Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tuszyma, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00455208/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Tuszyma

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Tuszyma

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690026982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tuszyma 147

1.5.2.) Miejscowość: Tuszyma

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-321

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: tuszyma@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_tuszyma

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Tuszyma

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5c973226-6b33-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455208

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045519/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Wykonanie szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Tuszyma.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_tuszyma

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_tuszyma

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl :
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_tuszyma lub przy użyciu poczty elektronicznej: tuszyma@krosno.lasy.gov.pl, z zastrzeżeniem,
że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także innych
oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy.
Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie
treści SWZ, wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje, w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z
Platformy, dostępnym pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że
administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Tuszyma z siedzibą 39-321 Tuszyma 147. Przedstawicielem
administratora jest: Nadleśniczy – Eryk Maziarski.
2. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Tuszyma telefonicznie pod numerem 175813111,
za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: tuszyma@krosno.lasy.gov.pl .
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich
danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą adresu:
e-mail: iod@comp-net.pl .
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych tj.
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są
przetwarzane na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem wzięcia
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów państwowych (np. Policja, prokuratura) prowadzących
postępowania (np. karne, o wykroczenia). Dane mogą być również przekazywane kancelarii prawnej prowadzącej obsługę prawną
Nadleśnictwa, jak również do jednostek nadrzędnych Lasów Państwowych w szczególności do RDLP w Krośnie oraz DGLP.
Ponadto dane osobowe będą udostępniane łącznie z dokumentacją dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w przypadkach składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
6. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz elektronicznie za pomocą Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
Dane osobowe są i będą przetwarzane przez okres czasu wyznaczony przepisami o rachunkowości – nie dłużej niż 6 lat licząc od
wystawienia ostatniej faktury, jak również wyznaczony przepisami kodeksu cywilnego o przedawnieniu roszczeń – podstawowy
termin 6 lat od wymagalności roszczenia, jak również przez okres czasu wyznaczony przepisami (w tym wewnętrznymi) o
archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, który z tych okresów będzie najdłuższy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie Sokole oddział 233a, 234d, 234b.
Przewidywany do wykonania zakres robót przedstawia Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale III SWZ, w tym załączone dokumenty w postaci Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej „STWiORB”) oraz Przedmiaru Robót. Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony „Przedmiar robót” stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SWZ, Projektem Wykonawczym, Przedmiarem Robót, STWiORB, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za prace nieujęte w „Przedmiarze robót”, a wykonane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
– Cena – 60%
– Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi – 40%.
Podane kryteria oceny ofert dotyczą każdej części zamówienia.
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać łącznie maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi” można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------ x 60 pkt
Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi- G” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót i zastosowanych materiałów w stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego z SWZ (tj. 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót poświadczonego protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zadeklarowany w formularzu oferty.

Lp.
Długość okresu gwarancji i rękojmi Liczba punktów
1 24 miesiące 0
2 36 miesięcy 20
3 48 miesięcy 40

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie szlaku zrywkowego w Leśnictwie Sokole 233a, 234d, 234f.
1.1. Przewidywany do wykonania zakres robót przedstawia Opis przedmiotu zamówienia zawarty w Rozdziale III SWZ, w tym załączone dokumenty w postaci Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej „STWiORB”) oraz Przedmiaru Robót. Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony „Przedmiar robót” stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SWZ, Projektem Wykonawczym, Przedmiarem Robót, STWiORB, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za prace nieujęte w „Przedmiarze robót”, a wykonane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp – o wartości do 50 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:
– Cena – 60%
– Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi – 40%.
Podane kryteria oceny ofert dotyczą każdej części zamówienia.
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać łącznie maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi” można otrzymać maksymalnie 40 pkt.
3. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Ocena ofert będzie się odbywać według zasad opisanych w ust. 4 poniżej.
4. Oferty będą oceniane wg następującego wzoru:
1) W ramach kryterium „Cena” oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu poniższego wzoru:

Cmin
C = ------------------ x 60 pkt
Co

gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cmin - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
2) W ramach kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi- G” oceniane będzie wydłużenie okresu Gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót i zastosowanych materiałów w stosunku do minimalnego Okresu Gwarancji wynikającego z SWZ (tj. 24 miesiące od dnia odbioru końcowego robót poświadczonego protokołem odbioru końcowego). Do oceny w ramach kryterium zostanie przyjęty Okres Gwarancji zadeklarowany w formularzu oferty.

Lp.
Długość okresu gwarancji i rękojmi Liczba punktów
1 24 miesiące 0
2 36 miesięcy 20
3 48 miesięcy 40

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O = C + G
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
6. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału
w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej oraz sytuacji finansowej.
4) zdolność techniczna i zawodowa:
1. W zakresie doświadczenia:
Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, chodników, placów lub szlaków zrywkowych, o wartości nie mniejszej niż:
Dla części 1. zamówienia: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
Dla części 2. zamówienia: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
Warunek ten nie podlega sumowaniu, co oznacza, że Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym doświadczeniem. Wykonawca nie może sumować wartości robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
Wykonawca w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, może posługiwać się tym samym doświadczeniem.

2. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Wykonawca musi samodzielne określić potencjał osobowy niezbędny do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający żąda:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w:
i) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
ii) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
iii) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
iv) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
v) ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835),
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdz. 5 ust. 2. niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla części 1. zamówienia: 2 000,00 zł (dwa tysiące zł 00/100),
Dla części 2. zamówienia: 900,00 zł (dziewięćset zł 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) albo unieważniono postępowanie (art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) oraz złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 ustawy Pzp).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty należy załączyć, jeżeli dotyczy:
1) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ),
2) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 2 pkt 2) niniejszego SWZ,
potwierdzające oddanie Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ),
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania,
4) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności:
1.) Zmiana Terminu Wykonania Umowy 1.1) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały niezawinione niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie tj.:
a) klęski żywiołowe mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku (nawalne deszcze, podtopienia, itp.) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;
1.2.) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, gruntowymi, archeologicznymi lub terenowymi których Wykonawca nie mógł przewidzieć w momencie sporządzania oferty przetargowej, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) niewypały i niewybuchy; b) wykopaliska archeologiczne;
c) nieprzewidziane warunki geologiczne i gruntowe; d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych. 1.3.) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego nie wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 1.4.) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
2.) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
2.1 zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne i gruntowe skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót.
2.2) Zmiany osobowe
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy
Zmiana osób podanych w ofercie Wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SWZ, a dla skutecznej zmiany niezbędne jest uzyskanie uprzedniej zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.
3.) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;
c) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego;
d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_tuszyma

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo