Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pakosław, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454293/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Pakosław

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Pakosław na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pakosław

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050758

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kolejowa 2

1.4.2.) Miejscowość: Pakosław

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-920

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: j.szymanska@pakoslaw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pakoslaw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454293

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00453939/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.5.9. Adres poczty elektronicznej

Przed zmianą:
j.szymanska@pakoslaw.pl

Po zmianie:
pakoslaw@pakoslaw.pl

Zobacz inne

Prawo