Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454533/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi opieki serwisowej oprogramowania SIMPLE ERP oraz XPIMER w zakresie posiadanych przez Zamawiającego licencji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530512391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wincentego Witosa 26

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-401

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774520114

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: alicja.samek@usk.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi opieki serwisowej oprogramowania SIMPLE ERP oraz XPIMER w zakresie posiadanych przez Zamawiającego licencji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e5b69e7-6b28-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454533

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023351/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Opieka serwisowa oprogramowania Simple

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://usk-opole.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://usk-opole.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: :Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych zapośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz dokomunikacji wynosi 150 MB. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania
dokumentówelektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przyużyciu Platformy Przetargowej. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania
danychCzas zapisywanyjest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to
czas, w którym zostaniepotwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku
wybrania opcji złożeniaoferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link
dostępny w wiadomościmailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc
niezalogowanym na Platformiezakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail
wskazany w formularzu w ikonę „Złóżofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie
Przetargowej, czas przekazania danychjest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę
Przetargową. Oferta oraz inne dokumenty powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny z siedzibą w Opolu, Al. W. Witosa 26, 45 – 401
Opole.
2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres
e-mail:iod@usk.opole.pl; telefon: 77 45 20 796 lub pisząc na adres naszej siedziby wskazany
w pkt. 1.
3. Cele i czas przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego np. nazwa, numer prowadzonym w trybie podstawowym DZP/2-23/233/118/2022.
Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ujawnienie danych osobowychAdministrator może ujawnić dane osobowe w przypadku podjęcia postępowania przez
administratora zgodnie z obowiązkiem lub
uprawnieniami przysługującymi administratorowi wynikającymi z przepisów prawa.
5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest:
1) wypełnienie obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (art. 6 ust 1 lit c RODO) zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności z ustawą – Prawo zamówień publicznych.
6. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 7

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/2-23/233/134/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie obejmuje:
1) Opiekę konserwacyjną i serwisową dla 55 licencji (równoczesnych operatorów SIMPLE.ERP) na aplikację w zakresie następujących modułów produktu:
SIMPLE.ERP – FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
SIMPLE.ERP – MAJĄTEK TRWAŁY
SIMPLE.ERP – OBRÓT TOWAROWY
SIMPLE.ERP – PERSONEL
SIMPLE.ERP – INFO
SIMPLE.ERP – ePIT
SIMPLE.ERP – JPK
SIMPLE.ERP – Sprawdzanie VAT
SIMPLE.ERP - PPK
SIMPLE.ERP – eSprawozdania
SIMPLE.ERP – eZLA
oraz niżej wymienionych indywidualnych modyfikacji zaimplementowanych u Zamawiającego:
- Raport wg nr inwentarzowego z podsumowaniem nr inwentarzowego po 10 miejscach;
- Raport z planu amortyzacji z podsumowaniem nr inwentarzowego po 10 miejscach;
- Skrypt podpowiadający nr kolejny licznika dla grupy GUS w celu wprowadzenia nr inwentarzowego;
- Automatyczne wygenerowanie dokumentów likwidacji dla system amortyzacji podatkowej po amortyzacji;
- Grupowa zmiana konta firmy w przelewach ERP;
- Okno do wyboru produktu;
- Wydruk należności i zobowiązań wymagalnych wg. cech kontrahentów;
- Filtrowanie listy not po korekcie należności, z której powstała nota;
- Przeniesienie danych z repozytorium do uwag noty należności;
- Przeliczenie not do wybranego terminu płatności;
- Skrypt przed sprawdzeniem dekretu, który zaktualizuje identyfikator i treść pozycji;
- Raporty z dokumentów Rozchodów Wewnętrznych;
- Import do faktur sprzedaży w ERP e-faktur XML;
- Modyfikacja raportu bilansu- zmiana i ukrycie wskazanych pól;
- Generowanie dokumentu rozchodu wewnętrznego z dokumentu dostawy;
- Bilans- wydruk sprawozdania;
- Generowanie dokumentu dostawy z umowy;
- Modyfikacja wydruków-Rachunek Zysków i Strat;
- Modyfikacja wydruków-Rachunek Zysków i Strat, kolejne zmiany
- obszarów dostarczonych na potrzeby implementacji zarządzania czasem pracy personelu medycznego (XPIMER).
2) Opiekę serwisową w wymiarze min 25 godzin miesięcznie (300 godzin do wykorzystania w okresie trwania umowy). Opieka ta może być realizowana zdalnie lub w siedzibie Zamawiającego. W ramach umowy serwisowej Wykonawca zobowiązuje się do dwóch wizyt serwisanta w siedzibie Zamawiającego, w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego w okresie trwania umowy (audyt oprogramowania SIMPLE.ERP i modyfikacji pod względem wydajnościowym).

4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość godzin w pakiecie serwisowym

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy błędu krytycznego

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas naprawy błędu normalnego

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy także:
1) w zakresie terminu obowiązywania umowy w następujących sytuacjach:
a) wystąpienia przyczyn, z powodu których niemożliwe będzie wykonywanie przez Wykonawcę jego zobowiązań w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
b) gdy wystąpi brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy z powodu niedopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania przez uprawniony organ wykonywania przedmiotu umowy, z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności,
c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy;
2) w zakresie zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego – w takim przypadku, zmianie ulega cena jednostkowa brutto asortymentu objętego przedmiotem umowy, a cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian (Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianach stawek podatku VAT w terminie nie dłuższym, niż 3 dni roboczych od daty opublikowania stosownego aktu prawnego).
3. Przez siłę wyższą rozumie się wyjątkowe zdarzenie:
1) o charakterze zewnętrznym, na które Strona powołująca nie miała i nie ma wpływu;
2) niemożliwe do przewidzenia, przeciw któremu Strona powołująca nie mogła się zabezpieczyć przed zawarciem niniejszej umowy;
3) niemożliwe do zapobieżenia, którego Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub przezwyciężyć przy zastosowaniu normalnych środków ostrożności i dostępnych rozwiązań technologicznych;
4) którego nie można uznać za wywołane przez drugą Stronę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://usk-opole.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

Zobacz inne

Prawo