Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Białystok, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454642/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SP ZOZ WSPR w Białymstoku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
EOP.332.29.22 Dostawa papierów do defibrylatorów Corpuls i Lifepak 12/15

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SP ZOZ WSPR w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050622576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poleska 89

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-874

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wspr.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

EOP.332.29.22 Dostawa papierów do defibrylatorów Corpuls i Lifepak 12/15

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20571365-672d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454642

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015141/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Elektrody wielofunkcyjne i papiery do defibrylatorów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/; http://pogotowie.bialystok.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania ofert oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp uwzględniające podstawy wykluczenia z art. 7 ust 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust 1. Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania.
9. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
10. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pośrednictwem tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postepowania tj. EOP.332.29.22.
11. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@wspr.bialystok.pl .
12. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
Katarzyna Zalewska, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl;
Walentyna Dziemiańczuk, adres e-mail: przetargi@wspr.bialystok.pl.
Pozostałe informacje zawiera SWZ udostępniona na stronie prowadzonego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone w SWZ wymagania, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj:
1. próbek asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Formularz cenowy po 1 sztuce:
a) Próbki muszą być identyczne jak oferowane wyroby.
b) Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania wyżej wskazanych próbek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
c) Każda próbka powinna być oznaczona. Próbki powinny być zapakowane w jednostkowe opakowania handlowe. Wykonawca powinien umieścić próbki w zamkniętym opakowaniu zbiorczym (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą Wykonawcy. Do opakowania należy dołączyć spis próbek z podaniem producenta i numerem katalogowym.
d) Komisja Przetargowa sprawdzi, czy zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ, porównując próbki z treścią Załącznika nr 1 do SWZ. Niezgodność próbek z ww. treścią spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
e) Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale XVII.
f) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
g) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: SP ZOZ WSPR w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@wspr.bialystok.pl tel. 85 663 73 01;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Odbiorcami danych będą również podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Jednocześnie informujemy, że posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EOP.332.29.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papierów do defibrylatorów Corpuls i Lifepak 12/15, szczegółowo wyspecyfikowanych w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia-Formularz cenowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 33140000-3 - Materiały medyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141000-0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
CENA OFERTOWA – waga 60%
liczona wg wzoru:
Cof = (Cmin / Cofbad) x 100 % ) x 0,60
gdzie:
Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,
Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

TERMIN DOSTAWY (Dof) - liczony od daty złożenia zamówienia - waga 40%
Wykonawca w tym kryterium może uzyskać:
- zaoferowany termin dostawy 1 dzień roboczy – 40 pkt
- zaoferowany termin dostawy 2 dni robocze– 20 pkt
- zaoferowany termin dostawy 3 dni robocze – 10 pkt
- zaoferowany termin dostawy 4 dni robocze – 0 pkt
Z tym, że najdłuższy możliwy termin wynosi 4 dni robocze. Termin dostawy należy podać w pełnych dniach.

Minimalny, wymagany przez Zamawiającego termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy. Maksymalny termin dostawy to 4 dni robocze. W przypadku podania przez Wykonawcę terminu dostawy dłuższego niż 4 dni robocze lub nie wskazania terminu, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ. Za dni określone powyżej uważa się dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt, sobót i niedziel.

W przypadku oznaczenia przez Zamawiającego w zamówieniu dostawy jako „pilnej”, Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawę w terminie 1 dnia roboczego od chwili złożenia zamówienia (w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu oferty, terminu dostawy dłuższego niż 1 dzień).

Łączna liczba punktów jaka otrzyma oferta będzie obliczona wg wzoru:

SUMA = Cof + Dof

Zamawiający przeliczy liczbę uzyskanych procentów na punkty, zgodnie z zasadą 1% = 1 punkt.
2. Najkorzystniejsza oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w Pzp oraz SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium wskazanym w punkcie 1 spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu. Oferta ta zostanie uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów.
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Oferty dodatkowe nie mogą zawierać cen wyższych niż uprzednio.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy składania podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy składania podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone w SWZ wymagania, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj:
1. próbek asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Formularz cenowy po 1 sztuce:
a) Próbki muszą być identyczne jak oferowane wyroby.
b) Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 i ust 2 Pzp Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej i wymaga przekazania wyżej wskazanych próbek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
c) Każda próbka powinna być oznaczona. Próbki powinny być zapakowane w jednostkowe opakowania handlowe. Wykonawca powinien umieścić próbki w zamkniętym opakowaniu zbiorczym (kartonie, torebce foliowej, kopercie itp.), oznakowanym nazwą Wykonawcy. Do opakowania należy dołączyć spis próbek z podaniem producenta i numerem katalogowym.
d) Komisja Przetargowa sprawdzi, czy zaoferowane wyroby spełniają wszystkie wymagania określone w SWZ, porównując próbki z treścią Załącznika nr 1 do SWZ. Niezgodność próbek z ww. treścią spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp.
e) Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w Rozdziale XVII.
f) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
g) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Próbki asortymentu określonego w Załączniku nr 1 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – Formularz cenowy po 1 sztuce

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w umowie w stosunku do treści oferty w zakresie:
a) zmiany składki podatku VAT.
b) pojawienie się na rynku wyrobu (materiałów medycznych) o lepszych parametrach.
2. Zmiany określone w ust. 1 nie mogą prowadzić do wzrostu ceny jednostkowej czy wartości umowy oraz być niekorzystne dla Zamawiającego.
3. Zgodnie z art. 439 Ustawy Pzp, wynagrodzenie wykonawcy określone w § 4 ust. 2 może ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z poniższymi zasadami:
a. jako podstawę maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 2 przyjmuje się zmianę kwartalnego wskaźnika ogłaszanego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w kwartale (CPI);
b. zmiana wynagrodzenia możliwa jest nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy obowiązywania umowy i będzie dotyczyła dostaw, które będą zrealizowane po dacie złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia przez zainteresowaną Stronę;
c. poziom zmiany cen materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 8 pkt. proc.:
- pierwsza waloryzacja -w stosunku do Wskaźnika ogłoszonego dla kwartału i roku, w którym zawarto Umowę,
- kolejna waloryzacja – w stosunku do wskaźnika będącego podstawą poprzedniej waloryzacji;
d. zmiana (obniżenie lub wzrost) ww. wskaźnika powyżej progu określonego w punkcie c. uprawnia strony do zmiany wynagrodzenia wykonawcy w takiej samej proporcji, w jakiej zmianie uległ ww. wskaźnik;
e. maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia, nie może przekroczyć 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust.2 Umowy za wykonanie Przedmiotu Umowy;
f. postanowień umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 3 pkt. e.;
g. jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2 jest dzień otwarcia ofert;
h. wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego o wprowadzenie zmian określonych w ust. 3 wymaga uzasadnienia, w tym wykazania stosownymi dokumentami zaistnienia podstaw do zmiany Umowy. Zamawiający lub Wykonawca może żądać dodatkowych wyjaśnień
4. Jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z zasadami przewidzianymi w ust. 3 powyżej, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.
5. W przypadku braku porozumienia co do zmiany wysokości wynagrodzenia lub braku akceptacji dla proponowanej zmiany, każda ze Stron może wypowiedzieć umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym od miesiąca następującego po tym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. W okresie wypowiedzenia obowiązywać będzie dotychczasowe wynagrodzenie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

Zobacz inne

Prawo