Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bedlno, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454498/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA BEDLNO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk nad Bzurą w Szewcach Nadolnych. Szewce Nadolne 14. 99-311 Bedlno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BEDLNO

1.2.) Oddział zamawiającego: GMINA BEDLNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015543

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 24

1.4.2.) Miejscowość: Bedlno

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-311

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugbedlno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bedlno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454498

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00435591/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 08:30

Po zmianie:
2022-11-28 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 09:00

Po zmianie:
2022-11-28 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-25

Po zmianie:
2022-12-28

Zobacz inne

Prawo