Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454743/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa DW nr 697 polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego w miejscowości Karczewiec w km 4+234 wraz z dojazdami w km 4+170,40 ÷ 4+300,00.– nr postępowania 189/22

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013305749

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 14

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-048

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzdw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454743

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00431814/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2021/BZP 00338517/32/P

Po zmianie:
2021/BZP 00338517/33/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 08:00

Po zmianie:
2022-12-02 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 09:00

Po zmianie:
2022-12-02 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-23

Po zmianie:
2022-12-31

Zobacz inne

Prawo