Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jastrowie, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00454888/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Jastrowie II tura – 2022 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jastrowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064398

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Roosevelta 8

1.5.2.) Miejscowość: Jastrowie

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-915

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jastrowie@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://jastrowie.pila.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Jastrowie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Jastrowie II tura – 2022 rok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb6c6729-6b2c-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00454888

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami są: p. Krzysztof Dietrich – w sprawach
merytorycznych, e- mail: krzysztof.dietrich@pila.lasy.gov.pl; p. Łukasz Opioła – w sprawach procedury
udzielania zamówień publicznych, e- mail: lukasz.opiola@pila.lasy.gov.plod poniedziałku do piątku w
godz. 7:00 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy eZAMAWIAJĄCY oraz poczty elektronicznej z
zastrzeżeniem, że składanie ofert odbywa się wyłącznie poprzez platformę przetargową
eZAMAWIAJĄCY. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie eZamawiający. Wykonawca posiadający
konto na ww. platformie ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do
formularza do komunikacji. Ogólne zasady korzystania z Platformy:1)zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Pile pod adresem internetowym Platforma eZamawiający -
https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub Platforma Zakupowa Marketplanet
https://oneplace.marketplanet.pl.2)Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie
przekierowany do strony Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca
zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło,
następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3)rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca
Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci
elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma
informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się
pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;4)po założeniu konta Wykonawca ma możliwość
złożenia Oferty w postępowaniu oraz sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;5)Ofertę wraz z
wymaganymi załącznikami składa się w postaci elektronicznej,
opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez osoby umocowane, pod rygorem nieważności na Platformie eZamawiający pod adresem
internetowym: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ w zakładce „Oferty”.6)korzystanie z Platformy
eZamawiający jest bezpłatne.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne
umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2)komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji:
pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac
Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa
obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0;4)włączona obsługa JavaScript;5)zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący
pliki w formacie .pdf.Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o
wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg,
zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES.Wymagania techniczne oraz organizacyjne, dotyczące
komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami, zasady funkcjonowania Platformy eZamawiający, a
także sposób składania ofert oraz zamieszczania przez Wykonawców wszelkich oświadczeń,
wniosków, zawiadomień, odwołań oraz informacji określa również Instrukcja dla Wykonawców, dostępna na Platformie
eZamawiający w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem
danych osobowych jest Nadleśnictwo Jastrowie.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie
przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których
mowa w art.10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VIPZP, do upływu terminu do ich wniesienia. 4. Do przetwarzania danych osobowych, o których
mowa wart. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby
dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. 5. Dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak
również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o
udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub
podmioty,którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP.7.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.8.Niezależnie od postanowień pkt 7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia
roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym
usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe. 10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.11. Osoba, której
dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:1)
dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku
Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16
RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o
którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;3) do żądania od Zamawiającego – jako
administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;4)
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
RODO.12. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.13. Osobie, której dane osobowe zostały
pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego nie przysługuje:1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza
art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to
z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub
innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania
realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do
podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są
przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.21.2022_03

