Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rudna, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454378/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCIACH RUDNA, RYNARCICE I WYSOKIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004058203

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl.Zwycięstwa 5

1.5.2.) Miejscowość: Rudna

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-305

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 746 70 82

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgkim@zgkim.rudna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkim.rudna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DOTYCZĄCEJ MODERNIZACJI STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCIACH RUDNA, RYNARCICE I WYSOKIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a671c19d-6b1d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454378

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ ; http://zgkim.rudna.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl oraz poczty elektronicznej (e-mail: zgkim@zgkim.rudna.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”
- Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
- Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
- Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: zgkim@zgkim.rudna.pl
- Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w pkt 9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub cyfrowo odwzorowanych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415 ze zm.).
- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji musi zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą Pzp.
2. Administrator danych osobowych: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudnej, Plac Zwycięstwa 5, 59-305 Rudna, tel. 76 746 70 84.
3. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1. Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
3. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
4. art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
6. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych),
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, po tym czasie będą przetwarzane przez okres wymagany przez odrębne przepisy obowiązującego prawa.
8. Posiada Pani/Pan prawo:
1. Prawo żądania dostępu do danych(w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu).
2. Prawo żądania sprostowania danych (wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).
3. Prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
13. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WWK.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie trzech odrębnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla trzech Stacji Uzdatniania Wody (SUW), w miejscowościach: Rudna, Rynarcice i Wysokie.
2. Przedmiotowe dokumentacje projektowo-kosztorysowe winny obejmować co najmniej następujący zakres prac modernizacyjnych Stacji Uzdatniania Wody (SUW):

I. SUW Wysokie
A) Projekt instalacji elektrycznych, automatycznego sterowania oraz zdalnego monitoringu
SCADA.
- wymiana szafy sterowniczej pracującej w systemie sterowania cyfrowych urządzeń radiowych działających w sieciach IP z możliwością:
- zdalne sterowanie ujęć głębinowych
- zdalny pomiar poziomu lustra statycznego i dynamicznego zwierciadła
- pomiar prądu pompy głębinowej
- pomiar przepływu wraz z odczytem wskazań przepływomierza ujęcia
- pomiar ciśnienia pracy pompy głębinowej.
B) Projekt budowy zbiornika retencyjnego wody pitnej wraz z niezbędnymi rurociągami w celu włączenia go do systemu zasilania SUW Wysokie.
C) Projekt modernizacji zestawu pompowego w SUW
D) Projekt systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu w SUW

II. SUW Rudna
A. Projekt wymiany kabla zasilającego biegnącego do pompy zalewowej zestawu sieciowego znajdującej się w komorze podziemnej pompy i montażu falownika w szafie sterowniczej.
B. Projekt zdalnego monitoringu systemu SCADA
C. Projekt naprawy zbiorników (częściowo zagłębione w gruncie) służące do gromadzenia wody czystej przeznaczonej do spożycia. Naprawa struktury wewnętrznych powierzchni betonowych mających bezpośrednią styczność z wodą do picia.
D) Projekt systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu w SUW


III. SUW Rynarcice

A. Projekt instalacji elektrycznych, automatycznego sterowania oraz zdalnego monitoringu SCADA,
- wymiana szafy sterowniczej
- zdalne sterowanie ujęciem głębinowych
- zdalny pomiar poziomu lustra statycznego i dynamicznego zwierciadła
- pomiar prądu pompy głębinowej
- pomiar przepływu wraz z odczytem wskazań przepływomierza ujęcia
- pomiar ciśnienia pracy pompy głębinowej.
B) Projekt modernizacji zestawu pompowego w SUW,
C) Projekt modernizacji układu napowietrzania wody surowej,
D) Projekt systemu monitoringu wizyjnego i kontroli dostępu w SUW

3. Zakres prac projektowych obejmuje m.in.:
a) pozyskanie i zaktualizowanie mapy do celów projektowych (jeżeli będą wymagane),
b) wykonanie badań geotechnicznych w zakresie niezbędnym do rozpoznania warunków gruntowych, (dot. budowy zbiornika wody pitnej ),
c) opracowanie branżowych projektów wykonawczych - 3 egz.,
d) opracowanie projektu budowlanego sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami zawierającymi wszystkie opinie i uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - 4 egz.,
e) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, które określać będą parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów przewidzianych w dokumentacji projektowej - 3 egz.,
f) opracowanie przedmiarów robót dla wszystkich branż w oparciu o SST z określeniem kodów CPV - 3 egz.,
g) opracowanie kosztorysu inwestorskiego w oparciu o aktualną bazę cen np.(SEKOCENBUD) SST z określeniem kodów CPV - 2 egz.,
h) uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii wymaganych przepisami prawa niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę,
i) złożenie w imieniu Zamawiającego do właściwego organu architektoniczno-budowlanego kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót z niezbędną dokumentacją projektową oraz wszelkimi uzgodnieniami, opiniami, pozwoleniami w celu uzyskania prawomocnego zezwolenia na realizację robót budowlanych objętych zakresem dokumentacji projektowej,
j) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (wszystkie branże wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi) - 3 egz. na nośniku elektronicznym w formacie pdf wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich, w 1 egz. na nośniku elektronicznym w formacie ath i pdf,
k) projekt budowlany powinien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
l) projekty wykonawcze, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
3.1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
4. Warunki szczegółowe:
1) Zamawiający wymaga zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; czynności związane z opracowaniem przedmiarów i kosztorysów inwestorskich.
A) Warunek dotyczący zatrudnienia nie dotyczy ofert składanych przez Projektantów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy samodzielnie realizują przedmiotowe zamówienie.
B) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, uprawnia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań, został określony we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SWZ.
2) Projektant jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
3) Projektant jest także zobowiązany do udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców, a także zainteresowane strony na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w trakcie prac, którego przedmiotem będzie realizacja robót
na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot zamówienia – w terminie 2 dni od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego.
4) Jeżeli na etapie procedury dotyczącej wyboru Wykonawcy robót budowlanych objętych dokumentacją projektową bądź ich realizacji wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania równoważnego, wykonawca będzie zobowiązany do oceny czy te rozwiązanie jest równoważne faktycznie z projektowanym. Jeżeli jest równoważne to wykonawca jest zobowiązany do zaakceptowania takiego rozwiązania równoważnego.
5. Dokumentację projektową można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli nie wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny’’.
6. Zgodnie z art. 99 ust. 6 ustawy Pzp jeżeli przedmiot zamówienia objęty niniejszym zamówieniem został opisany w sposób w którym mowa w pkt 7 powyżej, wykonawca winien w dokumentacji projektowej wskazać kryteria stosowane w celu oceny tej równoważności.
7. Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 36 miesięcy liczone od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust.1  pkt 7) ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający, przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie się kierował następującymi kryteriami:

