Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Przeworsk, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454274/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Powiat Przeworski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa komputerów biurkowych z monitorami i oprogramowaniem, dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Przeworski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900252

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 10

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starosta@powiatprzeworsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatprzeworsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa komputerów biurkowych z monitorami i oprogramowaniem, dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb114c1e-6b1d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454274

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023246/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa komputerów biurkowych z monitorami i oprogramowaniem, dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,108949,1fdc0c95e48204680e5dd8cf4253a14a.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,108949,1fdc0c95e48204680e5dd8cf4253a14a.html lub
2) poczty elektronicznej pod adresem e-mail: zamowienia@powiatprzeworsk.pl
z zastrzeżeniem, iż oferta, w tym oświadczenie, o którym mowa w art.125 ust.1 o niepodleganiu wykluczeniu może zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp Zamawiający podaje wymagania techniczne, jakim musi odpowiadać sprzęt komputerowy Wykonawcy, aby móc korzystać z Platformy:
1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Edge
b) Google Chrome,
c) Mozilla Firefox,
d) Opera,
2) Pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
c) włączona obsługa JavaScript
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
e) zainstalowany Acrobat Reader
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email:zamowienia@powiatprzeworsk.pl
Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Przeworski.
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Jagiellońska 10, 37 – 200 Przeworsk, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@powiatprzeworsk.pl.
• firmą podprzetwarzącą dane jest Platforma Zakupowa Logintrade, którego operatorem jest LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-644 Warszawa, ul. Polna 48/11.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art.74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w po-stępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje nie podania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• na podstawie art.15 RODO posiada Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art.17 ust.3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
- na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń o których mowa w art.14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3. Informacja o ograniczeniach stosowania przepisów rozporządzenia 2016/679 RODO:
• na podstawie art. 16 RODO posiada Pan/Pani prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
• na podstawie art. 18 RODO posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZ.272.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów biurkowych z monitorami i oprogramowaniem, dla Starostwa Powiatowego w Przeworsku, w ramach obsługi organizacyjnej Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Przeworskiego.
2. Na przedmiot zamówienia w składa się zakup i dostawa:
a) komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym - w ilości 2 szt.
b) monitorów - w ilości 2 szt.
c) licencji oprogramowania pakietu biurowego 2- licencje.
a także
d) udzielenie przez Wykonawcę gwarancji, zapewnienie serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego na dostarczony sprzęt;
e) dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, został określony w załączniku nr 1 do SWZ- (SOPZ).
4. Zamawiający wymaga minimum 2 letniej gwarancji producenta, na dostarczony sprzęt. Warunki gwarancji zostały określone w SOPZ stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213300-8 - Komputer biurkowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30237000-9 - Części, akcesoria i wyroby do komputerów

48700000-5 - Pakiety oprogramowania użytkowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ad.1) dla kryterium „Cena”– waga 60%
Kryterium ,,Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny całkowitej brutto, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Liczba punktów w będzie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
cena brutto najniższa spośród ofert
niepodlegającej odrzuceniu
Ilość punktów = -------------------------------- x 60 pkt
cena brutto badanej oferty

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów.

Ad.2) dla kryterium ,,Okres gwarancji” - waga 40% zostanie ocenione na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w ofercie okresu gwarancji na dostarczony sprzęt.
Wymagany minimalny okres gwarancji 2 lata.
Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 4 lata.
Ocena w ramach tego kryterium zostanie dokonana zgodnie z poniższą punktacją:
Deklarowany okres gwarancjiilość punktów
2 lata 0 pkt
3 lata 20 pkt
4 lata i więcej 40 pkt

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia lub dokumenty składane razem z ofertą:
1) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ
2) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego, aktualne na dzień składania ofert. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenia, o których mowa składa odpowiednio;
• wykonawca,
• każdy ze wspólników konsorcjum Wykonawców (w przypadku składania oferty wspólnej), oraz każdy ze wspólników spółki cywilnej,
3) Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
a) zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów przy czym poprzez ww. dane należy rozumieć wskazanie przez Wykonawcę w ofercie lub w innych dokumentach załączonych do oferty np. nr KRS, nr NIP, nr REGON lub inny numer dokumentu, wskazanie wydającego urzędu lub organu, lub określony adres internetowy.
b) pełnomocnictwo – W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej , oraz w przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo. (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 składa każdy z wykonawców odrębnie.
4) Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Stosownie do treści art. 455 ust.1 pkt 1 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w zakresie, o charakterze oraz warunkach ich wprowadzenia opisanych niżej:
1) zmiany stawki podatku VAT, poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla towarów, których ta zmiana będzie dotyczyć i zmiany wynagrodzenia brutto wynikającej ze zmiany stawki podatku;
2) gdy zamawiany sprzęt nie jest już dostępny na rynku lub gdy zaprzestano jego produkcji Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy zamiennika. Zamiennik musi mieć, co najmniej takie same parametry jak sprzęt zamawiany lub lepsze. Zmiana sprzętu nie może powodować zmiany ceny. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić propozycję zmiany Zamawiającemu i uzyskać jego akceptację,
3) wprowadzenia do sprzedaży sprzętu zmodyfikowanego/udoskonalonego,
4) gdy opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy spowodowane jest okolicznościami leżącymi poza Wykonawcą m.in. trudności wynikające z przyczyn technicznych lub organizacyjnych dotyczących sprowadzania z zagranicy sprzętu komputerowego.
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi na:
a) konieczność zmiany sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy;
b) okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności czasowe wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego;
c) okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy;
d) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, o ile jego zawarcie wpływa na termin wykonania niniejszej umowy,
6) inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Przetargowej pod adresem https://powiatprzeworsk.logintrade.net/zapytania_email,108949,1fdc0c95e48204680e5dd8cf4253a14a.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

dot. Sekcji V pkt. 5.5) Ogłoszenia:
Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy jedynie w zakresie dotyczącym oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z uwagi, iż Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu

Zobacz inne

Prawo