Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecinek, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454367/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POWIAT SZCZECINECKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczecinku i jego jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT SZCZECINECKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920877

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Warcisława IV 16

1.4.2.) Miejscowość: Szczecinek

1.4.3.) Kod pocztowy: 78-400

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.szczecinek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiatszczecinecki.bip.net.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454367

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00454323/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczecinku i jego jednostek organizacyjnych

Po zmianie:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Szczecinku i jednostek organizacyjnych Powiatu Szczecineckiego

Zobacz inne

Prawo