Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Żary, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454305/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Żarski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Modernizacja ciągów komunikacyjnych w DPS Lubsko"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Żarski

1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Inwestycji i Gospodarki Nieruchomosciami

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970777803

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 5

1.4.2.) Miejscowość: Żary

1.4.3.) Kod pocztowy: 68-200

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: 68 4790600

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@powiatzarski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454305

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00441907/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Dom Pomocy Społecznej to jednostka całodobowa przeznaczona dla osób, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Znajduje się kompleksie zabytkowo-pałacowym z XVI wieku otoczony parkiem trzykondygnacyjny, zwany potocznie Zamkiem. Wpisany jest do rejestru zabytków po numerem 315 i podlega ochronie konserwatorskiej. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, winda i podjazdy ułatwiają poruszanie się osobom na wózkach. Jednak wewnątrz budynek wymaga modernizacji ciągów komunikacyjnych, które to zabiegi ułatwią poruszanie się pensjonariuszy po obiekcie. Celem realizacji zadania jest dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, które pozwoli na ich bezpieczniejsze poruszanie się.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji:
a. klatki schodowej lewej (od poziomu -piwnicy do poddasza),
b. holu lewego na parterze,
c. holu lewego na I piętrze,
d. korytarza środkowego na I piętrze,
e. holu prawego na I piętrze między kaplicą a windą.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja składająca się z:
­ projektu budowlanego - załącznik nr 7 do SWZ
­ Decyzji LWKZ z 30.11.2021r. oraz 14.11.2022r.- załącznik nr 10 do SWZ
­ przedmiaru robót stanowiący element pomocniczy- załącznik nr 9 do SWZ
4. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w w/w. dokumentacji, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych w umowie.
5. Zakres robót:
5.1 Klatka schodowa lewa:
­ demontaż ze ścian poręczy z tworzywa sztucznego i drewna,
­ usunięcie powłok malarskich w tym lamperii z farby olejnej,
­ usunięcie zacieków,
­ wymiana tynku zmurszałego na tynk renowacyjny,
­ gruntowanie,
­ wykonanie gładzi gipsowej,
­ malowanie farbą lateksową ścian w kolorze 9295 wg wzornika Keim
Exclusive, sufitów w kolorze 9870,
­ wymiana wykładziny PCV obiektowej na stopniach i spocznikach z
montażem listew,
­ demontaż toru jezdnego krzesełka dla niepełnosprawnych od poziomu I
piętra do poddasza, i ponowny montaż po wykonaniu robót z
uruchomieniem,
­ montaż poręczy z drewna bukowego na wspornikach od poziomu piwnicy
do poziomu I piętra,
­ prace konserwatorskie przy balustradzie schodowej w zakresie usunięcia
wtórnych powłok malarskich, uzupełnienie ubytków struktury drewna
gotowym kitem drzewnym na bazie akrylowej lub winylowej; wykonanie
rekonstrukcji partii mazerunków i retuszu powłok malarskich.
5.2 Hol lewy parter i I piętro:
­ demontaż poręczy z tworzywa sztucznego,
­ usunięcie ze ścian odbojnic z płyty winylowej i narożników PVC
­ skucie płytek klinkierowych przy otworach drzwiowych,
­ usunięcie powłok malarskich w tym lamperii z farby olejnej,
­ gruntowanie,
­ wykonanie gładzi gipsowej,
­ malowanie farbą lateksową ścian w kolorze 9295 wg wzornika Keim
Exclusive, sufitów w kolorze 9870
­ montaż poręczy z drewna bukowego na wspornikach
­ wymiana wykładziny PCV obiektowej z naprawą podłoża i wywinięciem
cokolika na ścianę.
5.3 Korytarz środkowy na I piętrze:
­ przeprowadzenie rozpoznania stratygraficznego nawarstwień malarskich,
wykonanie remontu drzwi drewnianych,
­ usunięcie ze ścian odbojnic z płyty winylowej i narożników PVC,
­ demontaż poręczy z tworzywa sztucznego,
­ usunięcie powłok malarskich w tym lamperii z farby olejnej,
­ gruntowanie,­ wykonanie gładzi gipsowej,
­ malowanie farbą lateksową ścian w kolorze 9295 wg wzornika Keim
Exclusive, sufitów w kolorze 9870,
­ montaż poręczy z drewna bukowego na wspornikach,
­ wymiana wykładziny PCV obiektowej z naprawą podłoża i wywinięciem
cokolika na ścianę.
5.4 Hol prawy między kaplicą a windą na I piętrze:
­ przeprowadzenie rozpoznania stratygraficznego nawarstwień malarskich,
wykonanie remontu drzwi drewnianych,
­ usunięcie ze ścian narożników PVC,
­ usunięcie powłok malarskich w tym lamperii z farby olejnej,
­ gruntowanie,
­ wykonanie gładzi gipsowej,
­ malowanie farbą lateksową ścian w kolorze 9295 wg wzornika Keim
Exclusive, sufitów w kolorze 9870,
­ montaż poręczy z drewna bukowego na wspornikach,
­ wymiana wykładziny PCV obiektowej z naprawą podłoża i wywinięciem
cokolika na ścianę – część wyższa przy kaplicy,
­ wymiana posadzki – część niższa przy windzie w zakresie:
­ skucie płytek podłogowych,
­ wyrównanie podłoży z przygotowaniem pod wykładzinę podłogową,
­ ułożenie wykładziny PCV obiektowej z wywinięciem cokolika na ścianę.
­Zamawiający wymaga, aby roboty prowadzono bezkolizyjne, w sposób zapewniający możliwość funkcjonowania obiektu.

