Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00455251/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa oraz wdrożenie systemu telefonii VoIP w ramach projektu "Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140580428

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Przy Rondzie 5

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 31-547

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12 617 96 55

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kssip.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kssip.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455251

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00431901/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00233625/05/P

Po zmianie:
2022/BZP 00233625/06/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryteria oceny ofert i ich waga:
- cena oferty – 70 % (70 pkt);
- długość okresu licencjonowania i gwarancji Systemu – 30 % (30 pkt).
Ocena ofert w powyższych kryteriach dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SWZ). W przypadku nie wypełnienia odpowiedniej rubryki dane nie podlegają uzupełnieniu w ramach kryterium oceny ofert.
a) cena oferty
punkty w kryterium cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:
a = (C min/C n) x 70 pkt
gdzie:
C min – cena oferty z najniższą ceną,
C n - cena badanej oferty,
b) długość okresu licencjonowania i gwarancji Systemu
punkty w kryterium długość okresu licencjonowania, o którym mowa w §7 projektowanych postanowień umowy oraz gwarancji Wykonawcy, o której mowa w § 9 projektowanych postanowień umowy, wg progów:
24 miesiące – 0 pkt
25-36 miesięcy – 15 pkt
37-48 miesięcy – 30 pkt
W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 48 miesięcy do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość 48 miesięcy.
Oferowany okres licencjonowania i gwarancji Systemu nie może być krótszy niż 24 miesiące – w przypadku zaoferowania krótszego okresu Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku nie wskazania w ofercie Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu licencjonowania i gwarancji Systemu na okres 24 miesięcy (jest to minimum wymagane w SWZ) i taka wartość będzie brana pod uwagę przy ocenie jego oferty.
W przypadku zaoferowania wielu różnych okresów pod uwagę przy ocenie będzie brany najkrótszy.
Ostateczna liczba punktów (O) uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów przy czym 1% = 1 pkt.
O = a + b.
3. Do oceny będą brane pod uwagę ceny brutto.
4. Wyniki powyższych działań zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w SWZ, która uzyska najwyższą sumę punktów (1% = 1 pkt) w kryteriach wskazanych w ust. 2.

Po zmianie:
1. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
2. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Kryteria oceny ofert i ich waga:
- cena oferty – 70 % (70 pkt);
- długość okresu licencjonowania i gwarancji Systemu – 30 % (30 pkt).
Ocena ofert w powyższych kryteriach dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik numer 1 do SWZ). W przypadku nie wypełnienia odpowiedniej rubryki dane nie podlegają uzupełnieniu w ramach kryterium oceny ofert.
a) cena oferty
punkty w kryterium cena oferty zostaną przyznane wg wzoru:
a = (C min/C n) x 70 pkt
gdzie:
C min – cena oferty z najniższą ceną,
C n - cena badanej oferty,
b) długość okresu licencjonowania i gwarancji Systemu
punkty w kryterium długość okresu licencjonowania, o którym mowa w §7 projektowanych postanowień umowy oraz gwarancji Wykonawcy, o której mowa w § 9 projektowanych postanowień umowy, wg progów:
24 – 35 miesięcy – 0 pkt
36-47 miesięcy – 15 pkt
od 48 miesięcy – 30 pkt
W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 48 miesięcy do oceny ofert Zamawiający przyjmie wartość 48 miesięcy.
Oferowany okres licencjonowania i gwarancji Systemu nie może być krótszy niż 24 miesiące – w przypadku zaoferowania krótszego okresu Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku nie wskazania w ofercie Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu licencjonowania i gwarancji Systemu na okres 24 miesięcy (jest to minimum wymagane w SWZ) i taka wartość będzie brana pod uwagę przy ocenie jego oferty.
W przypadku zaoferowania wielu różnych okresów pod uwagę przy ocenie będzie brany najkrótszy.
Ostateczna liczba punktów (O) uzyskanych przez Wykonawcę obliczana jest jako suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów przy czym 1% = 1 pkt.
O = a + b.
3. Do oceny będą brane pod uwagę ceny brutto.
4. Wyniki powyższych działań zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone w SWZ, która uzyska najwyższą sumę punktów (1% = 1 pkt) w kryteriach wskazanych w ust. 2.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej dwie dostawy (w ramach co najmniej dwóch zobowiązań), o wartości minimum 150 000,00 zł brutto każda, polegających na dostawie i wdrożeniu dostarczonego systemu telefonii VoIP obejmującego przynajmniej: centralę, IVR oraz aparaty telefoniczne.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten oceniany jest łącznie dla wszystkich podmiotów i wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie wykazać jego spełnienie.
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 lub 7 do SWZ.

Po zmianie:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej dwie dostawy (w ramach co najmniej dwóch zobowiązań), o wartości minimum 250 000,00 zł brutto każda, polegających na dostawie i wdrożeniu dostarczonego systemu telefonii VoIP obejmującego przynajmniej: centralę, IVR oraz aparaty telefoniczne.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunek ten oceniany jest łącznie dla wszystkich podmiotów i wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą łącznie wykazać jego spełnienie.
Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie złożone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 lub 7 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 10:00

Po zmianie:
2022-12-01 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-11-24 10:05

Po zmianie:
2022-12-01 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-12-23

Po zmianie:
2022-12-30

Zobacz inne

Prawo