Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zduńska Wola, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454624/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Zduńska Wola

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zagospodarowanie terenu przy ul. Stefana Okrzei poprzez budowę miejsc postojowych - etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Zduńska Wola

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934424

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stefana Złotnickiego 12

1.4.2.) Miejscowość: Zduńska Wola

1.4.3.) Kod pocztowy: 98-220

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: 438250229

1.4.8.) Numer faksu: 438250202

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zdunskawola.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdunskawola.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454624

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00424785/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00005412/23/P

Po zmianie:
2022/BZP 00005412/24/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 10:00

Po zmianie:
2022-11-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 10:30

Po zmianie:
2022-11-28 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-24

Po zmianie:
2022-12-27

Zobacz inne

Prawo