Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Konin, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454113/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów - Kuźnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311060783

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Świętojańska 20D

1.5.2.) Miejscowość: Konin

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 243 02 80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdp.konin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.konin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów - Kuźnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1dbc1749-6a4f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454113

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034457/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów - Kuźnica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer
klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa. Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021, ze względu na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie przeglądarki Internet Explorer nie jest zalecane. d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformęzakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Oferta składana elektronicznie musi zostać
podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis
osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 3. Oferta powinna być: a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna zawarta w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-NZ-3302-24/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica w dni robocze od 06:00 do 21:00, w soboty od 06:00 do 18:00, w niedziele i święta od 07:00 do 15:00 i 18:00 do 20:00.
2. Zamówienie obejmuje realizację zadania polegającego na obsłudze przewozów międzybrzegowych promem, w tym:
1) przewóz międzybrzegowy promem z napędem górnolinowym pojazdów mechanicznych, konnych, zwierząt oraz pasażerów w godzinach ustalonych
w harmonogramie
2) utrzymanie w należytym stanie technicznym promu i łodzi towarzyszącej poprzez:
a) naprawy bieżące pokładu drewnianego promu do 20% powierzchni i łodzi towarzyszącej wraz z wymianą desek, belek ograniczających skrajnię pokładu drewnianego – materiałem i sprzętem Wykonawcy,
b) wykonywanie drobnych robót spawalniczych na promie – własnym materiałem i sprzętem,
c) konserwacja rolek i przekładni ślimakowych,
d) bieżącą konserwację liny głównej oraz liny manewrowej,
e) wymianę gum zjazdowych (min. 2 razy w roku),
f) zakup i wymianę liny manewrowej,
g) malowanie coroczne w okresie wiosennym urządzeń zabezpieczających wjazd na prom materiałem i sprzętem Wykonawcy,
h) naprawę podjazdów
3) zabezpieczanie promu i łodzi przed uszkodzeniem w czasie spływu wielkiej wody, powodzi oraz spływu kry i lodu sprzętem i materiałem Wykonawcy
4) utrzymywanie czystości:
a) usuwanie zanieczyszczeń, zamiatanie i mycie pokładu na promie i łodzi sprzętem i materiałem Wykonawcy,
b) zbieranie śmieci, butelek, puszek wraz z wywozem i utylizacją na terenie przyległym do przeprawy promowej,
c) zakup i wymiana worków do koszy,
d) wywóz śmieci i ich utylizacja – do Wykonawcy należy obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających utylizację śmieci
5) regularne wykaszanie traw, chwastów i krzewów po obu stronach rzeki od brzegu rzeki do zapór zabezpieczających wjazd na prom oraz wywóz pozostałości ścinki na składowisko własnym sprzętem i transportem,
6) likwidacja śliskości w okresie zimowym na dojazdach do promu (od barier zabezpieczających do wjazdu na prom) włącznie z promem – sprzęt, transport
i materiał do uszorstniania i likwidacji skutków zimy zapewnia Wykonawca,
7) utrzymanie w należytym stanie budynku zaplecza technicznego,
8) zabezpieczanie promu i łodzi wraz z wyposażeniem zarówno podczas eksploatacji jak i podczas postoju poza godzinami kursowania promu zgodnie z przepisami ustawy o żegludze śródlądowej jak i również przed zniszczeniem i kradzieżą,
9) utrzymywanie oznakowania promu oraz przeprawy promowej,
10) zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich uwag odnośnie bezpieczeństwa przewozu oraz braków lub uszkodzeń w wyposażeniu przeprawy,
11) uczestniczenie w kontrolach wyposażenia urządzeń przeprawowych oraz kontrolach prowadzonych przez Inspektorat Żeglugi Śródlądowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60610000-7 - Usługi transportu promowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium: 60%;
2) Konserwacja liny manewrowej (K) – waga kryterium: 20%
3) Koszenie i odkrzaczanie (O) – waga kryterium: 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Konserwacja liny manewrowej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszenie i odkrzaczanie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje 3 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi uprawnienia do kierowania promem i łodzią w przewozach międzybrzegowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie promem i łodzią w przewozach międzybrzegowych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SWZ (UWAGA - wypełnić i dołączyć tylko w przypadku składnia oferty wspólnej).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w sytuacji gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa.
2) wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia lub uniemożliwiają realizację zamówienia w pierwotnie określony sposób,
3) zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania usług lub nakazuje wstrzymanie usługi z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy.
2. Zmiana postanowień Umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w zakresie zmiany wartości wynagrodzenia jest możliwa w następujących przypadkach i na określonych poniżej zasadach:
1) Zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b, Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
3. Strony dopuszczają również możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku zmiany cen materiałów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja) zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy PZP na następujących zasadach:
1) W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia względem ceny lub kosztów obowiązujących na dzień złożenia oferty, wynagrodzenie Wykonawcy może zostać odpowiednio zwaloryzowane, jeżeli wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej, publikowany przez GUS, uległ w okresie realizacji przedmiotu umowy zmianie o następujący poziom procentowy: poziom minimalny zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia musi wynieść co najmniej 3,5 %;
2) Zmiana Wynagrodzenia zgodnie z powyższymi postanowieniami będzie dopuszczalna nie częściej niż raz na 12 miesięcy obowiązywania Umowy, przy czym początkowy termin uprawniający do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpić może nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy;
3) Maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia nie przekroczy 5 % wartości całkowitego Wynagrodzenia netto określonego w Umowie, w całym okresie jej obowiązywania, a postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu o którym mowa powyżej;
4) Zamawiający przekaże Wykonawcy stanowisko co do złożonego wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o zmianę Wynagrodzenia;
5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyżej określonymi zasadami, zgodnie z art. 439 ust 5 ustawy PZP zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
- przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;
- okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
4. Zmiana postanowień umowy może nastąpić również w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) oraz art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wystąpią okoliczności uzasadniające zastosowanie tych przepisów.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Zobacz inne

Prawo