Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dobrzyca, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454676/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Dobrzyca

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.950.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobrzyca

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854984

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 14

1.5.2.) Miejscowość: Dobrzyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-330

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 74 13 013

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@ugdobrzyca.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dobrzyca.bipgmina.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.950.000,-zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be79dce4-6b26-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454676

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019229/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 300 000,00zł na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów i pożyczek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zawarto w rozdziale XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Dobrzyca z siedzibą w Urzędzie Miejskim Gminy Dobrzyca przy ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca.
Z administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez adres email: gmina@ugdobrzyca.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.
DANE KONTAKTOW INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisemnie – iod@bodo24.pl
CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) wynikającego z Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.950.000,- zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek - ZPI.271.1.12.2022
WYMOGI I KONSEKWENCJE
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:
• Inspektor Ochrony Danych Bartosz Mendyk z siedzibą ul. Sędomierska 2/3, 05-300 Mińsk Mazowiecki;
• właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Urzędu.
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie.
CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
Przysługujące prawa:
• prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu;
• w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych osobowych;
• w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych osobowych;
• w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu przetwarzania i zgodności z prawem;
• w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą;
• jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, to prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): -

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.1.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.950.000,- zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę kredytów i pożyczek

1. Szczegóły zamówienia:
- Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r.
- Kredyt zostanie udzielony w złotych polskich,
- Kredyt może być wykorzystywany w transzach „na żądanie”. O wysokości transzy Kredytobiorca poinformuje Bank,
- Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w SWZ,
- Zamawiającemu przysługuje prawo przedterminowej spłaty kredytu w całości lub w części - w sytuacji gdy kredyt spłacony zostanie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy, bez prowizji rekompensacyjnej i dodatkowych opłat,
- Odsetki spłacane będą miesięcznie tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu,
- Zakładany okres spłaty kredytu to 20.12.2031r. z okresem karencji w spłacie kapitału do 19.03.2023r.
- Do wyliczenia kosztów kredytu należy przyjąć datę pełnej wypłaty na dzień 31.12.2022r.,
- W ofercie należy podać całkowity koszt kredytu na który składać będzie się oprocentowanie (obliczone na podstawie stawki WIBOR 1M z dnia 2.11.2022 r. powiększonej o marżę banku w stosunku rocznym),
- Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco,
- W ofercie należy podać całkowity koszt kredytu przy założeniu, że:
• Odsetki płatne będą miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 17 do SWZ,
• Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu stanowiącego Załącznik nr 17 do SWZ.
2. Do obliczenia ceny można posłużyć się formularzem „Harmonogram spłaty kredytu” stanowiącym załącznik nr 17 do SWZ, a następnie przenieść do Formularza oferty załącznik nr 1 do SWZ. Harmonogram stanowi jedynie pomoc dla Wykonawcy w celu wyliczenia ceny kredytu. Wykonawca zobowiązany jest do wnikliwej analizy i rzetelnego obliczenia ceny oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2031-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Lp. Nazwa kryterium Waga Maksymalna liczba punktów jakie możne otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena – „C” 60 % 60 punktów
2 Termin uruchomienia transzy kredytu 40% 40 punktów
Łączna liczba punktów 100 % 100 punktów

Ad. 1) Kryterium „Cena”

Cmin/Cb * 100* 60% = ilość punktów w kryterium C
gdzie:
Cmin – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych;
Cb – cena oferty rozpatrywanej;
100 – stały wskaźnik;
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Ad. 2) Kryterium „Termin uruchomienia transzy kredytu -T”
Kryterium będzie oceniane na podstawie deklarowanego terminu uruchomienia transzy kredytu licząc od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

To/Tm * 100* 40% = ilość punktów w kryterium T
gdzie:
Tm – liczba punktów przypisana do minimalnego terminu uruchomienia transzy kredytu określonego w SWZ;
To – liczba punktów przypisana do oferowanego terminu uruchomienia transzy kredytu określonego w ofercie rozpatrywanej
100 – stały wskaźnik;
40% - procentowe znaczenie kryterium „Termin uruchomienia transzy kredytu”.

Zamawiający przyzna punkty Wykonawcom zgodnie z poniższą tabelą:

Termin uruchomienia transzy kredytu Punkty
do 3 dni roboczych 40 pkt.
do 4 dni roboczych 30 pkt.
do 5 dni roboczych 20 pkt.
do 6 dni roboczych 10 pkt.
powyżej 6 dni roboczych 0 pkt.


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów liczoną wg wzoru:
LP= C+T
gdzie:
LP – liczba zdobytych punktów;
C – liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium „Cena ”;
T – liczba punktów uzyskana (wyliczona) w kryterium „Termin uruchomienia transzy
kredytu”

2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam wskaźnik oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uruchomienia transzy kredytu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego przewidziane ustawą Prawo bankowe lub inny dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski, w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - O realizację zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomiczno-finansowej gwarantującej terminowe wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
e) Oświadczenie dotyczące braku zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne -załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego przewidziane ustawą Prawo bankowe lub inny dokument równoważny uprawniający do prowadzenia działalności bankowej na terenie Polski, w zakresie usług objętych przedmiotem zamówienia lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej - tylko w przypadku gdy wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

-

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 3b do SWZ - oświadczenie składane wraz z ofertą

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty – zmiany muszą spełnić wymagania w art. 454-455 PZP ustawy PZP i mogą one dotyczyć:
1) wcześniejszej spłaty kredytu; 2) zmiany okresu kredytowania. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie również w przypadku zmiany nazw, siedziby stron umowy, numeru rachunku bankowego lub innych danych identyfikacyjnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dobrzyca

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-01 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

-

Zobacz inne

Prawo