Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Klembów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00453996/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Klembów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych i skratek z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Klembów w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Klembów

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy w Klembowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Franciszka Żymirskiego 38

1.5.2.) Miejscowość: Klembów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-205

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: (29) 753-88-00

1.5.8.) Numer faksu: (29) 777-90-85

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@klembow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.klembow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych i skratek z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Klembów w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3b313d3-6b16-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023925/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych i skratek z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Klembów w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: VIII.2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
VIII.2.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu.
VIII.2.3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
VIII.2.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
VIII.2.5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
VIII.2.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
VIII.2.7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@klembow.pl.
VIII.2.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@klembow.pl.
VIII.2.9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
VIII.2.10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip.klembow.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Klembów – Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie, ul. Gen. Franciszka Żymirskiego 38, 05-205 Klembów.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@klembow.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych i skratek z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Klembów w 2023 roku, nr postępowania: ZP.271.1.34.2022, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na mocy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną biorącą udział w postępowaniu danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Osoba, której dane są przetwarzane ma:
1) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
2) prawo do sprostowania danych osobowych z zastrzeżeniem, że nie może to skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
8. Osoba, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.
9. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO),
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.34.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 197128,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III.1. Przedmiotem zamówienia są usługi pn.: Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych i skratek z oczyszczalni ścieków na terenie gminy Klembów w 2023 roku.
III.2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
1) odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości około 250 ton [Mg] w ciągu 12 miesięcy (kod odpadu: 19 08 05) – osad ustabilizowany tlenowo, po mechanicznym odwodnieniu na prasie śrubowo – talerzowej, higienizowany poprzez wapnowanie;
2) odbioru, transportu i zagospodarowania skratek w ilości około 20 ton [Mg] w ciągu 12 miesięcy (kod odpadu: 19 08 01) – generowane są na 2 etapach oczyszczania: na kracie hakowej oraz na sitach. W skład odpadu wchodzą resztki odpadów kuchennych, papiery, drobne opakowania, drewno, korki, żużel, materiały tekstylne, gumowe, tworzywa sztuczne oraz inne odpady. Odpad niehigienizowany, niepłukany;
3) utrzymania czystości i porządku na terenie, z którego będzie korzystał przy wykonywaniu czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy;
4) odbioru i załadunku odpadów w sposób niezakłócający pracy oczyszczalni.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych i skratek z oczyszczalni ścieków o maksymalnej ilości wyszczególnionej powyżej, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), niniejszej umowie oraz złożonej ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.
3. Świadczenie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania ww. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych i skratek będzie się odbywało z Oczyszczalni Ścieków w Klembowie, położonej przy ul. Miłej 15, 05-205 Klembów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości odbieranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych i skratek, wynikających z bieżącej pracy Oczyszczalni Ścieków w Klembowie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stworzenia własnego harmonogramu realizacji zamówienia, uwzględniającego aktualne potrzeby w zakresie wytwarzanych odpadów.
6. Ilość odbieranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych i skratek będzie określona na podstawie ważenia pojazdu.
7. Odbiór odpadów powinien nastąpić w ciągu 24 godzin od zgłoszenia wykonania usługi. Zgłoszenia o gotowości do załadowania osadu na środek transportu będą wykonywane w dni robocze w godzinach 8:00-15:00, przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
8. Podstawienie kontenera do gromadzenia odpadów i skratek oraz transport odpadów leży w gestii Wykonawcy. Dzierżawa pojemnika (kontenera) jest bezpłatna.
9. Załadunek odpadów i skratek do podstawionego przez Wykonawcę kontenera leży w gestii Zamawiającego. Moment załadunku odpadów na środki transportowe Wykonawcy będzie traktowany, jako wydanie odpadu Wykonawcy.
10. Wykonawca zapewni środki transportu niezbędne do realizacji przedmiotu umowy i będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie załadunku odpadu.
11. Wywóz odpadów będzie się odbywał do miejsca przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
12. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów z chwilą ich odebrania.
13. Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych i skratek z oczyszczalni ścieków będzie następować zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 699 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1973 z późn. zm.).
14. Wykonawca oświadcza, że na prowadzenie działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia posiada niezbędne decyzje, wynikające z ustaw nakładających obowiązek posiadania tych dokumentów, a przede wszystkim zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 699 z późn. zm.).
15. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważnych indywidualnych aktów administracyjnych, niezbędnych do należytego wykonania umowy, w szczególności do posiadania aktualnego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie frakcji odpadów określonych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy oraz w zakresie tam wskazanym lub wpisu do właściwego rejestru podmiotów mogących prowadzić działalność w zakresie gospodarowania odpadami będącymi przedmiotem niniejszej umowy, a do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy o odpadach, także aktualnego pozwolenia na transport tych odpadów.
16. Dla każdej partii odebranego odpadu będzie sporządzona Karta Przekazania Odpadu (KPO), a Zamawiający będzie prowadził ewidencje ilości przekazanego odpadu.
17. Karta Przekazania Odpadu stanowi potwierdzenie przekazania odpadu przez Zamawiającego i potwierdzenie przejęcia odpadu do zagospodarowania przez Wykonawcę. Będzie ona wystawiana za pomocą elektronicznego systemu BDO.
18. Karta Przekazania Odpadu sporządzona zostanie w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.
19. Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy poprzez wizję lokalną na terenie Oczyszczalni Ścieków położonej przy ulicy Miłej 15 w Klembowie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513600-2 - Usługi usuwania osadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513700-3 - Usługi transportu osadów

