Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453955/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja pomieszczeń dla nowego tomografu komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie


Nr ref. 56/KJ/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Szpital Dziecięcy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000297359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niekłańska 4/24

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-924

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@nieklanska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieklanska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja pomieszczeń dla nowego tomografu komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie


Nr ref. 56/KJ/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27d27e3d-6980-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453955

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000816/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja pomieszczeń dla nowego Tomografu Komputerowego w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nieklanska.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wszelką korespondencję do
Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy przekazywać za pomocą Platformy MarketPlanet.
2) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez Wykonawcę powyższego wymogu. Zamawiający nie
przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa
w ust. 7 powyżej. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za brak dostarczenia na maila Wykonawcy informacji z platformy.
Zamawiający informuje, iż wszystkie dokumenty postępowania oraz wszelka korespondencja znajdują się na Platformie
MarketPlanet. Po stronie Wykonawcy jest systematyczne sprawdzanie informacji bezpośrednio na Platformie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie, adres: ul.
Niekłańska 4/24, 03-924 Warszawa;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych
osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nieklanska.pl;
3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (dalej ustawa Pzp) - w odniesieniu do postępowań poniżej progów unijnych oraz na podstawie art. 129 ww. ustawy w
odniesieniu do postępowań powyżej progów unijnych;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z
którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). odbiorcami
danych osobowych Wykonawcy będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; w przypadku zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)
przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje niepodania danych
określa ustawa Pzp;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jak w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP-56/KJ/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych mających na celu przystosowanie pomieszczeń istniejących do montażu tomografu komputerowego (dalej - CT) oraz wykonanie osłon stałych na podstawie projektu dostarczonego przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w ramach zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb instalacji nowego tomografu komputerowego” w Szpitalu Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza w Warszawie. zgodnie z : „Programem funkcjonalno-użytkowym” (PFU) stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przyjmie ofertę do szczegółowego rozpoznania jeżeli:
1) oferta co do treści spełnia wymagania określone w dokumentach zamówienia;
2) z ilości i treści złożonych oświadczeń i dokumentów wynika, iż Wykonawca spełnia warunki formalne określone w SWZ;
3) złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;
4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
1. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi – dla osoby pełniącej funkcje Kierownika budowy.
b) posiadają zdolności techniczne lub zawodowe.
1. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał co najmniej jedna robotę polegającą na modernizacji pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w systemie zaprojektuj i w warunkach czynnego obiektu, w obiekcie zabytkowym, o wartości minimum 800 000,00 zł brutto, wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Dokument z KRK w postaci papierowej musi zostać złożony w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego podpisem kwalifikowanym Wykonawcy. W przypadku składania informacji otrzymanej za pomocą systemu informatycznego e-KRK Wykonawca składa na Platformie wszystkie pliki jakie otrzymał w formacie ZIP, który zawiera plik pdf., plik xml oraz xml.xades. Wykonawca nie podpisuje otrzymanego pliku.

2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415), w celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, samodzielnie pobierze dokumenty dotyczące Wykonawcy i/lub Podwykonawców znajdujące się w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych, pod warunkiem że Wykonawca w ofercie wskaże dane (właściwy rejestr) umożliwiające dostęp do powyższych informacji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych robót zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ
b) wykaz osób pełniących funkcję Kierownika budowy zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ;
c) uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniające do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu – dla osoby pełniącej funkcje Kierownika budowy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zgodnie z SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium, zgodnie z art. 97 ust. 7 uPzp, należy wnieść w jednej z następujących form:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.) (Dz. U. z 2019 r. poz. 836 i 1572)..

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego:

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ
Nr rachunku: : 75 1560 0013 2017 6235 4000 0012
(z podaniem w tytule wpłaty dopisku)
„RZP- 56/KJ/2022”

Wysokość wadium 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych. Jeżeli ofertę składa podmiot zbiorowy w rozumieniu art. 58 uPzp, w ofercie należy:
a. wskazać podmioty (Wykonawców) składające ofertę wspólną (pełne nazwy i adresy
siedzib);
b. wskazać pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców składających wspólną ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przed Zamawiającym albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem wymogów wskazanych w Rozdziale IV ust. 2 pkt 6 lit. a niniejszej SWZ;
c. przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Zamawiający wymaga przedstawienia mu kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Oferta wspólna składana np. przez konsorcjum lub spółkę cywilną musi zawierać dokumenty wskazane w Rozdziale IV ust. 2 pkt 1 niniejszej SWZ (Załącznik nr 3) oddzielnie dla każdego z podmiotów (Wykonawców) ubiegających się wspólnie o zamówienie w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPzp.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
a. ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
b. zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
c. pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej.
5. Oświadczenie dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 7 do SWZ (o ile dotyczy);

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 08:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nieklanska.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy,
Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa MarketPlanet tel.
+48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
2. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835) wykluczeniu podlega wykonawca:
1) Wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) Którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3.
Wykonawca składając ofertę potwierdza, że nie podlega wykluczeniu w oparciu o wyżej wskazane przesłanki.
1) Zamówienie należy wykonać:
- wykonanie dokumentacji projektowej do 6 tygodni od daty zawarcia umowy;
- modernizacja pomieszczeń zakładu diagnostyki obrazowej dla nowego tomografu komputerowego na podstawie wykonanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej w terminie do czterech miesięcy od daty zawarcia umowy, nie później niż do dnia 28.04.20223 roku.
Zamawiający wymaga, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru stanowiącego teren budowy. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach od 08.00 do 14.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym – tel. 22 50 98 379.
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia terenu robót oraz terenu, na który roboty te mogą oddziaływać, jak i samych robót (mienia) (Ubezpieczenie kontraktu) z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość umowy na okres przypadający od dnia przejęcia terenu robót do dnia zakończenia przedmiotu zamówienia.

Zobacz inne

Prawo