Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.11.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00455302/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Ministerstwa Edukacji i Nauki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Edukacji i Nauki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387796051

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wspólna 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-529

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mein.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Ministerstwa Edukacji i Nauki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-149fad86-6a6a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455302

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073493/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.32 Świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników finansowanych z części 28 i cz. 30

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-mein.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mein.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej znajdującej się pod adresem: https://zamowienia-mein.ezamawiajacy.pl, dalej zwanej Platformą.
Na ww. stronie internetowej w zakładce „Baza Wiedzy/Plany zamówień publicznych” znajduje się Instrukcja dla wykonawcy zawierająca m. in.:
1) instrukcję obejmującą etapy rejestracji oraz logowania poprzez aplikację Marketplanet OnePlace;
2) instrukcję użytkownika obejmującą złożenie oferty przez Wykonawcę.
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisana została w Rozdziale 19 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-WZP.261.24.2022.MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników Ministerstwa Edukacji i Nauki. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług z zakresu medycyny pracy.
Opis przedmiotu zamówienia (dalej „OPZ”) przedstawiony został w Załączniku nr 1 do SWZ, a Projektowane postanowienia umowy (dalej „PPU”) w Załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji skierowania wystawionego przez Zamawiającego (rozumiany jako czas od zgłoszenia się osoby skierowanej na badania profilaktyczne wstępne lub okresowe do wydania orzeczenia)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania badania wstępnego i okresowego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na objęciu badaniami profilaktycznymi grupy minimum 500 pracowników, a każda z tych usług świadczona była przez okres co najmniej 12 miesięcy. Szczegóły warunków udziału w postępowaniu opisane zostały w Rozdziale 5 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia Wykonawca ma obowiązek złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące Załącznik nr 4 do SWZ. Szczegóły warunków udziału w postępowaniu opisane zostały w Rozdziale 6 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamawiającego, na podstawie art. 274 ustawy, składa w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu:
− wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na objęciu badaniami profilaktycznymi grupy minimum 500 pracowników, a każda z tych usług świadczona była przez okres co najmniej 12 miesięcy, wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie.
Szczegóły warunków udziału w postępowaniu opisane zostały w Rozdziale 6 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy w § 10, które stanowią Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://zamowienia-mein.ezamawiajacy.pl przed upływem terminu składania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na ofertę składa się:
FORMULARZ OFERTOWY – stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ.
FORMULARZ CENOWY - stanowiący Załącznik nr 3A do SWZ.
UWAGA: Niezłożenie przez Wykonawcę FORMULARZA OFERTOWEGO oraz FORUMARZA CENOWEGO w terminie określonym w Rozdziale 11, niepodpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub uniemożliwienie Zamawiającemu odczytu przedmiotowego dokumentu np. przez jego zaszyfrowanie, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp;
Oferta musi ponadto zawierać:
- dokument, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 23 SWZ (jeżeli dotyczy);
- informację o Podwykonawcach zgodnie z Rozdziałem 3 ust. 11 SWZ;
- oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale 6 ust. 1 oraz ust. 2 i 3 (jeżeli dotyczy) SWZ.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie od chwili podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r. (jeżeli podpisy w umowie zostaną złożone przed tym dniem) przez czas oznaczony 36 miesięcy albo do chwili wyczerpania kwoty określonej w § 7 ust. 4 PPU stanowiącej maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy (maksymalną wartość umowy), w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zobacz inne

Prawo