90513800-4 - Usługi obróbki osadów

90513900-5 - Usługi likwidacji osadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: XVIII.1. Kryteria oceny i ich ranga w ocenie:
KRYTERIA OCENY: WAGA
Nr 1 – Cena brutto oferty 60% (60 pkt)
Nr 2 – Termin płatności 40% (40 pkt)

KRYTERIUM NR 1: „Cena brutto oferty” zostanie obliczone wg następującego wzoru:
najniższa zaoferowana cena brutto (C1)
Ilość punktów (K1) = ------------------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena brutto zaoferowana w ofercie badanej (C2)

Z tytułu kryterium „Cena brutto oferty” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt.

KRYTERIUM NR 2 (K2): „Termin płatności” zostanie obliczone wg następującego sposobu:
- 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (0 pkt)
- 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (20 pkt)
- 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT (40 pkt)

Z tytułu kryterium „Termin płatności” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
Ważne: Oferty mające dłuższy niż 21 dni termin płatności zostaną uznane przez Zamawiającego jako oferty z terminem płatności 21 dni i nie otrzymają większej ilości punktów niż 40 pkt.
Ważne: W przypadku braku podania w formularzu oferty terminu płatności, bądź podania terminu krótszego niż 7 dni, takie oferty zostaną uznane przez Zamawiającego jako oferty z minimalnym dopuszczalnym terminem płatności 7 dni i nie otrzymają większej ilości punktów niż 0 pkt.
XVIII.2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ (tj. oferta o najwyższej uzyskanej sumie końcowej punktów), wg poniższego wzoru:
P = K1 + K2
gdzie:
P – suma końcowa punktów złożonej oferty
K1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium Cena brutto oferty
K2 – ilość punktów uzyskanych w kryterium Termin płatności
Maksymalna łączna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca łącznie wynosi 100 pkt.
XVIII.3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert zostało złożonych w takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
IX.3.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.
IX.3.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
1) wymagane przepisami prawa zezwolenia na transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo wpis do rejestru w zakresie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
2) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie transportu i przetwarzania odpadów objętych zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.
IX.3.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100 groszy).
IX.3.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum:
- jedną usługę polegającą na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu komunalnych osadów ściekowych i skratek z oczyszczalni ścieków w ilości całkowitej co najmniej 200 Mg w ciągu 12 miesięcy o minimalnej wartości 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100 groszy) – wraz z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączenie dowodu określającego czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodem, o którym mowa, jest dokument referencji bądź inny dokument wystawiony przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej 1 taborem samochodowym przystosowanym do transportu komunalnych osadów ściekowych i skratek o załadunku ok. 25 Mg, w tym dysponował minimum 3 naczepami o ładowności co najmniej 6 ton każda lub dysponuje minimum 3 kontenerami o pojemności minimum 6 ton każdy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SWZ);
- Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
- Odpis lub informacja z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
- Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1512) – załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100 groszy);
- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 4 do SWZ);
- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 9 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ);
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ);
- Oświadczenie podmiotu udostępniającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 5 do SWZ) – jeżeli dotyczy;
- Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, bądź w przypadku, gdy nie wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych;
- Wymagane przepisami prawa zezwolenie na transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo wpis do rejestru w zakresie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a także wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie transportu i przetwarzania odpadów objętych zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SWZ);
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do SWZ);
- Oświadczenie podmiotu udostępniającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 5 do SWZ) – jeżeli dotyczy;
- Wymagane przepisami prawa zezwolenie na transport, zbieranie lub przetwarzanie odpadów albo wpis do rejestru w zakresie art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a także wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, tj. Bazy Danych o Odpadach (BDO) w zakresie transportu i przetwarzania odpadów objętych zamówieniem, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

X.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
a. Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego (→ Rozdz. X.1.2. lit b);
b. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (→ Rozdz. X.1.2. lit c);
c. Odpisu lub informacji z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (→ Rozdz. X.1.2. lit d);
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
aa. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
bb. nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
X.2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. X.2.1., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
X.2.3. Dokumenty, o których mowa w Rozdz. X.2.1. i Rozdz. X.2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa §12 - "Zmiany w treści Umowy" Projektowanych Postanowień Umowy, które stanowią załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Brak informacji dodatkowych

Zobacz inne

Prawo