Po zmianie:
1. Dom Pomocy Społecznej to jednostka całodobowa przeznaczona dla osób, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Znajduje się kompleksie zabytkowo-pałacowym z XVI wieku otoczony parkiem trzykondygnacyjny, zwany potocznie Zamkiem. Wpisany jest do rejestru zabytków po numerem 315 i podlega ochronie konserwatorskiej. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, winda i podjazdy ułatwiają poruszanie się osobom na wózkach. Jednak wewnątrz budynek wymaga modernizacji ciągów komunikacyjnych, które to zabiegi ułatwią poruszanie się pensjonariuszy po obiekcie. Celem realizacji zadania jest dostosowanie ciągów komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami, które pozwoli na ich bezpieczniejsze poruszanie się.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie modernizacji:
a. klatki schodowej lewej (od poziomu -piwnicy do poddasza),
b. holu lewego na parterze,
c. holu lewego na I piętrze,
d. korytarza środkowego na I piętrze,
e. holu prawego na I piętrze między kaplicą a windą.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja składająca się z:
­ projektu budowlanego - załącznik nr 7 do SWZ
­ Decyzji LWKZ z 30.11.2021r. oraz 14.11.2022r.- załącznik nr 10 do SWZ
­ przedmiaru robót stanowiący element pomocniczy- załącznik nr 9 do SWZ
4. Oferowane roboty budowlane muszą odpowiadać wymaganiom Zamawiającego, opisanym w w/w. dokumentacji, zgodnie z wszelkimi obowiązującymi aktami prawnymi, właściwymi w przedmiocie zamówienia, i na warunkach zawartych w umowie.
5. Zakres robót:
5.1 Klatka schodowa lewa:
­ demontaż ze ścian poręczy z tworzywa sztucznego i drewna,
­ usunięcie powłok malarskich w tym lamperii z farby olejnej,
­ usunięcie zacieków,
­ wymiana tynku zmurszałego na tynk renowacyjny,
­ gruntowanie,
­ wykonanie gładzi gipsowej,
­ malowanie farbą lateksową ścian w kolorze 9295 wg wzornika Keim
Exclusive, sufitów w kolorze 9870,
­ wymiana wykładziny PCV obiektowej na stopniach i spocznikach z
montażem listew,
­ demontaż toru jezdnego krzesełka dla niepełnosprawnych od poziomu I
piętra do poddasza, i ponowny montaż po wykonaniu robót z
uruchomieniem,
­ montaż poręczy z drewna bukowego na wspornikach od poziomu piwnicy
do poziomu I piętra,
­ prace konserwatorskie przy balustradzie schodowej w zakresie usunięcia
wtórnych powłok malarskich, uzupełnienie ubytków struktury drewna
gotowym kitem drzewnym na bazie akrylowej lub winylowej; wykonanie
rekonstrukcji partii mazerunków i retuszu powłok malarskich.
5.2 Hol lewy parter i I piętro:
­ demontaż poręczy z tworzywa sztucznego,
­ usunięcie ze ścian odbojnic z płyty winylowej i narożników PVC
­ skucie płytek klinkierowych przy otworach drzwiowych,
­ usunięcie powłok malarskich w tym lamperii z farby olejnej,
­ gruntowanie,
­ wykonanie gładzi gipsowej,
­ malowanie farbą lateksową ścian w kolorze 9295 wg wzornika Keim
Exclusive, sufitów w kolorze 9870
­ montaż poręczy z drewna bukowego na wspornikach ­ wymiana wykładziny PCV obiektowej z naprawą podłoża i wywinięciem
cokolika na ścianę
­ montaż nad cokolikiem odbojnic płyt teksturowych wysokości 0,9m
­ montaż narożników ochronnych termoformowalnych na każdym narożniku wypukłym (ścian, ościeży)

