Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Świebodzin, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00455087/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Powiat Świebodziński

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa platformy dla osób niepełnosprawnych – szyb samonośny przy budynku I liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Świebodziński

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970777660

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kolejowa 2

1.4.2.) Miejscowość: Świebodzin

1.4.3.) Kod pocztowy: 66-200

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: b.nowakowski@powiat.swiebodzin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://samorzad.gov.pl/web/powiat-swiebodzinski

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455087

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00454123/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.14. Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.15. Nazwa projektu lub programu

Przed zmianą:

Po zmianie:
Fundusz w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Zobacz inne

Prawo