a. Kryterium 1: cena - 60%,
a. Kryterium 2: termin płatności - 40%.

CENA

Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną brutto obliczoną przez Wykonawców w oparciu o zapisy SWZ. Ilość punktów przyznanych w ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem:

cena brutto najniższa
z pośród badanych ofert
X
max ilość punktów możliwych
do otrzymania (wg wagi kryterium
tj. x 60,00 pkt)
cena brutto oferty badanejPrzyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
W kryterium nr 1 można uzyskać maks. 60,00 pkt.

TERMIN PŁATNOŚCI

1. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi – 40,00. Ilość punktów przyznana
w ofercie w tym kryterium zostanie określona zgodnie z poniższymi zapisami:
- zaoferowanie przez Wykonawcę wymaganego terminu bez zmian (tj. zaoferowanie
14 dni) – Wykonawca otrzyma 0,00 pkt,
- zaoferowanie przez Wykonawcę wydłużenia wymaganego terminu o 7 dni
(tj. zaoferowanie 21 dni) – Wykonawca otrzyma 20,00 pkt,
- zaoferowanie przez Wykonawcę wydłużenia wymaganego terminu o 14 dni
(tj. zaoferowanie 28 dni) – Wykonawca otrzyma 40,00 pkt.

UWAGA: Wykonawca składając ofertę w pkt 7 formularza ofertowego (załącznik nr 1
do SWZ) zobowiązany jest do wyboru terminu płatności. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym w pkt 7 w tabeli, wybranego terminu płatności w dniach,
tj. nie postawi przy nim znaku „x” lub postawi w tabeli więcej niż jeden „x”, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje termin płatności bez zmian wynoszący 14 dni.
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności krótszy niż minimalny tj. zaoferuje mniej niż 14 dni to oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
W kryterium nr 2 można uzyskać maks. 40,00 pkt.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0,00 pkt do 100,00 pkt w oparciu o łączną wagę kryteriów równą 100 %. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (Kryterium nr 1 + Kryterium nr 2).
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli:
A) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie w ramach jednej umowy co najmniej jedno (1) zamówienie (usługi), które polegało na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę, modernizację lub rozbudowę stacji uzdatniania wody.
B) dysponuje osobą, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowanych obiektów, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
3. W odniesieniu do warunku, o którym mowa w pkt 2.1) lit. A niniejszego Rozdziału SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Zamawiający, na postawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, obejmują:
1) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane - zgodnie z załącznikiem 3 do SWZ.
2) dowody określające czy te usługi (wykazane w załączniku nr 3 do SWZ) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
3) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do SWZ.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 i 3 SWZ.
6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
7. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SWZ;
2) oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 i 3 SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ;
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz oświadczenie tego podmiotu, o którym mowa w pkt 2) powyżej (jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie Wykonawców składających ofertę wspólnie – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6. Ofertę oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, zamieścić na wzorach formularzy określonych w załącznikach do SWZ.
7. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty winno być załączone pełnomocnictwo, które winno być w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi do realizacji których te zdolności są wymagane,
4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (wzór – załącznik nr 6 do SWZ).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy – stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.
2. Umowa oraz wszelkie zmiany wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wydłużenie terminu realizacji umowy możliwe jest w drodze pisemnego aneksu do umowy.
5. Strony przewidują możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone jego dotrzymanie w następujących przypadkach:
a) przekroczenia przez organy administracji lub gestorów sieci określonych przez prawo terminów wydania zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., jeżeli nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
b) wystąpienia niezależnych od stron okoliczności powodujących, iż jej realizacja w pierwotnie określonym terminie okaże się niemożliwa;
6. Strony przewidują możliwość zmiany zapisów umowy m. in. w następujących przypadkach:
a) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług na przedmiot umowy wówczas cena brutto określona w umowie za okresy realizacji umowy przypadające po wprowadzeniu zmienionej stawki podatku VAT ulegnie w taki sposób, aby cena netto pozostała niezmieniona;
b) zmiany danych Strony umowy,
c) zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wzór – załącznik nr 2 do SWZ) względem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 122 ustawy Pzp jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na podmiotów udostępniającego zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

Zobacz inne

Prawo