5.3 Korytarz środkowy na I piętrze:
­ przeprowadzenie rozpoznania stratygraficznego nawarstwień malarskich,
wykonanie remontu drzwi drewnianych,
­ usunięcie ze ścian odbojnic z płyty winylowej i narożników PVC,
­ demontaż poręczy z tworzywa sztucznego,
­ usunięcie powłok malarskich w tym lamperii z farby olejnej,
­ gruntowanie,­ wykonanie gładzi gipsowej,
­ malowanie farbą lateksową ścian w kolorze 9295 wg wzornika Keim Exclusive, sufitów w kolorze 9870,
­ montaż poręczy z drewna bukowego na wspornikach,
­ wymiana wykładziny PCV obiektowej z naprawą podłoża i wywinięciem cokolika na ścianę.
­ montaż nad cokolikiem odbojnic płyt teksturowych wysokości 0,9m
­ montaż narożników ochronnych termoformowalnych na każdym narożniku wypukłym (ścian, ościeży)
­ wymiana klamek z szyldami na mosiężne stylowe retro

5.4 Hol prawy między kaplicą a windą na I piętrze:
­ przeprowadzenie rozpoznania stratygraficznego nawarstwień malarskich,
wykonanie remontu drzwi drewnianych,
­ usunięcie ze ścian narożników PVC,
­ usunięcie powłok malarskich w tym lamperii z farby olejnej,
­ gruntowanie,
­ wykonanie gładzi gipsowej,
­ malowanie farbą lateksową ścian w kolorze 9295 wg wzornika Keim
Exclusive, sufitów w kolorze 9870,
­ montaż poręczy z drewna bukowego na wspornikach,
­ wymiana wykładziny PCV obiektowej z naprawą podłoża i wywinięciem
cokolika na ścianę – część wyższa przy kaplicy,
­ wymiana posadzki – część niższa przy windzie w zakresie:
­ skucie płytek podłogowych,
­ wyrównanie podłoży z przygotowaniem pod wykładzinę podłogową,
­ ułożenie wykładziny PCV obiektowej z wywinięciem cokolika na ścianę.
­ wymiana posadzki – część niższa przy windzie w zakresie:
- skucie płytek podłogowych,
- wyrównanie podłoży zaprawą samopoziomującą z przygotowaniem pod wykładzinę podłogową,
- ułożenie wykładziny PCV obiektowej z wywinięciem cokolika na ścianę.
­ montaż narożników ochronnych termoformowalnych na każdym narożniku wypukłym (ścian, ościeży)
­ wymiana klamek z szyldami na mosiężne stylowe retro.

­Zamawiający wymaga, aby roboty prowadzono bezkolizyjne, w sposób zapewniający możliwość funkcjonowania obiektu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
W niewielkim stopniu ulegają zamianie zapisy działu IV opis przedmiotu zamówienia SWZ:
pkt. 5.2. Zakresu robót uzupełniono o zapis:
- montaż nad cokolikiem odbojnic płyt teksturowych wysokości 0,9m
­- montaż narożników ochronnych termoformowalnych na każdym narożniku wypukłym (ścian, ościeży)

pkt. 5.3 uzupełniono o zapis:
- montaż nad cokolikiem odbojnic płyt teksturowych wysokości 0,9m
­- montaż narożników ochronnych termoformowalnych na każdym narożniku wypukłym (ścian, ościeży)
­- wymiana klamek z szyldami na mosiężne stylowe retro;

pkt. 5.4 uzupełniono o zapis:
­- wymiana posadzki – część niższa przy windzie w zakresie:
- skucie płytek podłogowych,
- wyrównanie podłoży zaprawą samopoziomującą z przygotowaniem pod wykładzinę podłogową,
- ułożenie wykładziny PCV obiektowej z wywinięciem cokolika na ścianę.
­- montaż narożników ochronnych termoformowalnych na każdym narożniku wypukłym (ścian, ościeży)
­- wymiana klamek z szyldami na mosiężne stylowe retro.
W związku z dokonana zmiana wydłużono termin składnia ofert do 07.12.2022

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-30 09:00

Po zmianie:
2022-12-07 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-30 10:00

Po zmianie:
2022-12-07 10:00

Zobacz inne

Prawo