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na „Utrzymaniu i
konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Jastrowie II tura – 2022 rok”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 4 i 5 do
SWZ. Szczegółowy zakres prac, jakie w ramach przedmiotu zamówienia ma wykonać
Wykonawca zawarty jest w:
a) Opisie robót,
b) Przedmiarze robót,.
Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym
Słownikiem Zamówień (CPV):
45000000-7 – Roboty budowlane, 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg,
45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę,
45112000-5 – Roboty w zakresie usuwania gleby,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamówienia podstawowego, o wartości do 30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu
podobnych robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj. prac z zakresu budowy drogi.
Zamówienia, o których mowa w pkt 5.1. będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z robotami stanowiącymi
przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w
pkt 5.1. będą prace z zakresu budowy, przebudowy dróg obejmujące czynności wskazane rodzajowo w rozdziale 3 SWZ, w
załącznikach nr 4 i 5 do SWZ i czynności wskazane powyżej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Przy wyborze ofert zamówienia Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena - 60 %,2) Gwarancja - 40 %,2.Sposób obliczania
punktów dla poszczególnych kryteriów:1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana
przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------ x100 pkt x 60 % Co gdzie:C – liczba punktów w ramach
kryterium „Cena”,Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianychCo - cena oferty ocenianej Ocenie w
ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena brutto za wykonanie całego zamówienia podana w
formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono
ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z
tymi przepisami.2) W ramach kryterium „Gwarancja” Zamawiający dokona oceny ofert w następujący
sposób: Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu gwarancji
przedstawionego przez Wykonawców zastrzegając, iż minimalny termin gwarancji wynosi 12 miesiące,
przy uwzględnieniu następujących zasad oceny punktowej:- 0 pkt – 12 miesięcy gwarancji, - 20 pkt –
18 miesięcy gwarancji, - 40 pkt – 24 i więcej miesięcy gwarancji.Informacje dotyczące terminu gwarancji Wykonawca poda w
formularzu oferty – załączniku nr 1 do SWZ. W przypadku niepodania informacji dotyczących terminu gwarancji w formularzu oferty,
do oceny punktowej przyjęty zostanie minimalny termin gwarancji wynoszący 12 miesięcy, i taki termin zostanie wskazany w
umowie. Oferta z najdłuższym terminem gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów,3.Za najkorzystniejszą ofertę uznana
zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać
maksymalnie 100 punktów.4.Jeżeli nie można dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania
warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności
ekonomicznej.
Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie
mniejszą niż: 80.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie:
 zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie
liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co
najmniej 1 robotę budowlaną (przez robotę budowlaną rozumie
się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na
wykonywaniu prac z zakresu budowy, przebudowy oraz
rozbudowy dróg na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany
za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponować: a) co najmniej 1 szt. równiarki samojezdnej,
b) co najmniej 1 szt. walca wibracyjnego, stalowego do
zagęszczania o wadze min. 10 ton,
c) co najmniej 1 szt. koparko-ładowarki,
d) co najmniej 1 szt. koparki jednonaczyniowej, kołowej,
e) co najmniej 1 szt. samochodu samowyładowczego,
f) co najmniej 1 szt. agregowanego recyklera ze
stabilizatorem gruntu,
g) co najmniej 1 szt. walca ogumionego,
h) co najmniej 1 szt. piaskarki samochodowej,
i) co najmniej 1 szt. pługo – odśnieżarki samochodowej.
Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli
Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
- co najmniej 1 osobą kierownikiem budowy - z
uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności budowlanej drogowej bez
ograniczeń, z aktualnymi uprawnieniami zawodowymi
wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278) lub
inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220
z późn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie spełniania
warunków udziału w postępowaniu:a) Informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,b)
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (wzór wykazu
wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ),Jeżeli Wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami
informacje, o których mowa wyżej dotyczą robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
c) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku
udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, wraz
z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi
załącznik nr 8 do SWZ).e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1
i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne tytułem środka karnego,f) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym
Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy
kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej
grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 3 do SWZ),g) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zakresie niepodlegania wykluczeniu:a)oświadczenia wykonawcy o
aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania określonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP odnośnie do
orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP odnośnie do
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji, d) art. 109 ust.1 pkt. 4 i 7 (wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania stanowi załącznik nr 3a do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych,wykonawca,
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia
oferty i podpisania umowy. 2.wypełniony i podpisany Kosztorys ofertowy sporządzony metodą
uproszczoną. Niezałączenie lub załączenie niepodpisanego Kosztorysu ofertowego
sporządzonego metodą uproszczoną skutkować będzie również odrzuceniem oferty z
postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: w
formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia;oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Gdy umocowanie osoby
składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa
obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania
umowy. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści
którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno
zawierać w szczególności wskazanie:postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy;wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;ustanowionego pełnomocnika
oraz zakresu jego umocowania.Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.W przypadku gdy zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, rozumieć dokument elektroniczny będący kopią
elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i
jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.Poświadczenia
zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje odpowiednio
wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie dokumentów potwierdzających
umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą lub notariusz.Oświadczenie o
którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do
SWZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej.dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. oraz 8.2 lit. d-f zobowiązany będzie złożyć
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. wszyscy Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
wykonanie umowy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą
spośród siebie Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań,
otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów.
Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości
przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
łącznie lub każdego z osobna. Mając na uwadze przepis art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: terminu
wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy realizowane są roboty dodatkowe,
przedłużenia terminu wykonania zamówienia; wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich
wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawaZmiana
wynagrodzenia wynikająca z obmiaru robót obejmujące również roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe wykonane zgodnie z postanowieniami umowy.Żadna zmiana nie może odnosić się
do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie ma mocy wstecznej.W przypadku
W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje drugiej Stronie wniosek na
piśmie. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania
Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności
stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. W dniu złożenia wniosku Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru.Wniosek, o którym mowa
powyżej powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni
roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym
zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem
wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie
zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania
zmiany, w tym propozycji rozliczenia.Jeśli w trakcie realizacji umowy nastąpi zmiana stawki
podatku VAT wykonawca wystawia fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień
wystawienia faktury (wynagrodzenie netto plus obowiązujący podatek VAT).W przypadku
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 5 termin wykonania umowy może
ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Zobacz inne

Prawo