Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zielona Góra, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454767/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Uniwersytet Zielonogórski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przeprowadzenie przeglądu i kontroli urządzeń klimatyzacyjnych oraz przeglądu i kontroli urządzeń wentylacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Zielonogórski

1.2.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 977924147

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Licealna 9

1.4.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 65-417

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@uz.zgora.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uz.zgora.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454767

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00440655/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 09:00

Po zmianie:
2022-11-29 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-25 11:00

Po zmianie:
2022-11-29 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-24

Po zmianie:
2022-12-28

Zobacz inne

Prawo