Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sochaczew, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454581/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA SOCHACZEW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA GMINY SOCHACZEW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2023-2025

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SOCHACZEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148526

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 115

1.5.2.) Miejscowość: Sochaczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 0468642600

1.5.8.) Numer faksu: 0468642602

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminasochaczew@sochaczew.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sochaczew.org.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA GMINY SOCHACZEW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH NA LATA 2023-2025

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-420bfed4-6991-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454581

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032848/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA GMINY SOCHACZEW I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNIE FUNKCJONUJĄCYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek nale-ży przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnie-niu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane". Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczo-nego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu skła-dania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Plat-formy Zakupowej. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasada-mi korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wyma-gany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załą-czyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnow-szej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0 Włączona obsługa JavaScript;Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku do-stępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 10. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Wójt Gminy Socha-czew
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną na adres obrona-cywilna@sochaczew.org.pl
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego -
4) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podej-mowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
5) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
b) na podstawie art. 16 rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od admini-stratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobo-wych, gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy rozporządzenia 2016/679;
6) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 roz-porządzenia 2016/679;
c) na podstawie art. 21 rozporządzenia 2016/679 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób fizycznych jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679.
11. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu, w tym również obowiązków wynikających z rozporządzenia 2016/679, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia 2016/679 nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 rozporządzenia 2016/679).
12. Wykonawca jest obowiązany wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia 2016/679.
13. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia 2016/679 oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z ubieganiem się wykonawcy o udzielenie zamówienia w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia 2016/679. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym wykonawca składa w ofercie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: D.271.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 01 – Ubezpieczenie mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialno-ści cywilnej
a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
c) Ubezpieczenie szyb
d) Ubezpieczenie maszyn budowlanych
e) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzona działalnością i użytkowanym mienia
f) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena”
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
Cena najtańszej ważnej oferty
Cn = ---------------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – liczba punktów w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena”= 80%
Kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne”
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie formularza (załącznik nr 7 do SWZ) zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy poszczególnych klau-zulach. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą przyznawane. Maksymalną liczbę „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wyko-nawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień. Liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
Imp
Pp = ---------------------------------- × Kp × Wk
100 pkt
gdzie:
Pp – liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne”
Imp – liczba „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodat-kowe fakultatywne
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne” = 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 02 – Ubezpieczenie pojazdów
a) Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
b) Ubezpieczenie autocasco
c) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
d) Ubezpieczenie assistance

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66514110-0 - Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena”
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
Cena najtańszej ważnej oferty
Cn = ---------------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej
gdzie:
Cn – liczba punktów w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena”= 80%
Kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne”
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne”, zostanie dokonana na podstawie formularza (załącznik nr 8 do SWZ) zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” punktów, określonych przy poszczególnych klau-zulach. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą przyznawane. Maksymalną liczbę „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wyko-nawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień. Liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
Imp
Pp = ---------------------------------- × Kp × Wk
100 pkt
gdzie:
Pp – liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne”
Imp – liczba „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodat-kowe fakultatywne
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne” = 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 03 – Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 22.3.3.1 Kryterium „Cena”
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:
Cena najtańszej ważnej oferty
Cn = ---------------------------------------- × Kp × Wc
Cena oferty badanej

gdzie:
Cn – liczba punktów w kryterium „Cena”
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 90%
22.3.3.2 Kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne”
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne”, zostanie dokonana na podsta-wie formularza (załącznik nr 9 do SWZ) zawartego w złożonej ofercie, z przyznaniem oce-nianej ofercie „małych” punktów, określonych przy poszczególnych klauzulach podanych poniżej. Punkty „małe” za warunki pośrednie (zmodyfikowane przez wykonawców) nie będą przyznawane. Maksymalną liczbę „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego wyko-nawcy, który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe fakultatywne, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień. Liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne” zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

Imp
Pp = ---------------------------------- × Kp × Wk
100 pkt
gdzie:
Pp – liczba punktów w kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne”
Imp – liczba „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodat-kowe fakultatywne
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe fakultatywne” = 10%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule dodatkowe fakultatywne

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

8.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
8.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 u.p.z.p. oraz art. 109 ust 1 pkt 4 u.p.z.p.
8.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 112 ust. 2 pkt 2 i w art. 114 u.p.z.p., dotyczące posiadania odpowiedniego zezwolenia, licencji, koncesji lub wpisu do reje-stru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia usług ubez-pieczeniowych w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Za-mawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadze-nie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. z 2020 r. poz. 895 z późn. zm.) – potwierdzenie speł-nienia warunku zgodnie z zapisami pkt 12 SWZ PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zgodnie z art. 125 ust. 1 u.p.z.p., do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wy-kluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zama-wiającego we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ
2) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zgodnie z art. 125 ust. 1 u.p.z.p., do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wy-kluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zama-wiającego we wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj, zakres i warunki wprowadzenia zmian umowy określone w załącznikach do SWZ - Wzór umowy - dla każdej część odrębne

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminasochaczew.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Zobacz inne

Prawo