-500 User License – 28.02.2023 r.
• InterScan Messaging Virtual Appliance v9,x: Renew, Government, 251-500 User License – 20.02.2023 r.
Zaoferowane przez wykonawcę 24 miesięczne licencje na usługi wsparcia dla oprogramowania firmy Trend Micro rozpoczną się:
• Smart Protection for Endpoints, Renew, Government, 251-500 User License – 1.03.2023 r.
• InterScan Messaging Virtual Appliance v9,x: Renew, Government, 251-500 User License – 21.02.2023 r.
Wykonawca prześle do Zamawiającego na adres e-mailem dif@uodo.gov.pl Certyfikat potwierdzający przedłużenie licencji w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1D do SWZ – Istotne postanowienia umowy
oraz w załączniku nr 2D do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium:
Cena - 100 %, co stanowi 100 pkt.
Pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do ceny najniższej, zgodnie z poniższym wzorem:
(oferta z ceną najniższą )/(oferta badana ) x 100 = liczba punktów
Końcowy wynik poniższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie dla Asseco SoftLab ERP.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. usług wsparcia/asysty obejmujących usługi utrzymania i usługi rozwojowe dla posiadanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych systemu informatycznego Asseco Softlab ERP, do którego Urząd posiada poniższe licencje w ramach wymienionych modułów:
- Asseco ERP Softlab St (Środki Trwałe) – 1 licencja,
- Asseco ERP Softlab Fk (Finanse i Księgowość) – 2 licencje,
- Asseco ERP Softlab Lp (Kadry i Płace), w tym Moduł E-Deklaracje – 6 licencji,
- Asseco ERP Softlab ST Mobile – 1 licencja,
- aplikacja dostępowa WEB – 9 licencji,
- moduł serwerowy WEB – 1 licencja.
2. Usługi wsparcia/asysty obejmować muszą przynajmniej:
- usługi utrzymania mające na celu utrzymanie bieżącej sprawności systemu;
- usługi rozwojowe mające na celu rozwijanie systemu, dostosowanie go do potrzeb Zamawiającego, do zmian w przepisach prawa i zmian technologicznych;
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1E do SWZ – Istotne postanowienia umowy oraz w załączniku nr 2E do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72250000-2 - Usługi w zakresie konserwacji i wsparcia systemów

72260000-5 - Usługi w zakresie oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium:
Cena - 100 %, co stanowi 100 pkt.
Pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do ceny najniższej, zgodnie z poniższym wzorem:
(oferta z ceną najniższą )/(oferta badana ) x 100 = liczba punktów
Końcowy wynik poniższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wsparcie oraz zakup dodatkowych 20 licencji (instancji) dla systemu kopii zapasowych Veeam.
Zakup 24 miesięcznego wsparcia dla oprogramowania firmy Veeam, posiadanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych Backup & Replication Enterprise Plus - 50 Instancji w opcji Annual Production (24/7) Maintenance Renewal (includes 24/7 uplift).
Dodatkowo zakup 20 Instancji dla ww. oprogramowania z 24 miesięcznym wsparciem.
Aktualnie posiadane przez Zamawiającego licencje na usługi wsparcia wygasają 03.12.2022 r.
Wykonawca prześle do Zamawiającego na adres e-mailem dif@uodo.gov.pl plik
z przedłużeniem licencji w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy.
Sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1F do SWZ – Istotne postanowienia umowy
oraz w załączniku nr 2F do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium:
Cena - 100 %, co stanowi 100 pkt.
Pozostałe oferty będą oceniane odpowiednio – proporcjonalnie do ceny najniższej, zgodnie z poniższym wzorem:
(oferta z ceną najniższą )/(oferta badana ) x 100 = liczba punktów
Końcowy wynik poniższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany w umowie będą mogły być dokonywane wyłącznie w zakresie dopuszczonym ustawą Prawo zamówień publicznych, wymagają zgodnej woli Stron oraz zachowania formy zgodnej z obowiązującymi przepisami i treścią niniejszej umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację zamówienia oraz powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jej jednoznacznej interpretacji;
2) w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie mające wpływ na zdolność Strony do wykonywania któregokolwiek ze swoich zobowiązań na mocy niniejszej umowy lub zapobiegające osiągnięciu oczekiwanej wydajności któregokolwiek ze swoich obowiązków, pod warunkiem, że:
a) zdarzenie było zewnętrzne i poza kontrolą Strony powołującej się na siłę wyższą,
b) Strona nie mogła w racjonalny sposób przewidzieć przeszkody i jej następstw ograniczających zdolność do wykonywania swoich zobowiązań w momencie podpisania umowy i w późniejszym okresie,
c) Strona powołująca się na zdarzenie siły wyższej nie mogła racjonalnie uniknąć lub przezwyciężyć przeszkody lub jej skutków. Do zdarzeń siły wyższej należą m.in.: trzęsienia ziemi, epidemie, duże pożary, powodzie, tajfuny, katastrofy morskie, działania podjęte przez organizacje rządowe uniemożliwiające lub opóźniające realizację któregokolwiek ze zobowiązań Strony niniejszej umowy.
3. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, są uprawnieniem Zamawiającego, nie zaś jego obowiązkiem. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w systemie pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-30 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

Zobacz inne

Prawo